"to all intents and purposes" in het Nederlands

EN

"to all intents and purposes" - vertaling Nederlands

EN

to all intents and purposes {bijwoord}

volume_up
to all intents and purposes
We will vote on them this week but it will be to all intents and purposes a formality.
We zullen er volgende week over stemmen, maar het zal in alle opzichten een formaliteit zijn.
in alle opzichten
NATO aircraft would be KLA aircraft to all intents and purposes and would also involve the prospect of an intervention force.
De luchtvaart van de NAVO zou in alle opzichten de luchtvaart van de UCK worden en zou tevens mettertijd neerkomen op een bemiddelingsmacht.
to all intents and purposes
tot alle doeleinden

Voorbeeldzinnen voor "to all intents and purposes" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe will vote on them this week but it will be to all intents and purposes a formality.
We zullen er volgende week over stemmen, maar het zal in alle opzichten een formaliteit zijn.
EnglishBut that there is, to all intents and purposes, only an American system is not good at all.
Het is echter zeker niet goed dat er alleen een Amerikaans systeem is.
EnglishThis fund is, to all intents and purposes, virtual, for it is still empty.
Dit fonds is feitelijk virtueel, want er zit nog niets in.
EnglishShe was extremely cold, and she had no heartbeat -- for all intents and purposes she was dead, frozen.
Ze was extreem koud, en had geen hartslag. ~~~ Naar alle maatstaven was ze dood, bevroren.
EnglishBut the other side of the coin is that disasters which do not reach the news, to all intents and purposes, do not exist.
Maar de keerzijde is dat rampen die het nieuws niet halen in feite ook niet bestaan.
EnglishMeanwhile, for all intents and purposes, space looks finite to us.
Ondertussen ziet de ruimte er voor ons eindig uit.
EnglishNow I am convinced that, outside this House, no-one, to all intents and purposes, can comprehend or understand this.
Welnu, ik ben ervan overtuigd dat zo goed als niemand buiten dit Parlement daartoe in staat is.
EnglishTo read the Commission’ s communications, though, Europe will to all intents and purposes have become a hospice by the year 2050.
Maar als we op de mededelingen van de Commissie moeten afgaan, zal Europa tegen 2050 een armenhuis geworden zijn.
EnglishI am aware that the project was closed down but nevertheless the building is operating to all intents and purposes as a Commission building.
Ik weet dat het project is beëindigd, maar toch fungeert het gebouw feitelijk als een gebouw van de Commissie.
EnglishThis concern comes in the face of a lack of ambition which is, to all intents and purposes, hindering the necessary modernisation of our economies.
Er is bezorgdheid over een gebrek aan ambitie, dat de vereiste modernisering van onze economieën dwarsboomt.
EnglishTo all intents and purposes, the document it has prepared on posting workers is simply a description of the barriers now in place.
Het door de Commissie opgestelde document over gedetacheerde werknemers is louter een beschrijving van de obstakels die er nu al zijn.
EnglishNATO aircraft would be KLA aircraft to all intents and purposes and would also involve the prospect of an intervention force.
De luchtvaart van de NAVO zou in alle opzichten de luchtvaart van de UCK worden en zou tevens mettertijd neerkomen op een bemiddelingsmacht.
EnglishWhat is now before us is a so-called light agreement, an agreement in which, to all intents and purposes, this House is off-side.
Wat nu op tafel ligt is een zogenaamde lichte overeenkomst, een overeenkomst waarbij het Europees Parlement in principe buitenspel staat.
EnglishThe common foreign and security policy is one of the policies of the European Union which, to all intents and purposes, has yet to be developed.
Het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid is een van de beleidsterreinen van de EU die vrijwel niet zijn ontwikkeld.
Englishto all intents and purposes
Englishto all intents and purposes
EnglishI feel that this is a serious mistake and that, now, the mobile telephone service is to all intents and purposes a service of general interest.
Mijns inziens is dit een grove vergissing en is de mobiele telefonie tegenwoordig wel degelijk in elk opzicht een dienst van algemeen belang.
EnglishIn other words, the Commission acts as a sub-contractor to manage these Funds and to all intents and purposes Parliament has no say in this expenditure.
Met andere woorden handelt de Commissie bij het beheer van deze fondsen in opdracht en komt het Parlement hier feitelijk niet aan te pas.
EnglishIn other words, the Czech framework legislation in this area must be adapted and to all intents and purposes converted to that of the European Union.
Met andere woorden, de Tsjechische raamwetgeving op dit gebied moet aangepast worden aan die van de Europese Unie en ook praktisch worden gerealiseerd.
EnglishI hope that Parliament will have the wisdom to stay close to and, to all intents and purposes, in line with the Council's position.
Ik hoop dan ook dat u uw inspanningen zult voortzetten en dat dit Parlement zo verstandig zal zijn het standpunt van de Raad zoveel mogelijk, ja het liefst geheel zal volgen.

Synoniemen (Engels) voor "to all intents and purposes":

to all intents and purposes