"alcoholic drinks" in het Nederlands

EN

"alcoholic drinks" - vertaling Nederlands

EN

alcoholic drinks {zelfstandig naamwoord}

volume_up
alcoholic drinks
alcoholic drinks
alcoholic drinks

Voorbeeldzinnen voor "alcoholic drinks" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishOur aim is to put a stop to the excessive consumption of alcoholic drinks among young people.
Ons doel is excessieve consumptie van alcoholische dranken door jongeren te beteugelen.
EnglishHealth claims should not, therefore, be used on alcoholic drinks.
Daarom mogen gezondheidsclaims niet voor alcohol worden gebruikt.
EnglishAll that remains are alcoholic drinks and nutritional information.
Wat nu nog over blijft zijn niet alleen de alcoholhoudende dranken, maar ook de nutricionele informatie.
EnglishThe only fair way is to impose excise rates for alcoholic drinks according to alcohol content.
De enige eerlijke manier om accijnzen te heffen op alcoholhoudende dranken is dit te doen naar alcoholgehalte.
EnglishHowever, specific labelling provisions are in force for certain alcoholic drinks - wines, for example.
Voor bepaalde alcoholische dranken - wijnen bijvoorbeeld - gelden echter specifieke etiketteringsvoorschriften.
EnglishI am thinking of such things as alcoholic drinks.
EnglishThe comments about alcoholic drinks and tobacco clearly showed that the issue is a complex and sensitive one.
De debatten over alcoholhoudende dranken en tabaksfabrikaten bewijzen dat het gaat om ingewikkelde en gevoelige problemen.
EnglishWe should ban sponsorship of all activities, particularly sporting activities, by manufacturers of alcoholic drinks.
We zouden sponsoring door fabrikanten van alcoholhoudende dranken moeten verbieden van alle activiteiten, maar vooral sportactiviteiten.
EnglishThis type of alcohol which is a good competitive alternative for all uses except alcoholic drinks, has seen increased growth in the European Union.
Synthetische alcohol is heel competitief en kan landbouwalcohol vrijwel overal vervangen, behalve in alcoholhoudende dranken.
EnglishWith regard to labelling, I would warn against creating a precedent that could have an unfortunate effect on the labelling of alcoholic drinks.
Wat betreft de etikettering wil ik waarschuwen tegen het scheppen van een precedent dat nadelig kan uitpakken voor de etiketten op alcoholische dranken.
EnglishSuch comparisons create confusion and might even give the impression that particular alcoholic drinks could safely be consumed in larger quantities.
Deze vergelijkingen stichten verwarring en kunnen zelfs de indruk wekken dat een bepaald soort alcoholische drank in grotere hoeveelheden gedronken worden mag.
EnglishSo wine must be treated differently from other alcoholic drinks produced in the European Union - and not only in terms of fiscal policy.
Wijn dient dan ook - niet alleen in fiscaal opzicht - op andere wijze te worden behandeld dan de overige alcoholhoudende dranken die in de Europese Unie geproduceerd worden.
EnglishA criterion that will also ban any form of health claim for alcoholic drinks, which is the least we can do, you will agree.
Met dit criterium komt er ook een verbod op alle gezondheidsclaims betreffende alcoholhoudende dranken; dat is wel het minste wat er moet gebeuren, dat zult u toch wel met mij eens zijn.
EnglishIn the Legal Affairs Committee, other amendments sought to prohibit any sales promotion whatever of alcoholic drinks such as wine, beer or spirits.
In de Commissie juridische zaken zijn ook amendementen ingediend voor een verbod op elke vorm van verkoopbevordering van alcoholische dranken zoals wijn, bier of sterke drank.
EnglishI therefore dare to recommend that Finland take advantage of this new derogation period in order to reduce its high rates of taxation, particularly on alcoholic drinks such as beer and wine.
Daarom heb ik Finland aanbevolen in deze nieuwe afwijkingsperiode de hoge belastingen op met name alcoholische dranken als bier en wijn te verlagen.
EnglishRegarding excise duties on alcoholic drinks, some colleagues make an impassioned plea for the zero rate on wine, because this would concern a purely agricultural product.
Bij de accijnzen op alcoholische dranken voeren sommige collega's een gloedvol pleidooi voor het nultarief op wijn, omdat het hier om een puur landbouwproduct zou gaan.
EnglishOne relates to what we call 'premixes ', in other words, alcoholic drinks containing carbonated water, sugar, and flavourings and that are aimed at young people.
Ten eerste in verband met de zogenaamde premix, dat wil zeggen alcoholhoudende dranken gemengd met koolzuurhoudend water, suiker en aromatische stoffen, bestemd voor de jongerenmarkt.
EnglishEver since it joined the EU, Sweden has been allowed to have different quotas for imports into Sweden of alcoholic drinks and tobacco products by individuals for their private use.
Zweden heeft sinds de toetreding tot de EU andere invoerquota mogen hanteren voor alcoholische dranken en tabaksproducten die door particulieren voor eigen gebruik in Zweden worden ingevoerd.
EnglishThe credibility of our fight against drugs is weakened by the fact that in the Member States the use of those other intoxicants, alcoholic drinks, is viewed permissively or even idealised.
De geloofwaardigheid van onze strijd tegen drugs is in het geding, omdat men in de lidstaten het gebruik van andere drugs, namelijk alcoholische dranken, gedoogt of zelfs verheerlijkt.

Synoniemen (Engels) voor "alcoholic drink":

alcoholic drink

Vergelijkbare vertalingen voor "alcoholic drinks" in Nederlands

drinks zelfstandig naamwoord
Dutch
alcoholic bijvoeglijk naamwoord
alcoholic zelfstandig naamwoord
alcoholic drink zelfstandig naamwoord
alcoholic beverage zelfstandig naamwoord
alcoholic content zelfstandig naamwoord