EN

all the time {bijwoord}

volume_up
Professional hearing protectors are great; I use some all the time.
. ~~~ Ik gebruik ze aldoor.
We houden dit aldoor in het oog.
Very specialized material that the abalone self-assembles, millions of abalone, all the time, every day, every year.
Erg speciaal materiaal dat de Abalone zelf in elkaar zet, miljoenen Abalones, aldoor, iedere dag, ieder jaar.
On the contrary we all know that all the time, and this very day in Parliament, the red carpet is being rolled out for the Chinese communists.
We weten echter allemaal dat integendeel te pas en te onpas en ook vandaag nog in het Parlement de rode loper wordt uitgerold voor de Chinese communisten.
We set standards all the time which we expect other people to live up to, but the standards in these premises are not adequate.
We stellen voortdurend normen vast waaraan anderen zich dienen te houden, maar de normen in dit gebouw zijn ontoereikend.
The European Council noted with satisfaction that the recovery in the economies of the Member States has gathered pace and is spreading all the time.
De Europese Raad stelde tot zijn voldoening vast dat in steeds meer lidstaten een sterke economische opleving op gang komt.
If in the end I am proved wrong then angels swearing that I was right all the time will do me no good
Als aan het einde daarentegen blijkt dat ik ongelijk had, dan heb ik niets aan de engelen die zweren dat ik al die tijd gelijk had ".
That song has been ringing through space for all that time.
Dat geluid klinkt al zolang door de ruimte.
We cannot create a Europe that the people will feel is theirs if we simply talk about economics and money all the time.
Een Europa waarbij de burgers zich betrokken moeten voelen, kan niet ontstaan, zolang wij alleen maar blijven praten over economische en monetaire zaken.
Some of us have been saying all this time and time again for many years in this House.
Op deze feiten wordt door een aantal van onze collega's sinds jaar en dag onophoudelijk gewezen.
Just think, even when it's cloudy outside, these kind of events are happening in the sky above you all the time.
Sta er even bij stil dat zelfs als het buiten bewolkt is, dit zich onophoudelijk voordoet in de hemel boven je.

Voorbeeldzinnen voor "all the time" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd gamers are willing to work hard all the time, if they're given the right work.
En gamers zijn bereid altijd hard te werken, als ze het juiste werk gegeven wordt.
EnglishIn fact, we're probably forming these microscopic cancers all the time in our body.
Waarschijnlijk vormen zich voortdurend zo'n microscopische kankers in ons lichaam.
EnglishThere is evidence that the human mouth and teeth are growing smaller all the time.
Er is bewijs dat de menselijke mond en tanden geleidelijk aan kleiner worden.
EnglishAll this time I lived in the city because, to be honest, I was afraid of trees.
Ik woonde al die tijd in de stad, omdat, om eerlijk te zijn, ik bang was voor bomen.
EnglishWould this not have a better effect than tightening the standards all the time?
Zou dat niet beter werken dan de normen steeds maar verder aan te scherpen?
EnglishAnd indeed, we're going to be dropping these guys into that soup all the time.
We blijven dan doorgaan met deze jongens de hele tijd in die soep te gooien.
EnglishIt took time for life to break away from water, and it still beckons all the time.
Het leven had tijd nodig om los te komen van het water, en het wenkt nog voortdurend.
EnglishI said, "Well, what you've got to do is stand behind them and admire them all the time.
Ik zei: "Nou, wat je moet doen is achter hen staan en ze de hele tijd bewonderen.
EnglishI meet people all the time who have those, and they're not necessarily happy.
Ik kom continu mensen tegen die dat allemaal hebben en die zijn niet per se gelukkig.
EnglishOur proposals have not led to any significant results during all this time.
Die hebben echter in deze hele periode niet geleid tot enig resultaat van betekenis.
EnglishYou saved Uncle Hub, all this time carrying hundreds of pounds of gold?
Je hebt oom Hub gered... terwijl je de hele tijd honderden kilo's goud vasthield?
EnglishThe reality is that new information technologies are changing all the time.
De nieuwe informatietechnologie is voortdurend aan verandering onderhevig.
EnglishI think there's something deeply unhealthy about living all the time in schizophonia.
Ik denk dat er iets echt ongezonds is aan doorlopend in schizofonie leven.
EnglishSo these animals are wonderfully aggressive, and are really hungry all the time.
Deze dieren zijn fantastisch agressief, en hebben echt altijd honger.
EnglishEven if the American economy is improving all the time, many problems remain.
Hoewel de Amerikaanse economie aantrekt, bestaan er nog veel problemen.
EnglishWe're going to have all kinds of implants, drugs that force us to stay awake all the time.
We zien allerlei soorten implantaten verschijnen, medicijnen die ons wakker houden.
EnglishThe word came into you, and you're making these predictions all the time.
Dat woord bedacht je zelf, je maakt voortdurend dergelijke voorspellingen.
EnglishThe budgetary authority has taken all this time to release the promised funds.
De begrotingsautoriteit heeft al die tijd nodig gehad om de beloofde middelen vrij te maken.
EnglishWe pontificate about what third countries and peripheral states should do all the time.
Wij verkondigen alsmaar wat derde landen en perifere landen moeten doen.
EnglishElectronic programs are complicated and get more so all the time.
Elektronische programma's zijn ingewikkeld en worden voortdurend ingewikkelder.

Synoniemen (Engels) voor "all the time":

all the time

Vergelijkbare vertalingen voor "all the time" in Nederlands

the lidwoord
time zelfstandig naamwoord
all bijvoeglijk naamwoord