EN

ailing {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "ailing" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe large countries of the euro area are ailing, but their cure can only come from themselves.
De grote landen uit de eurozone zijn ziek, maar genezing kan uitsluitend uit henzelf komen.
EnglishHowever, where support for ailing airline companies is concerned, the Commission continues to be accommodating.
Maar als het gaat om steun voor de noodlijdende vliegtuigondernemingen, blijft de Commissie veel te coulant.
EnglishMr Commissioner, I should like to inform my colleague that I do n't know what he means by 'ailing shipyards '.
Mijnheer de Commissaris, het is mij niet duidelijk wat mijn collega bedoelt met " scheepswerven in probleemsituaties ".
EnglishFor that reason, since it is the best chance that the ailing Middle East process has, it has to have our great support.
Het noodlijdende proces is de enige werkelijke kans voor het Midden-Oosten en verdient daarom onze volledige steun.
EnglishIt has often been said that the Mediterranean is an ailing sea, a sea with problems concerning the conservation of species.
Er is al vaak gezegd dat de Middellandse Zee ziek is, dat hij problemen heeft met het instandhouden van de soorten.
EnglishFinally, digital information offers candidate countries with an ailing rail and road infrastructure possibilities for economic development.
Tot slot biedt digitale informatie kandidaat-landen met een gebrekkige spoor- en weginfrastructuur alternatieve mogelijkheden voor economische ontwikkeling.
EnglishWe must also note that, in other areas too, some points of which Mr Dankert has just mentioned, this parliamentary democracy is ailing.
Helaas moeten we vaststellen dat ook op andere vlakken, collega Dankert heeft daarjuist enkele punten genoemd, het juist met die parlementaire democratie niet goed gesteld is.
EnglishMr President, in my opinion this incantatory talk of the virtues of liberalism is not likely to restore health to a project that is so obviously ailing.
Mijnheer de Voorzitter, mijns inziens zullen toverformules over de deugden van het liberalisme een ontwerp dat duidelijk ernstig ziek is niet opnieuw gezond maken.
EnglishShe went to Juarez to take care of an ailing aunt, and over the course of it, she began to discover what was happening to the murdered and disappeared women of Juarez.
Ze ging naar Juarez om voor een zieke tante te zorgen. ~~~ Terwijl ze dat deed, begon ze te ontrafelen wat er gebeurde met de vermoorde en verdwenen vrouwen uit Juarez. ~~~ Ze gaf haar leven op.

Synoniemen (Engels) voor "ailing":

ailing