"to align with" in het Nederlands

EN

"to align with" - vertaling Nederlands

EN

to align with {overgankelijk werkwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "to align with" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishNevertheless, my group will align itself with those who wish to grant discharge.
Toch zal mijn fractie zich scharen achter degenen die kwijting willen verlenen.
EnglishI have said to you before and I say it again: align yourself with Germany.
Ik heb het reeds gezegd, ik herhaal het ook weer, ga op een lijn staan met Duitsland.
EnglishThat will better align the system to the principles of a real internal market.
Op die manier wordt het systeem beter afgestemd op de beginselen van een echte interne markt.
EnglishCroatia has already started to work intensively in order to align its legislation with European law.
Kroatië is al hard aan het werk om zijn wetgeving aan het Europees recht aan te passen.
EnglishI hope that increasing numbers of us will align ourselves with this move for change.
Ik hoop dan ook dat steeds meer mensen zich bij onze optiek zullen aansluiten dat verandering noodzakelijk is.
EnglishDoes that mean he wants us to align ourselves on the most laissez-faire States in such a serious area?
Zou hij ons op zo'n belangrijk terrein op één lijn willen brengen met de meest lakse staten?
EnglishIt may be considered a justified objective, therefore, to align the rates of excise duty on diesel and petrol.
Daarom zou het goed zijn de accijnzen op diesel en benzine te harmoniseren.
EnglishThe Commission has decided to align itself with that proposal as a realistic compromise.
De Commissie heeft besloten om zich bij dit voorstel aan te sluiten omdat het een realistisch compromis betreft.
EnglishSo why try to harmonise everything, especially if it is to align the system against the least reliable method?
Waarom wil men dan alles harmoniseren en dan ook nog op basis van de minst betrouwbare methode?
EnglishThe guiding principle of this amendment is to align this proposal with the rules of the general directive.
De voornaamste bedoeling van dit amendement is dit voorstel in lijn te brengen met de algemene richtlijn.
EnglishMalta has a lot to gain if it manages to align itself more closely with EU membership rules.
Malta heeft veel te winnen als het erin slaagt zich meer te conformeren aan de regels inzake het lidmaatschap van de EU.
EnglishSo, he had asked me to be the Chief Belief Officer, and said, "All I want to do is align belief."
Dus hij vroeg me om het Hoofd Geloofszaken te worden, en zei, "Je hoeft alleen maar het geloof op een lijn te brengen."
EnglishNow it's only at precise times when they align.
Ze staan slechts op nauwgezette tijdstippen op één lijn.
EnglishIt is a country which has shared our history and which is today making considerable efforts to align itself with us.
Dit land deelt onze geschiedenis en doet op dit moment verwoede pogingen om op een lijn te komen met ons.
EnglishFor once, it is for Community legislation to align itself with the most demanding in order to remain credible.
De communautaire wetgeving moet zich voor een keer aanpassen aan de strengste regelgeving om haar geloofwaardigheid te behouden.
EnglishFor my part, I would not lose sleep over whether to align myself with Parliament, the Commission or the Member States.
Persoonlijk zou ik niet al te duidelijk willen kiezen tussen de standpunten van het Parlement, de Commissie en de staten.
EnglishThat is why, Mr President, we should choose to align ourselves with all those Frenchmen and women who are out in protest against it.
Laten we daarom, mijnheer de Voorzitter, hier de kant kiezen van alle Fransen die daartegen in verweer komen.
EnglishI hope that the Council will also align itself with those politicians who want to broach this subject clearly and courageously.
Ik hoop dat ook de Raad de mening deelt van politici zoals wij die deze kwestie onomwonden en onverschrokken willen aanpakken.
EnglishWe should also have our own European view and not align ourselves with decisions made by large conglomerates.
Verder moeten we vasthouden aan onze eigen Europese inzichten en ons niet aanpassen aan beslissingen die door grote conglomeraten genomen worden.
EnglishOn cookies, Amendments Nos 25 and 26 align the relevant provisions with the general data protection directive.
De amendementen 25 en 26 brengen de bepalingen over cookies in overeenstemming met de algemene richtlijn inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Vergelijkbare vertalingen voor "to align with" in Nederlands

with voorzetsel
with bijwoord
Dutch
to put up with werkwoord
together with bijwoord
to deal with werkwoord