"to alert to" in het Nederlands

EN

"to alert to" - vertaling Nederlands

EN

to alert to {werkwoord}

volume_up
I am quite sure that the careers services across Europe do not have enough resources to alert students to the opportunities in the single market of Europe.
Ik weet zeker dat de loopbaanadviesdiensten in Europa niet over voldoende middelen beschikken om studenten te wijzen op de kansen van de interne markt van Europa.
To this end, I should like to alert my fellow Members to the necessity of integrating financing terms suitable for European film production into the Media 2007 programme.
Daarom zou ik mijn collega's willen wijzen op de noodzaak om passende financieringswijzen voor de Europese filmproductie in het programma Media 2007 op te nemen.

Voorbeeldzinnen voor "to alert to" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe support their demand that all nuclear weapons should be taken off alert.
We steunen hun eis dat alle kernwapens niet langer direct inzetbaar mogen zijn.
EnglishI would like to ask the Commissioner a specific question about the rapid alert system.
Ik wou de commissaris een precieze vraag stellen over het rapid alert system.
EnglishI really cannot go along with that, as researchers would be the first to alert us.
Ik vind dit onaanvaardbaar, aangezien onderzoekers de eersten zijn die aan de bel trekken.
EnglishThe second is a decision from November 1995 on an alert and emergency procedure.
De andere is een besluit van november 1995 inzake een waarschuwings- en paraatheidsprocedure.
EnglishHowever, we are alert to the fact that there are a number of things which can be improved.
Wij beseffen echter ook dat een aantal dingen voor verbetering vatbaar zijn.
EnglishYou certainly do not need caffeine to keep you alert during such a stimulating debate.
Er is beslist geen cafeïne nodig om tijdens een stimulerend debat als dit alert te blijven.
EnglishThe rapid alert system for feed is something that we have identified as a gap in the legislation.
Het waarschuwingssysteem voor veevoeder blijkt een gat in de wetgeving te zijn.
EnglishInternet groups being alert to the spread of racist material through the new media.
Internetgroepen die alert zijn op de verspreiding van racistisch materiaal via de nieuwe media.
EnglishWe must therefore strengthen Europe-wide rapid alert mechanisms.
We moeten dus het Europese waarschuwingssysteem verbeteren en sneller laten werken.
EnglishI should like to alert the House to various irregularities relating to pension payments.
Ik wil uw aandacht vragen voor onrechtvaardige praktijken in verband met pensioenuitkeringen.
EnglishThe Australians have announced that they are on twenty-four hour alert.
De Australiërs hebben verklaard binnen 24 uur paraat te kunnen zijn.
EnglishThis means bringing up the thorny issue of revamping the Rapid Alert System.
Hier komen wij bij het lastige vraagstuk van de reorganisatie van het snelle waarschuwingssysteem.
EnglishThis programme was based on two things: rapid alert and prevention.
Dat programma stoelde op twee zaken, te weten rapid alert en preventie.
EnglishThat is their responsibility under the rapid alert system.
Dat is hun eigen verantwoordelijkheid in het systeem voor snelle waarschuwingen.
EnglishAdd to that our 14 heads of mission who will be on red alert.
Bovendien blijven onze 14 delegatieleiders de situatie zeer kritisch volgen.
EnglishThis early warning system did not alert us quickly enough to the forest fires.
Dat systeem heeft niet tijdig op de bosbranden gereageerd.
EnglishWe also want to build on our strategy for disaster alert and preparedness.
We willen daarnaast voortbouwen op onze strategie voor alertheid en paraatheid in geval van rampen.
EnglishYou have time to -- (Laughter) you have time to alert one house.
U hebt net genoeg tijd... ~~~ (Gelach) ... om één huis te waarschuwen.
EnglishInstead, we must always be alert to the poverty and misfortune of people the world over.
Wij moeten voortdurend oog hebben voor de armoede en het ongeluk van de mensen, overal ter wereld.
EnglishI believe we must be much more alert to such cases and that we must respond locally.
Ik vind dat we veel alerter moeten zijn op dergelijke gevallen, en dat we ter plaatse moeten reageren.

Vergelijkbare vertalingen voor "to alert to" in Nederlands

alert bijvoeglijk naamwoord
alert zelfstandig naamwoord
to voorzetsel