"all around" in het Nederlands

EN

"all around" - vertaling Nederlands

EN

all around {bijwoord}

volume_up
I'm so clever," and you look behind you, and there's destruction all around you.
." ~~~ En als je achterom kijkt, zie je overal om je heen verwoesting.
It did happen, and the machines are all around us.
Het gebeurde, en de machines zijn overal om ons heen.
Metaphor lives a secret life all around us.
De metafoor leeft in het geheim overal om ons heen.

Voorbeeldzinnen voor "all around" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI'm so clever," and you look behind you, and there's destruction all around you.
Ik ben zo slim." ~~~ En als je achterom kijkt, zie je overal om je heen verwoesting.
EnglishSo we've created formulations for all around the world using regional byproducts.
We hebben dus formules gemaakt voor overal ter wereld, met regionale restproducten.
EnglishSo you can see what you look like from the back or all the way around, as you look.
Je kan dus zien hoe je eruit ziet van achteren of van alle kanten, als je wil.
EnglishAll around her head was just swollen; her head was about two sizes of its own size.
Haar hoofd was helemaal dik; haar hoofd was twee keer zo groot als normaal.
EnglishI'm going to do an international biennial; I need artists from all around the world.
Ik ga een internationale biënnale doen, ik nodig kunstenaars uit de hele wereld uit.
EnglishThe last thing we need is some little sissy boy hanging around all summer.
We zitten niet te wachten op één of ander mietje, die hier de hele zomer rondhangt.
EnglishAll around the world, we're seeing more and more people embrace this walkshed life.
Over de hele wereld zien we steeds meer mensen het lopende leven omarmen.
EnglishAt the same time, such agencies are growing in importance all around Europe.
Tegelijkertijd neemt het belang van de uitzendbureaus in heel Europa toe.
EnglishAnd we are educating our kids, having fewer kids, basically good news all around.
En we onderwijzen onze kinderen minder kinderen te nemen, wat goed nieuws is voor ons allen.
EnglishAnd one day it rained, so they all sat around making friends with each other.
En op een dag regende het, en zaten ze daar maar wat te verbroederen.
EnglishWhen Intel does surveys all around the world and we say, "Quick response: healthcare."
Als Intel over de hele wereld enquêteert en we zeggen: "Vlug antwoorden: gezondheidszorg."
EnglishAnd it means that you now eat products, which can come from all around the world.
Dat betekent dat je nu producten vanuit de hele wereld kunt eten.
EnglishIt's everywhere, it's all around you, and the space is wobbling chaotically.
Hij is overal, helemaal om je heen, en de ruimte wiebelt chaotisch.
EnglishAnd you get to make these spot comparisons between people all around the globe.
Je kan vergelijkingen maken tussen mensen van overal ter wereld.
EnglishYou've seen them all around, especially these days as radars are cheaper.
Je komt ze overal tegen vooral omdat radars goedkoper zijn geworden.
EnglishI had built a persona all around what I could and couldn't do.
Ik had een imago gebouwd rondom datgene dat ik kon en datgene dat ik niet kon.
EnglishSo, we've been doing this experiment for 15 years, and we see the stars go all the way around.
We hebben dit experiment 15 jaar lang gedaan, en we zien de sterren helemaal rond gaan.
EnglishAnd the other thing that happens is that we're all carrying around little Mary Poppins technology.
En wat er ook gebeurt is dat we allemaal kleine Mary Poppins technologie meedragen.
EnglishShe has not allowed herself to be diverted by all the noise around her.
Zij heeft zich niet laten afleiden door al het lawaai om haar heen.
EnglishWe need them all around the table and we cannot apportion blame beforehand.
We moeten hen allemaal om de tafel krijgen en we kunnen niet bij voorbaat al schuldigen aanwijzen.

Vergelijkbare vertalingen voor "all around" in Nederlands

around voorzetsel
around bijwoord
all bijvoeglijk naamwoord