"all-encompassing" in het Nederlands

EN

"all-encompassing" - vertaling Nederlands

EN

all-encompassing {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
all-encompassing
My third and final point is a proposal to the British Presidency, namely that we should establish an all-encompassing Africa strategy.
Mijn derde en laatste punt is een voorstel aan het Brits voorzitterschap, namelijk dat we een allesomvattende strategie voor Afrika vaststellen.
I therefore cannot accept the proposal in this report that even the limited provisions relating to external costs should be deleted pending an all-encompassing measure.
Daarom kan ik niet akkoord gaan met het voorstel in dit verslag, om zelfs de beperkte bepalingen betreffende de externe kosten te schrappen, zolang er geen allesomvattende maatregel is.

Voorbeeldzinnen voor "all-encompassing" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMy group would rather the proposal had taken an all-encompassing approach.
Mijn fractie had liever een voorstel gezien dat een alomvattende aanpak inhoudt.
EnglishThe all-encompassing welfare state of the Eighties is no longer the answer.
De verzorgingsstaat van de jaren tachtig is niet langer het geëigende antwoord.
EnglishThis shows very clearly the all-encompassing nature of the enlargement process.
Daarmee wordt dan ook duidelijk zichtbaar het alomvattende karakter van het uitbreidingsproces.
EnglishComprehensive means all-encompassing; it does not mean riddled with exceptions.
Alomvattend moet ook echt allesomvattend zijn en daarbij kan geen sprake zijn van een hele rits uitzonderingen.
EnglishThese projections play an important role for us, but they have by no means an all-encompassing role.
Deze projecties spelen voor ons een belangrijke rol, maar spelen zeker geen allesbepalende rol.
EnglishAnd this is why we are against sectorial negotiations and are in favour of all-encompassing negotiations.
Het is daarom dat wij tegen sectorale onderhandelingen gekant zijn en pleiten voor algemene onderhandelingen.
EnglishAnd encompassing all these circles is the joint and strengthened leadership with the United States of America.
Boven al die cirkels heeft u de kroon van een gezamenlijk en versterkt leiderschap met de Verenigde Staten gezet.
EnglishMany countries that border the Mediterranean remain outside the plan which, in order to be effective, must be cohesive and all-encompassing.
Heel wat aan de Middellandse-Zee grenzende landen zijn uitgesloten van de samenwerkingsplannen.
EnglishThrough our voting strategy we have sought to reduce the total EU budget, which we feel is too all-encompassing.
Bij de stemming was het ons doel de totale begroting van de EU te verlagen, aangezien wij vinden dat deze te omvangrijk is.
EnglishThe Council must therefore make haste and propose a draft directive encompassing all types of discrimination.
Het gaat hier om een gebod, want de meest buitengesloten personen zijn diegenen die om meerdere redenen gediscrimineerd worden.
EnglishThis approach, adopted and supported by your rapporteur and your draft resolution is all-encompassing and consistent.
Deze door uw rapporteur en in uw ontwerpresolutie overgenomen en ondersteunde benadering is allesomvattend en samenhangend.
EnglishAn all-encompassing, integrated approach is required, and I think that it is extremely important that this proposal is on the table.
Dat moet overkoepelend, integraal benaderd worden en ik vind het buitengewoon belangrijk dat dit voorstel hier ligt.
EnglishAnd action must be taken immediately, without waiting for a grand all-encompassing plan and the completion of a system of measurement.
En er moet onmiddellijk actie ondernomen worden, zonder te wachten op een alles overkoepelend plan en de voltooiing van een meetsysteem.
EnglishMy third and final point is a proposal to the British Presidency, namely that we should establish an all-encompassing Africa strategy.
Mijn derde en laatste punt is een voorstel aan het Brits voorzitterschap, namelijk dat we een allesomvattende strategie voor Afrika vaststellen.
EnglishWe support the development of a European aviation space encompassing all aspects of aviation, ranging from delays to environmental harm.
Wij steunen de totstandbrenging van een Europese luchtvaartruimte waarbinnen alle aspecten van luchtvaart, van vertragingen tot milieuschade, aan de orde komen.
EnglishThe social and environmental goals of the Lisbon Strategy mark one have been done away with, and all-encompassing competition and productivity put in their place.
Het is afgelopen met de sociale en milieudoelstellingen van Lissabon versie één; in plaats daarvan is het concurrentie alom, of productiviteit alom.
EnglishThis House therefore proposes the adoption of urgent measures encompassing all the relevant factors and to be applied immediately.
Daarom stellen wij vanuit het Europees Parlement een aantal dringende maatregelen voor waarmee dit probleem op alle fronten moet worden aangepakt en die onverwijld moeten worden uitgevoerd.
EnglishSince the agreement came into being, about 100 specific provisions have been adopted, encompassing all items of equipment and parts used in motor vehicles.
Sinds het bestaan van de overeenkomst werden circa 100 specifieke reglementen aangenomen die het totaal van alle uitrustingen en onderdelen voor automobielen omvatten.
EnglishAt EU level we would like to see one single piece of legislation drawn up for shipping, encompassing all its technical, commercial, social and environmental aspects.
Wij willen dat op het niveau van de Europese Unie er één enkele wetgeving komt voor de scheepvaart in al haar technische, commerciële, sociale en ecologische aspecten.
EnglishAcross Europe, close to a quarter of a million clergy, encompassing all faiths and religions, are employed and at the moment have some doubts as whether they are covered by this legislation.
In heel Europa werken ongeveer een kwart miljoen geestelijken van alle godsdiensten en kerken, die niet weten of deze wetgeving op hen van toepassing is.

Vergelijkbare vertalingen voor "all-encompassing" in Nederlands

all bijvoeglijk naamwoord
all bijwoord
all telwoord
Dutch
all voornaamwoord