"allayed" in het Nederlands

EN

"allayed" - vertaling Nederlands

volume_up
allayed {volt.deelw.}
EN

allayed {voltooid deelwoord}

volume_up
allayed
I reject suggestions that fears over Irish neutrality were allayed at Amsterdam.
Ik ontken dat de bezorgdheid voor de Ierse neutraliteit in Amsterdam is weggenomen.
Our doubts as to the accuracy of the tidy sum estimated by Mr Rocard at ECU 350 billion have not been allayed.
Onze twijfel aan de juistheid van het door de heer Rocard geraamde bedrag van 350 miljard ecu kon niet worden weggenomen.
I hope that as a result the disquiet expressed amongst other things by many Members at first reading will be allayed.
Ik hoop dat hierdoor de ongerustheid wordt weggenomen die bij vele parlementsleden bij de eerste lezing onder meer tot uiting is gekomen.

Voorbeeldzinnen voor "allayed" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI reject suggestions that fears over Irish neutrality were allayed at Amsterdam.
Ik ontken dat de bezorgdheid voor de Ierse neutraliteit in Amsterdam is weggenomen.
EnglishThis allayed our main concerns with the 1998 supplementary budget and the 1999 budget.
Aldus konden de voornaamste bezwaren in verband met de aanvullende begroting 1998 en de begroting 1999 uit de weg worden geruimd.
EnglishHopefully that fear has been allayed.
Ik hoop dat we iets van die angst hebben kunnen wegnemen.
EnglishOur doubts as to the accuracy of the tidy sum estimated by Mr Rocard at ECU 350 billion have not been allayed.
Onze twijfel aan de juistheid van het door de heer Rocard geraamde bedrag van 350 miljard ecu kon niet worden weggenomen.
EnglishI hope I have allayed your concerns.
Ik hoop dat ik hiermee Uw zorg heb kunnen wegnemen.
EnglishI hope that as a result the disquiet expressed amongst other things by many Members at first reading will be allayed.
Ik hoop dat hierdoor de ongerustheid wordt weggenomen die bij vele parlementsleden bij de eerste lezing onder meer tot uiting is gekomen.
EnglishHowever, this anxiety should have been allayed, we feel, by optimistic results from the study ordered by the Commission.
Eigenlijk had deze ongerustheid al de wereld uit moeten zijn na de optimistische resultaten van de in opdracht van de Commissie verrichte studie.
EnglishThanks to the efforts made, many concerns were allayed and the controversial restrictions in a number of provisions were toned down.
Die toevoeging heeft al heel veel twijfels weggenomen, en zo konden we veel controversiële beperkingen uit een aantal bepalingen versoepelen.
EnglishHopefully, when the Amsterdam Treaty is ratified, many of the concerns highlighted by Mr Spencer will have been allayed.
Hopelijk zullen na de ratificatie van het Verdrag van Amsterdam talrijke problemen waar de heer Spencer zijn bezorgdheid over uitte, zich in mindere mate stellen.
EnglishI hope that these doubts can be allayed in the next few weeks and that by March the Union will have made a positive decision, once and for all.
Ik hoop dat wij deze twijfels in de komende weken weg kunnen nemen en de Europese Unie in maart definitief tot een positief besluit zal komen.
EnglishA major fear in the past, that a stabilisation mechanism of this kind might conflict with the stability pact, has now been allayed.
Een belangrijke vrees die in het verleden bestond, namelijk dat zo een stabilisatiemechanisme zou kunnen gaan concurreren met het stabiliteitspact, is nu al weer weggenomen.
EnglishUnfortunately I do not share your optimism, even though it is cautious, but I admit that your words have, to some extent, allayed my concerns.
Ik deel uw optimisme helaas niet, ook al bent u nog zo voorzichtig in uw uitspraken, maar ik moet wel toegeven dat uw woorden mijn bezorgdheid enigszins hebben getemperd.
EnglishWhile this may be regrettable from a strictly economic point of view, politically, given the present situation, I believe that your fears should be allayed.
Vanuit strikt economisch oogpunt is dat misschien te betreuren, maar politiek gezien denk ik dat u in de huidige stand van zaken gerustgesteld zou moeten zijn.
EnglishOur fears are not greatly allayed by the fact that, when the establishment of the budget by activities is over, category 5 of the financial perspectives will disappear.
Wij vinden het bepaald geen geruststellende gedachte dat rubriek 5 van de financiële vooruitzichten verdwijnt als activiteitsgestuurde budgettering wordt ingevoerd.
EnglishMy concerns are not allayed by the result of the trialogue, which was intended at least to limit the damage that the Council has done to democracy in the EU.
Datgene wat in de trialoog als resultaat naar voren kwam, om de schade die de Raad de democratie in de EU heeft berokkend op zijn minst te beperken, kan mij niet geruststellen.