EN

all {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Made all these films, made all these documentary films for a very limited audience.
Ik maakte al deze films, al deze documentaires voor een zeer beperkt publiek.
You show all these interconnections, all these interrelations.
Hij toont al die onderlinge verbindingen, al die onderlinge relaties.
I don't know what we're doing, believing in all this nonsense over all these years.
Ik weet niet waar we mee bezig zijn, we geloven al deze onzin al jaren.
The Izquierdo Collado report considers all these questions, or nearly all of them.
In het verslag-Izquierdo Collado komen deze kwesties allemaal, of bijna allemaal, aan de orde.
Madam President, are we, the Members of the European Parliament, all fraudsters?
Mevrouw de Voorzitter, zijn wij, Europese afgevaardigden, soms allemaal oplichters?
All the coordinators in the Committee on Budgets have worked extremely hard.
De coördinatoren in de Begrotingscommissie hebben allemaal heel hard gewerkt.
All this is often very incomplete, and sometimes it does not even exist at all.
Dat alles deugt niet of bestaat soms zelfs helemaal niet.
All this is unexplained, all this indicates weaknesses.
Daarvoor hebben wij nog geen verklaring, maar alles wijst op ernstige tekorten.
All this is to try to avoid conflict in the World Trade Organization.
Dat alles om een conflict in de Wereldhandelsorganisatie te vermijden.
And that is a very different optimization scheme, a very different strategy for all of us.
En dat is een heel andere aanpak, een heel andere strategie voor ons allemaal.
All the coordinators in the Committee on Budgets have worked extremely hard.
De coördinatoren in de Begrotingscommissie hebben allemaal heel hard gewerkt.
For all these reasons, I think that the Commission's proposal is quite positive.
Ik geloof daarom dat het Commissievoorstel heel positief is.
All the arguments are built around one idea, the idea of cost-effectiveness.
De hele argumentatie is opgebouwd rondom één idee: de kosteneffectiviteitsverhouding.
And look at the overall pesticide industry in all the crops throughout the world.
Kijk eens naar de globale pesticide-industrie in alle gewassen over de hele wereld.
And indeed, we're going to be dropping these guys into that soup all the time.
We blijven dan doorgaan met deze jongens de hele tijd in die soep te gooien.
They had all sorts of different data formats, all sorts, all kinds of documentation systems.
Met allerlei verschillende dataformaten. ~~~ Allerlei soorten van documentatiesystemen.
This is producing all sorts of tensions, all sorts of dynamics that are deeply disturbing.
Dan veroorzaakt dit allerlei spanningen, allerlei wrijvingen die echt vervelend zijn.
But as you heard, Michael talked about all these other elements as well.
Maar zoals jullie hoorden sprak Michael ook over allerlei andere dingen.
New European Labour Markets, Open to All, with Access for All
Nieuwe Europese arbeidsmarkten, open voor allen, met toegang voor allen
It was something I asked for on behalf of Poles and all those who died there.
Ik had daarom verzocht uit naam van de Polen en allen die daar omkwamen.
I would like to thank all those who cooperated with us in such a constructive way.
Dank aan allen met wie we constructief hebben mogen samenwerken.
It must be fully independent of all the institutions.
Dit comité moet totaal onafhankelijk van alle instellingen werken.
In all the Commission has commissioned eight scientific studies.
De Commissie heeft daarom opdracht gegeven voor in totaal acht wetenschappelijke studies.
Nothing will be achieved by removing all the bridges to dialogue.
Het heeft totaal geen zin om alle overlegplatforms op te doeken.
all (ook: all the)
Would it not be useful to consider the results of all the existing laws?
Is het niet nuttig om eens te kijken naar de resultaten van al de bestaande wetten?
In my view, the resolution produced contains all the necessary ingredients.
De tot stand gekomen resolutie bevat mijns inziens al de benodigde componenten.
All the green Latin American countries are moving towards smaller families.
Al de groene Latijns-Amerikaanse landen gaan over op kleinere families.
Nor can we stand by while all manner of atrocities are being committed.
We mogen niet werkloos blijven toezien terwijl allerhande wreedheden worden bedreven.
National states support all kinds of Third Way movements, so does Europe.
De nationale staten steunen allerhande bewegingen van de derde weg, Europa ook.
You know, all kinds of different ... TED is about invention, let's be honest. ~~~ Right?
Weet je, allerhande soorten -- TED gaat over uitvindingen, laten we eerlijk zijn.
Finally, let me give warm thanks to all the rapporteurs for their constructive cooperation.
Tenslotte dank ik alle rapporteurs van ganser harte voor de constructieve samenwerking.
I hope with all my heart that Europe can finally offer us that freedom.
Ik hoop van ganser harte dat Europa ons uiteindelijk deze vrijheid zal bieden.
On behalf of our group, I sincerely wish you all the very best.
Van ganser harte wens ik u namens onze fractie alle goeds toe!
This is a European Union which, the world over, finances humanitarian aid to all and sundry, and draws no political benefit from it.
Bovendien trekt dit Europa dat in de hele wereld humanitaire hulp van elke soort financiert, daaruit geen enkel politiek voordeel.
NL

