EN

all over the {bijwoord}

volume_up
all over the
There are hearts breaking wide open all over the world tonight.
In de hele wereld gaan nu harten aan gruzelementen.
Weapons of mass destruction must be destroyed and banned in Iraq, throughout the region, and all over the world.
Massavernietigingswapens zijn overal, in Irak, in de hele regio, in de hele wereld - we moeten ze vernietigen en verbieden.
The guarantee of a secure old age has played a key role in different cultures throughout the ages and all over the world.
Het garanderen van een veilige oude dag is in de hele geschiedenis en in de hele wereld de kerntaak van de verschillende culturen geweest.
all over the
I have managed distribution all over the world.
Ik regelde daar de distributie overal in de wereld.
The Roadmap is essentially a method which the European Union applies all over the world.
De routekaart - de road map - is op zichzelf een methode die de Europese Unie overal in de wereld toepast.
Disasters are happening all over the world.
Overal in de wereld gebeuren rampen.
all over the
We've seen this story all over the country and even in places beyond the American borders.
We hebben dit gezien in het hele land en zelfs buiten de Amerikaanse grenzen.
The problem is that all over the west now it looks like this.
Het probleem is dat het er nu in het hele Westen zo uit ziet.
rifle was just all over the whole country.
Het Britse .303 geweer vond je gewoonweg in het hele land.
all over the
These heroic acts are present all over the country.
Dit soort heldhaftige acties zie je overal in het land.

Voorbeeldzinnen voor "all over the" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSurveillance operations must be quick to react in the same way all over Europe.
De controlesystemen moeten overal in Europa op dezelfde wijze kunnen reageren.
EnglishThere was all sorts of press coverage, all over the world, going right down to "Dr.
Het werd breed uitgemeten in de pers over de hele wereld, wat zover ging als "Dr.
EnglishStudents from all over the world will then be invited to come and study in Europe.
Studenten uit de hele wereld worden dan uitgenodigd om in Europa te komen studeren.
EnglishIt was captured on videotape -- technology -- and it was played all over the world.
We hebben het op video -- technologie -- en het was overal ter wereld te zien.
EnglishAnd so we ended up with this wild patchwork of regulations all over America.
Daardoor zitten we nu met deze lappendeken van regelgevingen over heel Amerika.
EnglishI travel all over the world taking pictures -- some of them good, most of them not.
Ik reis de hele wereld over en maak foto's -- sommige goed... de meeste niet.
EnglishMr President, in the North people think it is all over where AIDS is concerned.
Mijnheer de Voorzitter, in het Noorden denken mensen dat aids alweer achter de rug is.
EnglishIt's an amateur parade; people come from all over the city; people get all dressed up.
Het is een amateur-parade. ~~~ Mensen uit de hele stad komen helemaal verkleed.
EnglishAnd Pepsi was this big revolution, because they started taking cricket all over.
Pepsi was deze grote revolutie. ~~~ Omdat ze cricket overal verspreidden.
EnglishMoreover it seems that the same split of opinions is taking place all over Parliament.
Bovendien lijkt het erop dat de meningen in het Parlement evenzeer verdeeld zijn.
EnglishAll over the world, children are being exploited, neglected or exposed to violence.
Overal ter wereld worden kinderen uitgebuit, verwaarloosd of aan geweld blootgesteld.
EnglishAnd all over the world, eminent evolutionists are anxious to celebrate this.
En over de hele wereld willen prominente evolutionisten dit maar al te graag vieren.
EnglishAnd this is not just specific to Ethiopia, but happens over and over, all over Africa.
Dit gebeurt niet uitsluitend in Ethiopië, maar telkens weer, overal in Afrika.
EnglishThis comment probably applies to us all, given the drum rolls we play all over the place.
Waarschijnlijk maken wij ons van tijd tot tijd allemaal wel schuldig aan tamtam.
EnglishThose pipes...... suck up the chocolate and carry it away all over the factory.
Die pijpen zuigen de chocolade op en vervoeren die door de hele fabriek.
EnglishBillions of dollars are spent every year, all over the globe, on these charlatans.
Miljarden dollars worden uitgegeven elk jaar, over de hele wereld, aan deze charlatans.
EnglishThis is used all over the place, including LinkedIn, where I am an un-whole individual.
Dit wordt overal gebruikt, ook door LinkedIn, waar ik een onvolledig individu ben.
EnglishIt's wild, human and free, and all over this nation, they preach against it every Sunday.
Het is wild, menselijk en vrij, en in deze hele natie preken ze er zondags tegen.
EnglishEvery time we receive groups of visitors, we have to explain it all over again.
Telkens als wij bezoekersgroepen ontvangen, moeten wij het toch maar weer eens uitleggen.
EnglishThere are hundreds of thousands of us who think the same... all over the world.
Er zijn honderdduizenden die net als ons denken... over de hele wereld.

Vergelijkbare vertalingen voor "all over the" in Nederlands

the lidwoord
over voorzetsel
over bijwoord
over bijvoeglijk naamwoord
Dutch