"Alan" in het Nederlands

EN

"Alan" - vertaling Nederlands

volume_up
Alan {eigenn.}
NL

"Alan" - vertaling Engels

volume_up
Alan {eigenn.}
EN
EN

Alan {eigennaam}

volume_up
Alan
And this was done with a colleague of mine, Alan Braun, at the NIH.
Gedaan in samenwerking met een collega van mij, Alan Braun, bij het NIH.
This is a soap disco in Spain, photographed by David Alan Harvey.
Dit is een zeepdisco in Spanje, gefotografeerd door David Alan Harvey.
And then we flew Alan Shepherd weeks after Gagarin, not months or decades, or whatever.
En toen vlogen we Alan Shepherd weken na Gagarin, niet maanden of decennia, of wat dan ook.
Alan
Alan
NL

Alan {eigennaam}

volume_up
Alan (ook: Alain, Alanus)
Gedaan in samenwerking met een collega van mij, Alan Braun, bij het NIH.
And this was done with a colleague of mine, Alan Braun, at the NIH.
Dit is een zeepdisco in Spanje, gefotografeerd door David Alan Harvey.
This is a soap disco in Spain, photographed by David Alan Harvey.
En toen vlogen we Alan Shepherd weken na Gagarin, niet maanden of decennia, of wat dan ook.
And then we flew Alan Shepherd weeks after Gagarin, not months or decades, or whatever.

Voorbeeldzinnen voor "Alan" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd then we flew Alan Shepherd weeks after Gagarin, not months or decades, or whatever.
En toen vlogen we Alan Shepherd weken na Gagarin, niet maanden of decennia, of wat dan ook.
EnglishLike Alan Donnelly, I thus advocate specific treatment of investment spending.
Daarom pleit ik, zoals Allen Donnelly, voor een specifieke behandeling van de investeringsuitgaven.
EnglishAnd this was done with a colleague of mine, Alan Braun, at the NIH.
Gedaan in samenwerking met een collega van mij, Alan Braun, bij het NIH.
EnglishThis is a soap disco in Spain, photographed by David Alan Harvey.
Dit is een zeepdisco in Spanje, gefotografeerd door David Alan Harvey.
EnglishAlan Kay is famous for saying the best way to predict the future is to invent it.
Alan Kay is beroemd door zijn uitspraak: "De beste manier om de toekomst te voorspellen is haar uitvinden."
EnglishSo, in response to what Alan Donnelly suggests: yes we will do so and transpose it very quickly.
Dus, over wat Alan Donnelly voorstelt zeg ik: ja dat zullen we doen en zeer snel implementeren.
EnglishI like one of the definitions that Alan Kay has for technology.
Ik hou van een van de definities van Alan Kay voor technologie.
EnglishMr Alan Cole from Liskeard suffers from Parkinson's Disease.
De heer Alan Cole uit Liskeard lijdt aan de ziekte van Parkinson.
EnglishI am pleased to welcome the report by our colleague Alan Donnelly.
Ik ben blij met het verslag van onze collega Alan Donnelly.
EnglishOn this point, I completely agree with what Alan Donnelly said a little while ago.
Wat dit punt betreft onderschrijf ik het standpunt dat onze collega de heer Alan Donnelly al eerder verwoord heeft.
EnglishAlan Macartney deserves our thanks too.
Alan Macartney verdient tevens een dankwoord onzerzijds.
EnglishNow we have to picture Alan Greenspan in a black leather corset, with a butt tattoo that says, "Whip inflation now."
Nu moeten we ons Alan Greenspan voorstellen in een zwart leren korset, met als kont-tatoeage: "De zweep over inflatie".
EnglishAlan Kay: They've got little stopwatches.
EnglishMadame President, ladies and gentlemen, first of all I should like to thank Alan Donnelly for his good and expert report.
Mevrouw de Voorzitter, geachte collega's, ten eerste zou ik Alan Donnelly willen danken voor zijn doorwrochte en deskundige verslag.
EnglishThis is a quote, actually, from Alan Turing: "In 30 years, it will be as easy to ask a computer a question as to ask a person."
Dit is een citaat van Alan Turing: 'Over 30 jaar zal het net zo eenvoudig zijn om aan een computer een vraag te stellen als aan een persoon.'
EnglishI am delighted that Alan Donnelly has now taken the lead here, has nailed these colours to his group mast and is introducing this.
Ik vind het geweldig, Alan, dat jij nu voorop loopt en hier ook voor jouw fractie dit thema in jullie vaandel hebt geschreven en dat inbrengt.
EnglishThere's Ginny and Alan.
EnglishAnd Alan Turing defined the Turing test, which is essentially saying, we'll know if something's intelligent if it behaves identical to a human.
Alan Turing stelde de Turingtest op, die in principe zegt: “We weten of iets intelligent is als het zich identiek gedraagt als een mens.”
EnglishWe need that, despite the degrading of focus we have seen over the years, which Alan Donnelly described so well a few speeches ago.
We hebben de informatiemaatschappij nodig, ook al is het accent in de loop der jaren verschoven, zoals Alan Donnelly een paar interventies terug zo goed beschreef.
EnglishAlan Kay calls it, "Technology is anything that was invented after you were born."
Wat is dan toch die kwestie die ons allen verteert en lastigvalt? ~~~ Alan Kay zegt: "Technologie is alles dat is uitgevonden na jouw geboorte."