EN

aircraft {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
aircraft (ook: airplane)
There should be a better reason for detaining an aircraft than mere suspicion.
Er moet meer zijn dan een vermoeden om een vliegtuig aan de grond te houden.
DARPA's hypersonic test vehicle is the fastest maneuvering aircraft ever built.
DARPA's hypersonische testvliegtuig is het snelste manoeuvreerbare vliegtuig ooit gebouwd.
Being squashed into an aircraft like sardines is also a fairly recent phenomenon.
Ook dat men als sardines geperst zit in een vliegtuig is tamelijk recent.
within the light sport aircraft category.
Dat klinkt niet veel, maar het is erg belangrijk, om er voor te zorgen dat het toestel in de categorie hobbyvliegtuig valt.
The third question has to do with checks on aircraft that are a safety risk.
De derde vraag houdt verband met de controle op toestellen die een veiligheidsrisico vormen.
It is said that aircraft from poor countries are involved in 92 % of all air accidents.
Naar verluidt zijn toestellen uit arme landen bij 92 % van alle vliegtuigongelukken betrokken.
2. luchtvaart

Voorbeeldzinnen voor "aircraft" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe problem of noise is therefore escalating, especially road and aircraft noise.
Het geluidsprobleem neemt dus toe, met name het geluid van weg- en vliegverkeer.
EnglishAs for the aircraft themselves, the problem is not that major technically speaking.
Wat de vliegtuigen zelf betreft, is het probleem technisch gezien niet zo groot.
EnglishWe are also seeing more and more old and run-down aircraft taking to the skies.
Wij zien ook dat steeds meer afgedankte vliegtuigen zich in het luchtruim bevinden.
EnglishWhat happens when we talk in terms of taxing kerosene, the fuel used in aircraft?
Wat gebeurt er als we spreken over belastingheffing op vliegtuigbrandstof - kerosine?
EnglishThere should be a better reason for detaining an aircraft than mere suspicion.
Er moet meer zijn dan een vermoeden om een vliegtuig aan de grond te houden.
EnglishAnd I am not referring to the American and European preference of aircraft.
En dan heb ik het niet over de Amerikaanse en de Europese pre van vliegtuigen.
EnglishThe tax on aircraft fuel should be left for individual countries to decide themselves.
Wat het luchtverkeer betreft, bestaan er grote verschillen tussen de lidstaten.
EnglishThere are risks involving third-country aircraft, often because these are obsolete.
Er zijn risico's met vliegtuigen uit derde landen, vaak ook omdat zij verouderd zijn.
EnglishBeing squashed into an aircraft like sardines is also a fairly recent phenomenon.
Ook dat men als sardines geperst zit in een vliegtuig is tamelijk recent.
EnglishAnd on part of that field campaign we even brought an aircraft with us.
En op een gedeelte van het veldonderzoek hebben we zelfs een vliegtuig gebruikt.
EnglishSo it is both urgent and vital to take measures to reduce aircraft emissions.
Wij moeten dan ook dringend initiatieven nemen om de vliegtuigemissies terug te dringen.
EnglishMr President, the taxation of aircraft fuel really does seem to be long overdue.
Mijnheer de Voorzitter, het lijkt de hoogste tijd voor een belasting op vliegtuigbrandstof.
EnglishDARPA's hypersonic test vehicle is the fastest maneuvering aircraft ever built.
DARPA's hypersonische testvliegtuig is het snelste manoeuvreerbare vliegtuig ooit gebouwd.
EnglishEurope is already intervening in relation to tyres, aircraft engines, road surfaces...
Europa heeft al voorschriften voor banden, vliegtuigmotoren, wegdek,......
EnglishThat is an invidious choice for an aircraft commander to have to make.
De gezagvoerder bevindt zich daarmee in een weinig benijdenswaardige positie.
EnglishPreventing such a trend is a great challenge for the aircraft manufacturers.
Het voorkomen van zo'n ontwikkeling is een enorme uitdaging voor de vliegtuigfabrikanten.
EnglishMr President, noise pollution caused by aircraft is a very topical issue.
Mijnheer de Voorzitter, geluidsoverlast door vliegtuiglawaai is een heel actueel thema.
EnglishThis past season, they manhandled them across the ice to waiting aircraft.
Dit afgelopen seizoen, hebben ze deze vervoerd over het ijs naar het wachtende vliegtuig.
EnglishResearch indicates that around 90 % of all aircraft accidents could be survivable.
Uit onderzoek blijkt dat circa 90 % van alle vliegtuigongevallen niet dodelijk hoeft te zijn.
EnglishIt is, obviously, also the intention to promote the use of quieter aircraft.
Het is natuurlijk ook de bedoeling dat het gebruik van stillere vliegtuigen bevorderd wordt.

Synoniemen (Engels) voor "fighter aircraft":

fighter aircraft