"all of it" in het Nederlands

EN

"all of it" - vertaling Nederlands

EN

all of it {zelfstandig naamwoord}

volume_up
all of it
Made all these films, made all these documentary films for a very limited audience.
Ik maakte al deze films, al deze documentaires voor een zeer beperkt publiek.
But all in all it is not strange that the Irish should feel harshly treated.
Maar al met al is het niet merkwaardig dat de Ieren zich slecht behandeld voelen.
All in all, we are seeing shocking breaches of human rights here.
Mijnheer de Voorzitter, al met al schokkende schendingen van mensenrechten.
all of it
We were told that it was all going to change, it was all going to be made better.
Ons werd verteld dat alles zou veranderen, dat alles beter zou worden.
Because I wasn't believing in me, really me, all the bits of me -- all the bits of all of us.
Want ik geloofde niet in mijzelf -- echt mij, alles van mij -- alles van ons allemaal.
So, with the combination of these technologies we can reach it all, and we can see it all.
Dus met een combinatie van deze technieken kunnen we alles bereiken en alles zien.

Voorbeeldzinnen voor "all of it" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe expect to see Turkey move forward; instead all we see is it moving backwards.
Wij zitten te wachten op stappen vooruit, maar er zijn alleen stappen achteruit.
EnglishThere is no complacency, no fragility and no ambiguity about any of that at all.
Van inschikkelijkheid, zwakheid of dubbelzinnigheid is dus volstrekt geen sprake.
EnglishAll Member States must demonstrate the political will to make cooperation work.
Alle lidstaten moeten zich politiek bereid tonen de samenwerking te doen lukken.
EnglishIt is also necessary to provide all manner of assistance to the affected areas.
Ook is het noodzakelijk de getroffen gebieden alle noodzakelijke hulp te bieden.
EnglishThe recommendations in the present report give all the relevant starting points.
De aanbevelingen in het onderhavige verslag geven hiertoe alle aanknopingspunten.
EnglishI think it would be good if these could be deleted from the directive after all.
Ik denk dat het een goede zaak zou zijn, als we die er toch nog uit konden halen.
EnglishSensitivities in the parties and in the Member States are different, after all.
De gevoeligheden in de partijen en in de lidstaten zijn nu eenmaal verschillend.
EnglishThe directive should apply to infringements of all intellectual property rights.
De richtlijn moet gelden voor inbreuken op alle intellectuele-eigendomsrechten.
EnglishAnd all of Julie's data has been pre-entered into my interactive software model.
Alle gegevens van Julie zijn vooraf in mijn interactieve softwaremodel ingevoerd.
EnglishBecause you see, when TiVo launched their product they told us all what they had.
Want toen TiVo hun product demonstreerden, vertelden ze ons alles wat ze hadden.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, I am grateful to all those who have spoken.
Mijnheer de Voorzitter, geachte afgevaardigden, ik wil alle sprekers dankzeggen.
EnglishThe whole process, which I have studied very closely, raises all sorts of doubts.
Het hele proces - en ik heb het werkelijk bestudeerd - roept overal twijfels op.
EnglishIt is in the interests of all of us to support the fast progress of this matter.
Het is in ons aller belang ervoor te zorgen dat de zaak snel wordt afgehandeld.
EnglishI do n't see that the Irish presidency has all that much to be complacent about.
Ik vind niet dat het Ierse voorzitterschap zoveel reden tot zelfvoldoening heeft.
EnglishI am pro-Europe - without any hesitation at all - but I am anti the status quo.
Ik ben voor Europa, zonder de minste aarzeling, maar ik ben tegen de status-quo.
EnglishGender mainstreaming is a general principle in all actions in our strategy paper.
Gender mainstreaming is een grondbeginsel bij alle acties in onze strategienota.
EnglishIt is very important for us all that our external border is both open and secure.
Het is voor ons allemaal zeer belangrijk dat onze buitengrens open en veilig is.
EnglishYou can hardly be surprised that you face criticism from all sides of this House.
Het kan u nauwelijks verbazen dat u van alle kanten van dit Huis kritiek krijgt.
EnglishFor all these diseases which today can be cured and eradicated, there are drugs.
Voor al deze ziekten die nu genezen en bestreden kunnen worden bestaan medicijnen.
EnglishMadam President, first of all, I would like to thank the rapporteur for his work.
Mevrouw de Voorzitter, ik wil allereerst de rapporteur bedanken voor zijn werk.

Vergelijkbare vertalingen voor "all of it" in Nederlands

of voorzetsel
it bijwoord
it voornaamwoord
Dutch
all bijvoeglijk naamwoord