allen

volume_up
Wij moeten dus allen tezamen meer doen, en we moeten het beter doen.
What we want, therefore, is to do more and to do better all together.
Laat ons alstublieft allen tezamen druk uitoefenen op onze lid-staten.
Please let us, all together, put pressure on our Member States.
Voor een keer hebben wij met zijn allen nee kunnen zeggen.
For once, we all together were able to say no.

Voorbeeldzinnen voor "all" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe expect to see Turkey move forward; instead all we see is it moving backwards.
Wij zitten te wachten op stappen vooruit, maar er zijn alleen stappen achteruit.
EnglishThere is no complacency, no fragility and no ambiguity about any of that at all.
Van inschikkelijkheid, zwakheid of dubbelzinnigheid is dus volstrekt geen sprake.
EnglishAll Member States must demonstrate the political will to make cooperation work.
Alle lidstaten moeten zich politiek bereid tonen de samenwerking te doen lukken.
EnglishIt is also necessary to provide all manner of assistance to the affected areas.
Ook is het noodzakelijk de getroffen gebieden alle noodzakelijke hulp te bieden.
EnglishThe recommendations in the present report give all the relevant starting points.
De aanbevelingen in het onderhavige verslag geven hiertoe alle aanknopingspunten.
EnglishI think it would be good if these could be deleted from the directive after all.
Ik denk dat het een goede zaak zou zijn, als we die er toch nog uit konden halen.
EnglishSensitivities in the parties and in the Member States are different, after all.
De gevoeligheden in de partijen en in de lidstaten zijn nu eenmaal verschillend.
EnglishThe directive should apply to infringements of all intellectual property rights.
De richtlijn moet gelden voor inbreuken op alle intellectuele-eigendomsrechten.
EnglishAnd all of Julie's data has been pre-entered into my interactive software model.
Alle gegevens van Julie zijn vooraf in mijn interactieve softwaremodel ingevoerd.
EnglishBecause you see, when TiVo launched their product they told us all what they had.
Want toen TiVo hun product demonstreerden, vertelden ze ons alles wat ze hadden.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, I am grateful to all those who have spoken.
Mijnheer de Voorzitter, geachte afgevaardigden, ik wil alle sprekers dankzeggen.
EnglishThe whole process, which I have studied very closely, raises all sorts of doubts.
Het hele proces - en ik heb het werkelijk bestudeerd - roept overal twijfels op.
EnglishIt is in the interests of all of us to support the fast progress of this matter.
Het is in ons aller belang ervoor te zorgen dat de zaak snel wordt afgehandeld.
EnglishI do n't see that the Irish presidency has all that much to be complacent about.
Ik vind niet dat het Ierse voorzitterschap zoveel reden tot zelfvoldoening heeft.
EnglishI am pro-Europe - without any hesitation at all - but I am anti the status quo.
Ik ben voor Europa, zonder de minste aarzeling, maar ik ben tegen de status-quo.
EnglishGender mainstreaming is a general principle in all actions in our strategy paper.
Gender mainstreaming is een grondbeginsel bij alle acties in onze strategienota.
EnglishIt is very important for us all that our external border is both open and secure.
Het is voor ons allemaal zeer belangrijk dat onze buitengrens open en veilig is.
EnglishYou can hardly be surprised that you face criticism from all sides of this House.
Het kan u nauwelijks verbazen dat u van alle kanten van dit Huis kritiek krijgt.
EnglishFor all these diseases which today can be cured and eradicated, there are drugs.
Voor al deze ziekten die nu genezen en bestreden kunnen worden bestaan medicijnen.
EnglishMadam President, first of all, I would like to thank the rapporteur for his work.
Mevrouw de Voorzitter, ik wil allereerst de rapporteur bedanken voor zijn werk.

Synoniemen (Engels) voor "all":

all