"aided by" in het Nederlands

EN

"aided by" - vertaling Nederlands

EN

aided by

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "aided by" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI believe that Parliament has done itself credit and has aided the Timorese cause.
Ik denk dat het Parlement zijn naam eer heeft aangedaan en Timor een dienst heeft bewezen.
EnglishThe defendants were aided by lawyers not belonging to independent bar associations.
De verdachten werden bijgestaan door advocaten die geen lid waren van onafhankelijke balies.
EnglishBut its efforts can only be successful if it is aided and assisted by other countries.
Maar de Amerikaanse inspanningen kunnen alleen succesvol zijn met steun en medewerking van andere landen.
EnglishLabour mobility, aided and abetted by fundamental education and training programmes remains unrealized.
De arbeidsmobiliteit moet door daarop toegesneden onderwijs en opleiding worden bevorderd.
EnglishRussian stability will not be aided by grandiloquent, celebratory eulogies even in this House.
De stabiliteit van Rusland wordt niet bevorderd door een pathetische en plechtige lofzang in deze zaal.
EnglishIn no case must we make the forestry sector as tightly regulated and aided as agriculture.
In geen geval mogen we van de bosbouw net zo'n strak geregelde en gesubsidieerde sector maken als de landbouw.
EnglishThis is unlikely to change, but a small but important industry can be helped and aided.
Hierin zal waarschijnlijk niets veranderen, maar een kleine en belangrijke bedrijfstak kan worden geholpen en gesteund.
EnglishWe must pay attention to this, because, quite rightly, these types of business must be aided by the internal markets.
We moeten hier rekening mee houden, omdat het MKB in de interne markt moet worden gesteund.
EnglishWe need a qualification offensive with computer-aided learning and active use of networks.
Wij moeten een kwalificatieoffensief lanceren, gebaseerd op computerondersteund leren en een actief gebruik van netwerken.
EnglishStability in the financial markets can be aided by effective management based on clear regulation.
De stabilitieit van de financiële markten is gebaat bij een doeltreffend beheer op grond van duidelijke regelgeving.
EnglishIn today's world almost every technical and industrial innovation requires some form of computer-aided activity.
Bij bijna iedere technische en industriële innovatie komt een bepaalde vorm van computeractiviteit kijken.
EnglishThe west, and particularly the socialist party, aided and abetted " sovietism ' for seventy years.
Het westen en in het bijzonder de socialistische partij zijn 70 jaar lang de medeplichtigen geweest van het sovjetregime.
EnglishI really will keep a close eye on this throughout the procedure, aided and supported by your Parliament.
Ik zal daar werkelijk gedurende de gehele procedure, met de hulp en de steun van uw Parlement, nauwlettend op toezien.
EnglishThe most important enabling measure for women self-starters is state-aided professional consultancy.
De belangrijkste kwalificatiemaatregel voor vrouwen die een bedrijf oprichten, is gekwalificeerd advies met overheidssteun.
EnglishIt would not have aided further developments if Parliament had gone off in all possible directions at once.
Het had ons immers niets verder geholpen indien het Parlement in alle mogelijke richtingen stenen was blijven gooien.
EnglishThe ASEM process has aided the ASEAN + 3 process, bringing North and South-East Asia even closer together.
Het ASEM-proces heeft het ASEAN + 3-proces vereenvoudigd door Noord- en Zuidoost-Azië nog dichter tot elkaar te brengen.
EnglishAt any rate, when I was in Albania I saw nothing of any of the projects that were allegedly being aided with that money.
Als ik in Albanië was, heb ik in ieder geval geen van de projecten gezien die zogezegd met dit geld werden gefinancierd.
EnglishWe are being aided by the sustained and shared commitment of Parliament to that end and we are grateful for that support.
Wij worden daarbij geholpen door de voortdurende en gezamenlijke betrokkenheid van het Parlement en wij danken u voor die steun
EnglishFirstly, was Iraq capable of manufacturing these terrible arms on its own, or was it aided by other members of the UN?
Ten eerste, is Irak in staat geweest in zijn eentje deze vreselijke wapens te maken of werd het door andere leden van de VN geholpen?
EnglishIncidentally he was aided by the present Commissioner Padraig Flynn who was a member of the cabinet in Ireland at that time.
Overigens werd hij daarbij bijgestaan door de huidige commissaris Padraig Flynn, die toentertijd lid was van het kabinet in Ierland.

Vergelijkbare vertalingen voor "aided by" in Nederlands

aided bijvoeglijk naamwoord
by voorzetsel