EN

all sorts {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
This is producing all sorts of tensions, all sorts of dynamics that are deeply disturbing.
Dan veroorzaakt dit allerlei spanningen, allerlei wrijvingen die echt vervelend zijn.
They had all sorts of different data formats, all sorts, all kinds of documentation systems.
Met allerlei verschillende dataformaten. ~~~ Allerlei soorten van documentatiesystemen.
I appreciate that there are all sorts of different opinions in this Chamber.
Ik besef dat er allerlei uiteenlopende meningen over heersen in deze Kamer.

Voorbeeldzinnen voor "all sorts" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe whole process, which I have studied very closely, raises all sorts of doubts.
Het hele proces - en ik heb het werkelijk bestudeerd - roept overal twijfels op.
EnglishThere was all sorts of press coverage, all over the world, going right down to "Dr.
Het werd breed uitgemeten in de pers over de hele wereld, wat zover ging als "Dr.
EnglishThis is an ambiguous and contradictory text, open to all sorts of interpretations.
De tekst is dubbelzinnig, bevat tegenstrijdigheden en is vatbaar voor interpretatie.
EnglishAnd these heroes, they come from every walk of life, all sorts of backgrounds.
Deze helden komen uit alle lagen van het leven, van allerlei achtergronden.
EnglishThey think that we want to force all sorts of European traditions and values onto them.
Zij denken dat wij hun een soort Europese tradities en waarden willen aansmeren.
EnglishOnce you do those things, you can start making all sorts of investments.
Pas als je deze dingen doet, kun je beginnen met allerlei soorten investeringen.
EnglishI appreciate that there are all sorts of different opinions in this Chamber.
Ik besef dat er allerlei uiteenlopende meningen over heersen in deze Kamer.
EnglishAnd I visited it with several ladies, and asked all sorts of questions of the director.
Ik ging op bezoek met diverse dames, en stelde de directeur allerlei vragen.
EnglishThere are all sorts of variations, on which no decision has been taken.
Er zijn varianten en tussenvarianten op waar nog geen besluit over genomen is.
EnglishThen there's all sorts of intermediate ones with middle amounts of carbon.
Daarna komen allerlei tussenmaatjes met gemiddelde hoeveelheden koolstof.
EnglishMany species of mosses, and then all sorts of lichens just plastering the tree.
Veel soorten mos, en allerlei soorten korstmos die de boom bedekken.
EnglishThey are made of widely differing alloys, all sorts of different metals have been used.
Ze zijn er in verschillende legeringen, er worden verschillende metalen voor gebruikt.
EnglishAs a kid I saw him come over to me with radios and telephones and all sorts of things.
Als kind zag ik hem naar me toekomen met radio's en telefoons en allerlei andere dingen.
EnglishThis is producing all sorts of tensions, all sorts of dynamics that are deeply disturbing.
Dan veroorzaakt dit allerlei spanningen, allerlei wrijvingen die echt vervelend zijn.
EnglishEssentially, there are all sorts of restaurants in Oakland, near where I live.
Er zijn veel soorten restaurants in Oakland, dichtbij waar ik woon.
EnglishFrom urban planning and master planning to theater and all sorts of stuff.
Van stedenbouw en masterplanning tot theater en allerlei andere dingen.
EnglishThis silence encourages all sorts of demagoguery and all sorts of anti-European campaigns.
Dat stilzwijgen moet doorbroken worden, het debat met de burger moet worden aangegaan.
EnglishThis leads to all sorts of injustices that are no longer tenable.
Dat leidt tot een aantal onrechtvaardigheden en dat is niet meer verdedigbaar.
EnglishI mean, there are all sorts of things that will happen, and they'll be very, very exciting.
Ik bedoel, er staan allerlei dingen te gebeuren, en het wordt heel, heel erg spannend.
EnglishIn all sorts of ways, new developments have been taken into account.
Er is nu op allerlei manieren rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen.

Vergelijkbare vertalingen voor "all sorts" in Nederlands

sorts zelfstandig naamwoord
Dutch
all bijvoeglijk naamwoord
all bijwoord
all telwoord
Dutch