"allegations" in het Nederlands

EN

"allegations" - vertaling Nederlands

volume_up
alleged {volt.deelw.}
EN

allegations {meervoud}

volume_up
The truth or otherwise of certain allegations needs to be verified quickly.
Er moet snel duidelijkheid komen over de gegrondheid van bepaalde aantijgingen.
That is a result of the unfounded allegations that are being made by Mr De Rossa and others.
Dat is het resultaat van de ongegronde aantijgingen van de heer De Rossa en anderen.
Unlike you, I have not had the benefit of seeing the allegations.
In tegenstelling tot u ben ik niet in de gelegenheid geweest de aantijgingen te zien.

Voorbeeldzinnen voor "allegations" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe truth or otherwise of certain allegations needs to be verified quickly.
Er moet snel duidelijkheid komen over de gegrondheid van bepaalde aantijgingen.
EnglishThere must be an immediate independent investigation into the allegations.
Er moet onmiddellijk een onafhankelijk onderzoek komen naar deze beschuldigingen.
EnglishThis is not the case: OLAF was set up in order to investigate allegations of this kind!
Dit bureau is nota bene opgericht om dergelijke beschuldigingen te onderzoeken!
EnglishThis does not mean that the Commission should not examine these allegations closely.
Dit betekent niet dat de Commissie deze beschuldigingen niet moet natrekken.
EnglishI provided her with a copy of the document on which I had based my allegations.
Ik heb haar een kopie bezorgd van het document waarop ik voor deze aantijgingen steunde.
EnglishThe report before you notes that there were three particular allegations.
In het verslag dat voor u ligt staat dat hij drie beschuldigingen heeft geuit.
EnglishThere has not, so far, been any confirmation or legal proof of such allegations.
Tot nu toe zijn de gemelde feiten niet gestaafd met juridisch bewijs.
EnglishGiven that these allegations have come from a doctor, this is very serious.
Dat is een ernstige zaak, zeker als je bedenkt dat de beschuldiging van een arts komt.
EnglishWe also want to know exactly what the Commission's response to those allegations is.
Wij willen ook precies weten wat de reactie van de Commissie op deze beschuldigingen is.
EnglishWhy am I making such serious allegations in the European Parliament?
Waarom worden dermate zwaarwegende woorden uitgesproken in het Europees Parlement?
EnglishIf the allegations are proven, then what is going on needs to be stopped immediately.
Als deze praktijken bewezen worden, dan moet er onmiddellijk een einde aan worden gemaakt.
EnglishThat is a result of the unfounded allegations that are being made by Mr De Rossa and others.
Dat is het resultaat van de ongegronde aantijgingen van de heer De Rossa en anderen.
EnglishAny allegations are rigorously investigated and prosecutions sought.
Elke aantijging wordt diepgaand onderzocht en zo mogelijk wordt vervolging ingesteld.
EnglishMany assertions and allegations can be made, and there are indeed special cases.
Er kunnen heel wat beweringen en uitspraken worden gedaan en er zijn tal van bijzondere gevallen.
EnglishUnlike you, I have not had the benefit of seeing the allegations.
In tegenstelling tot u ben ik niet in de gelegenheid geweest de aantijgingen te zien.
EnglishFirst, the horrendous allegations about the slaughter in Mazar-I-Sharif.
Ten eerste de verschrikkelijke beschuldigingen in verband met het bloedbad in Mazar-i-Sharif.
EnglishWhen I heard about those allegations, I passed them on to OLAF.
Toen ik die aantijgingen ter hand kreeg, heb ik die aan OLAF overgemaakt.
EnglishThe Russian side firmly denied the allegations which had been published in the media.
Van Russische zijde werden deze aantijgingen die in de media waren gepubliceerd, met kracht ontkend.
EnglishThis information could well be used for preparing as yet unproven allegations of guilt.
Dat zou tot ongerechtvaardigde beschuldigingen kunnen leiden.
EnglishThere have been allegations of corruption for centuries in Pakistan.
Al honderden jaren wordt er gesproken over corruptie in Pakistan.

Synoniemen (Engels) voor "allegation":

allegation
English
alleged