"Algiers" in het Nederlands

EN

"Algiers" - vertaling Nederlands

NL
NL

"Algiers" - vertaling Engels

EN
EN

Algiers {eigennaam}

volume_up
1. "capital city of Algeria", geografie
Algiers
volume_up
Algiers {eigenn.} (hoofdstad van Algerije)
Nevertheless, we are working in Algiers this week, in order to find a solution.
Toch zijn we deze week aan de slag in Algiers om een oplossing te vinden.
Now the Troika, represented for the moment by senior civil servants, is going to Algiers.
De trojka die samengesteld is uit hoge ambtenaren, gaat nu naar Algiers.
As the honourable Member will be aware a ministerial troika mission visited Algiers on 19-20 January 1998.
Zoals de geachte afgevaardigde weet, heeft een trojka van ministers op 19 en 20 januari 1998 een bezoek aan Algiers gebracht.
NL

Algiers {eigennaam}

volume_up
1. "hoofdstad van Algerije", geografie
Algiers
volume_up
Algiers {eigenn.} (capital city of Algeria)
Toch zijn we deze week aan de slag in Algiers om een oplossing te vinden.
Nevertheless, we are working in Algiers this week, in order to find a solution.
De trojka die samengesteld is uit hoge ambtenaren, gaat nu naar Algiers.
Now the Troika, represented for the moment by senior civil servants, is going to Algiers.
Zoals de geachte afgevaardigde weet, heeft een trojka van ministers op 19 en 20 januari 1998 een bezoek aan Algiers gebracht.
As the honourable Member will be aware a ministerial troika mission visited Algiers on 19-20 January 1998.

Voorbeeldzinnen voor "Algiers" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishNevertheless, we are working in Algiers this week, in order to find a solution.
Toch zijn we deze week aan de slag in Algiers om een oplossing te vinden.
EnglishNow the Troika, represented for the moment by senior civil servants, is going to Algiers.
De trojka die samengesteld is uit hoge ambtenaren, gaat nu naar Algiers.
EnglishAs the honourable Member will be aware a ministerial troika mission visited Algiers on 19-20 January 1998.
Zoals de geachte afgevaardigde weet, heeft een trojka van ministers op 19 en 20 januari 1998 een bezoek aan Algiers gebracht.
EnglishThis very week, a delegation from my services, from the DirectorateGeneral, is in Algiers trying to find out what we should do.
Want juist deze week is een delegatie van mijn dienst, het Directoraat-generaal, in Algiers om hier een antwoord op te vinden.
EnglishI will conclude by saying that the victims of torture in Jerusalem, like those in Algiers, await not our tears, but this reaction.
Ten slotte wil ik nog zeggen dat de slachtoffers in Jeruzalem en ook in Algiers van ons geen tranen maar deze reactie verwachten.
EnglishMr Prodi, for example, stressed the need to restore peace throughout the country during his visit to Algiers on 12 and 13 January.
Zo heeft de heer Prodi bij zijn bezoek aan Algiers op 12 en 13 januari gewezen op de noodzaak van een herstel van de vrede in het hele land.
EnglishWe are saying that the Troika must go to Algiers, that a delegation of the European Parliament must go to Algiers or Algeria, but to discuss what?
De trojka moet dan ook naar Algiers gaan, een delegatie van het Europees Parlement moet zich naar Algiers of Algerije begeven, maar waar moet over gesproken worden?
EnglishBoth countries are to be urged to accept the provisions of the Algiers Agreement, which was based upon the decision of the Boundary Commission.
Beide landen moeten dringend worden opgeroepen akkoord te gaan met de bepalingen van de overeenkomst van Algiers, die gebaseerd is op het besluit van de grenscommissie.
EnglishDuring the troika's most recent visit to Algiers on 24 April 2001, the Algerian authorities were presented with a consolidated list of thirty old and new cases.
Tijdens het laatste bezoek van de trojka aan Algiers op 24 april 2001 werd de Algerijnse autoriteiten een geconsolideerde lijst van dertig oude en nieuwe gevallen voorgelegd.
EnglishWith the assistance of our delegation in Algiers, we are following events in the country very closely, particularly as regards fundamental freedoms, media and freedom of the press.
Met hulp van onze delegatie in Algiers volgen wij de gebeurtenissen in dat land op de voet, met name wat betreft de fundamentele vrijheden, de media en de persvrijheid.
EnglishThey are here because of their concern that the Algiers Agreement – which was a settlement of the boundaries between Ethiopia and Eritrea – has not been agreed by Ethiopia.
Zij zijn hier om blijk te geven van hun bezorgdheid dat de overeenkomst van Algiers, waarin de grenzen tussen Ethiopië en Eritrea zijn vastgesteld, door Ethiopië niet is aanvaard.
EnglishFurthermore, the initiative is with the United Nations Security Council because the United Nations is the guarantor of the Algiers Peace Agreement and can enforce international law.
Verder ligt het initiatief bij de VN-Veiligheidsraad, omdat de Verenigde Naties de hoeder zijn van het vredesakkoord van Algiers en de naleving van internationaal recht kan afdwingen.
EnglishThe European Union encourages the parties to abide by the Algiers Peace Agreement, as well as by the final and binding decision of April 2002 of the Ethiopia/ Eritrea Boundary Commission.
De Europese Unie moedigt de partijen aan zich te voegen naar het vredesakkoord van Algiers en naar het definitieve en bindende besluit van april 2002 van de Grenscommissie Ethiopië/Eritrea.

Synoniemen (Engels) voor "Algiers":

Algiers