"to aim to" in het Nederlands

EN

"to aim to" - vertaling Nederlands

EN

to aim to {werkwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "to aim to" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWhat appears to be a laudable aim, however, could also be a double-edged sword.
Maar wat een lovenswaardige doelstelling lijkt kan ook als een boemerang werken.
EnglishIt is the same aim we have had for thousands of years, but we have new methods.
Wij gebruiken nieuwe methodes voor iets waarnaar wij al duizenden jaren streven.
EnglishMy preference would be to aim for the use of the flexibility instrument for this.
Volgens mij kan hiervoor het best het flexibiliteitsinstrument worden gebruikt.
EnglishAnd the precise aim of our amendments is to bring us closer to a final agreement.
Met onze amendementen willen wij dichter in de buurt komen van een eindakkoord.
EnglishThe aim of our requests for a separate vote is to rule out such a possibility.
Dat is ook de reden dat wij om aparte stemming over enkele amendementen vragen.
EnglishThe decisions we are to adopt today aim to improve the quality of the service.
Met de beslissingen van vandaag willen wij de kwaliteit van de dienst verbeteren.
EnglishSecondly, we take the view that the actual aim of the programme is too narrow.
Ten tweede vinden wij dat de doelstelling van het programma veel te beperkt is.
EnglishIt is therefore important that all the forces in Europe strive towards this aim.
Daarom is het belangrijk dat alle Europese krachten naar deze ontwikkeling streven.
EnglishThe aim of this report is to secure a vote against all forms of fundamentalism.
De bedoeling van dit verslag is om alle soorten fundamentalisme te verwerpen.
EnglishThe aim should obviously be for Iraq to be disarmed without the use of force.
Het doel moet natuurlijk zijn dat Irak zonder militair ingrijpen wordt ontwapend.
EnglishYou have this vision and the aim from Tampere, but what are you actually doing?
U heeft deze visie en doelstellingen al vanaf Tampere, maar wat doet u eigenlijk? "
EnglishThe aim of our initiative is therefore also to change attitudes and behaviour.
Het doel van ons initiatief is daarom ook opvattingen en gedrag te veranderen.
EnglishMore than 100 people have been killed with the sole aim of obstructing peace.
Enkel en alleen om de vrede te dwarsbomen zijn al meer dan 100 mensen vermoord.
EnglishThe rapporteur considers that the aim of strategy is not yet fully developed.
De rapporteur vindt dat de strategiedoelstelling nog niet volledig is ontwikkeld.
EnglishOur aim should not be to fill the purses of a few but to fill the mouths of many.
We moeten niet de portemonnee van weinigen, maar de monden van velen zien te vullen.
EnglishThe aim is to circumvent tax legislation for 'residents ' and to avoid paying tax.
Aldus kunnen? inwoners " aan de belastingwetgeving ontkomen en belasting ontduiken.
EnglishThe aim is that the convention should be ratified before the end of the year.
Het is de bedoeling dat de conventie voor het einde van dit jaar geratificeerd is.
EnglishFourthly, we wanted to aim for a restrictive budget where personnel is concerned.
Ten vierde wilden wij een restrictieve begroting inzake personeel nastreven.
EnglishThe aim is to make SMEs aware of the opportunities offered by information networks.
Doel is het MKB te informeren over de mogelijkheden die informatienetwerken bieden.
EnglishThe aim of this is to increase the programme's impact on the groups involved.
Doel hiervan is het effect van het programma op de doelgroepen te versterken.

Vergelijkbare vertalingen voor "to aim to" in Nederlands

aim zelfstandig naamwoord
to voorzetsel
owing to voorzetsel