"all the more" in het Nederlands

EN

"all the more" - vertaling Nederlands

EN

all the more {bijwoord}

volume_up
all the more
Yes, admittedly, it might be all the more necessary, but at the same time, it is all the more impossible.
Zeker, een superstaat zou des te meer noodzakelijk zijn, maar is tegelijkertijd des te meer onmogelijk.
Given Poland's rather critical stance, this question is all the more pressing.
Deze vraag klemt des te meer gezien de vrij kritische opstelling in het Poolse kamp.
Thus, there is all the more reason for us to regard these revelations as a challenge.
Dit geeft ons des te meer aanleiding deze onthullingen als een uitdaging te zien.

Voorbeeldzinnen voor "all the more" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis makes the siege mentality that prevailed in Nice all the more regrettable.
Het valt daarom zeer te betreuren dat in Nice besluiten bewust zijn tegengehouden.
EnglishMr Hoppenstedt's comments this morning were therefore all the more regrettable.
Daarom is wat de heer Hoppenstedt vanochtend heeft gezegd, des betreurenswaardiger.
EnglishAll the more reason to take the million dollars, wouldn't you think, Sylvia?
Alleen maar meer reden om de miljoen dollar aan te nemen, denk je niet, Sylvia?
EnglishWe did not see any of that happen and we are all the more disappointed as a result.
Daar is helemaal niets van terecht gekomen, en dat is buitengewoon teleurstellend.
EnglishAll the more reason, therefore, for us to tackle this scourge of modern society.
Reden te meer, dus, om deze gesel van de moderne samenleving aan te pakken.
EnglishGiven Poland's rather critical stance, this question is all the more pressing.
Deze vraag klemt des te meer gezien de vrij kritische opstelling in het Poolse kamp.
EnglishThus, there is all the more reason for us to regard these revelations as a challenge.
Dit geeft ons des te meer aanleiding deze onthullingen als een uitdaging te zien.
EnglishSocial dialogue must prove its worth, all the more so when times are hard.
Met name in moeilijke periodes moet de sociale dialoog zijn diensten bewijzen.
EnglishBut it becomes all the more difficult if one Member State does not wish to play ball.
Maar het wordt alleen maar moeilijker als een lidstaat niet tot controle bereid is.
EnglishIt is all the more important that help should be given at European level.
Des te belangrijker is het dat op het Europese niveau een bijdrage wordt geleverd.
EnglishA serious, robust and optimistic Budget is therefore all the more necessary.
Juist daarom is een serieuze, solide en optimistische begroting broodnodig.
EnglishThis is all the more dishonest, since the affair quite clearly also has an EU dimension.
Dat is des te oneerlijker omdat de affaire overduidelijk ook een EU-dimensie heeft.
EnglishIt is therefore all the more regrettable that the Senate voted against ratification.
Het valt daarom des te meer te betreuren dat de senaat zich tegen ratificatie uitsprak.
EnglishI am very sparing with my words of thanks, which makes them all the more significant.
Ik ben niet scheutig met woorden van dank, dus des te meer zijn ze waard.
EnglishAll the more reason for criticising the way in which this proposal has been hurried through.
Reden te meer om de wijze waarop dit voorstel erdoorheen gejaagd is, te hekelen.
EnglishThe contrast with the democratic development in Taiwan is all the more striking.
Het contrast met de democratische ontwikkeling in Taiwan komt steeds duidelijker naar voren.
EnglishAll the more reason, therefore, not to approve the request for urgent debate.
Alle reden dus om het verzoek om urgentverklaring niet in te willigen.
EnglishThe situation is made all the more absurd by unnecessary local costs.
Er is een absurde situatie ontstaan door de grote en onnodige plaatselijke kosten.
EnglishBetter innovative products do, after all, place more demands on the network.
Immers, betere innovatieve producten vragen vaak meer van het netwerk.
EnglishIt is therefore all the more striking that their contribution to emissions is relatively high.
Het is daarom des te opvallender dat het aandeel in de emissies relatief hoog is.

Vergelijkbare vertalingen voor "all the more" in Nederlands

more voornaamwoord
more bijwoord
Dutch
the lidwoord
all bijvoeglijk naamwoord