EN

allocated {voltooid deelwoord}

volume_up
allocated
Only then can the resources that are available be allocated most effectively.
Alleen zo kunnen de beschikbare middelen doeltreffender worden toegewezen.
Within this framework, the structural funds must be allocated differently.
In dat perspectief moeten de structuurfondsen anders worden toegewezen.
They represent an administratively allocated abstract right to pollute the atmosphere.
Het zijn administratief toegewezen abstracte rechten om de dampkring te vervuilen.

Voorbeeldzinnen voor "allocated" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe are also pleased that the Union has allocated funds for humanitarian support.
We zijn ook blij dat de Unie gelden heeft vrijgemaakt voor de humanitaire steun.
EnglishIn the 2002 budget, we cut back the budgetary resources allocated to that region.
In de begroting 2002 schroeven we de begrotingsmiddelen voor deze regio terug.
EnglishBoth of them, however, held very closely to the time that they were allocated.
Beiden hebben zij zich echter strikt gehouden aan de tijd die hun was toebedeeld.
EnglishThe total budget allocated to the JRC's activities stands at EUR 760 million.
De totale begroting voor de activiteiten van het GCO beloopt 760 miljoen euro.
EnglishIt is a fact that we had about 3 % more allowances allocated than actual emissions.
Feit is dat ongeveer 3 procent meer rechten zijn toegewezen dan er emissies waren.
EnglishHere we are focusing the funds more, but not increasing the funds allocated.
Wat we nu doen is de middelen concentreren - we maken niet meer middelen vrij.
EnglishCooperation with the former Yugoslavia has also been allocated substantial funding.
Ook voor de samenwerking met exJoegoslavië zijn aanzienlijke middelen uitgetrokken.
EnglishRats have more genetic material allocated to olfaction than any other mammal species.
Ratten hebben meer genetisch materiaal voor reukzin dan alle andere zoogdieren.
EnglishWe expect the money to be allocated to specific purposes when it is paid out.
Wij verwachten dat dit geld inderdaad voor het beoogde doel wordt uitgegeven.
EnglishTo date over two thirds of programme funds have been allocated to this priority.
Meer dan tweederde van de PHARE-middelen is tot nu toe aan deze prioriteit uitgegeven.
EnglishMr Posselt's question rounds off the time allocated to this series of questions.
Met de vraag van de heer Posselt is de voor deze reeks vragen geplande tijd verstreken.
EnglishAllow me to outline the various points in the remaining time that is allocated to me.
Laat ik de verschillende punten in de mij resterende tijd proberen langs te lopen.
EnglishThey represent an administratively allocated abstract right to pollute the atmosphere.
Het zijn administratief toegewezen abstracte rechten om de dampkring te vervuilen.
EnglishIn 1996 ECU 200, 000 was allocated to Radio 101 to purchase new equipment.
Radio 101 heeft in 1996 200.000 ecu ontvangen voor de aankoop van nieuw materieel.
EnglishWe have now been allocated EUR 400 million in the sixth framework programme of research.
In het Zesde Kaderprogramma voor Onderzoek beschikken we over 400 miljoen euro.
EnglishOnly then can the resources that are available be allocated most effectively.
Alleen zo kunnen de beschikbare middelen doeltreffender worden toegewezen.
EnglishThis is a fact that should be taken into consideration when resources are allocated.
Hiermee moet bij de vaststelling van de middelen rekening worden gehouden.
EnglishEUR 300 billion have now been allocated world-wide to nuclear and fossil fuels.
Wereldwijd kan de fossiele en nucleaire energie rekenen op 300 miljard euro aan subsidies.
EnglishThe new line for Special Representatives is allocated EUR 3.1 million.
De nieuwe lijn voor de speciale vertegenwoordigers zal 3,1 miljoen euro omvatten.
EnglishA sum has been allocated for this purpose as part of the current financial perspectives.
Er is hiervoor een bedrag gereserveerd binnen de huidige financiële vooruitzichten.

Synoniemen (Engels) voor "allocation":

allocation