"alleviation" in het Nederlands

EN

"alleviation" - vertaling Nederlands

volume_up
alleviated {volt.deelw.}
EN

alleviation {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Again, that is part of our global strategy for poverty alleviation.
Ook dat is weer onderdeel van onze mondiale strategie ter verlichting van de armoede.
Some of the amendments aim at stressing poverty alleviation and eradication as an overriding objective.
Sommige amendementen hebben tot doel de verlichting en uitbanning van de armoede tot allesoverheersende doelstelling te maken.
Today, from morning till evening, the European Parliament has been discussing possible measures for the alleviation of both the social and economic consequences.
Vandaag heeft het Europees Parlement de hele dag gesproken over mogelijke maatregelen ter verlichting van zowel de sociale als de economische gevolgen.

Voorbeeldzinnen voor "alleviation" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMost welcome is the fact that the Council has made poverty alleviation a top priority.
Zeer verheugend is dat de Raad de armoedebestrijding een zeer hoge prioriteit heeft gegeven.
EnglishAgain, that is part of our global strategy for poverty alleviation.
Ook dat is weer onderdeel van onze mondiale strategie ter verlichting van de armoede.
EnglishIn any event the European Commission is continuing to support poverty alleviation schemes.
De Commissie zal in ieder geval steun blijven geven aan de armoedebestrijdingsprogramma's.
EnglishHonduras will receive EUR 15m as debt alleviation from us because of this.
Honduras ontvangt daarom 15 miljoen euro aan schuldenverlichting.
EnglishThe Commission is a grant donor focusing on poverty alleviation.
De Commissie richt zich bij haar subsidieverlening op armoedeverlichting.
EnglishPoverty alleviation has been the central objective in all projects.
De centrale doelstelling van alle projecten is de armoedebestrijding.
EnglishThe European Union must undertake to bring about the alleviation or cancellation of the debts of the poor countries.
De Europese Unie moet streven naar kwijtschelding van de schulden van de arme landen.
EnglishThis is how we will try to do it: focussing both on poverty alleviation and capacity building.
Dat is ons plan de campagne: we richten ons zowel op armoedebestrijding als op vergroting van de capaciteit.
EnglishThe theme of poverty alleviation must be right.
Het thema van leniging van de armoede is een van die juiste principes.
EnglishWe do not seem to be putting in first place the importance of targeting proper poverty-alleviation programmes.
Het lijkt erop dat wij het belang van gerichte armoedebestrijdingsprogramma's niet op de eerste plaats zetten.
EnglishSome of the amendments aim at stressing poverty alleviation and eradication as an overriding objective.
Sommige amendementen hebben tot doel de verlichting en uitbanning van de armoede tot allesoverheersende doelstelling te maken.
EnglishOur food programmes are directly related to structural reforms in agriculture as well as poverty alleviation.
Onze voedselprogramma's houden rechtstreeks verband met de structurele hervorming van de landbouw en met armoedebestrijding.
EnglishThat is why the issue must be addressed in the context of overall development strategy and poverty alleviation.
Om die reden moet deze kwestie worden aangepakt in het kader van de algehele ontwikkelingsstrategie en in het kader van armoedebestrijding.
EnglishZimbabwe's EUR 110 million 8th EDF national indicative programme has a direct poverty alleviation orientation.
Het achtste nationale indicatieve programma voor Zimbabwe van het EOF ten belope van 110 miljoen euro is direct gericht op armoedebestrijding.
EnglishThese poverty alleviation programmes facilitate the pursuance of dialogue with civil society and provide an appropriate political signal.
De internationale gemeenschap, ofschoon zij bepaalde acties van de regering veroordeelt, blijft de mensen van Zimbabwe steunen.
EnglishPoverty alleviation, popular economy, micro-credits and gender matters: all lead to conflict prevention within the regions.
Bestrijding van de armoede, volkseconomie, micro-kredieten, genderaspecten: allemaal zaken die in de betrokken regio's conflicten kunnen voorkomen.
EnglishTo us, there is no trade-off between sustainable multilateral environmental disciplines and multilateral attempts at poverty alleviation.
Volgens ons kunnen duurzame multilaterale milieudisciplines niet worden ingewisseld tegen multilaterale pogingen de armoede te bestrijden.
EnglishThe governments responsible should ensure that treatment is provided to bring some alleviation of the awful hurt and sorrow they bear.
De verantwoordelijke regeringen moeten ervoor zorgen dat die behandeling beschikbaar is, zodat hun afschuwelijke pijn en verdriet enigszins worden verlicht.
EnglishIt is still going on; it has not yet been stamped out, and constitutes a serious obstacle to the alleviation of the needs of the least well-off in these countries.
Deze courante praktijk raakt maar niet uitgeroeid en vormt een ernstige rem op de leniging van de noden van de minstbedeelden in deze landen.
EnglishI particularly appreciated the efforts to put the new technologies in the context of poverty alleviation and the need to ensure that poor people profit from it.
Ik waardeer met name het streven de nieuwe technologie in te zetten voor armoedebestrijding en ervoor te zorgen dat die de armen ten goede komt.

Synoniemen (Engels) voor "alleviation":

alleviation
alleviated