EN

aid {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
Aid is then always aid to one side which gets used against the other.
Dan is hulp altijd hulp van de ene partij gericht tegen de andere partij.
The amount of aid given and the number of new aid commitments have been substantial.
De hoeveelheid gegeven hulp en nieuwe steunverplichtingen is aanzienlijk.
I believe in real aid; helping the people to rebuild their lives themselves.
Ik geloof in echte hulp; hulp voor de mensen bij het opnieuw opbouwen van hun leven.
Moreover, firm conditions are attached to the aid which is to be provided.
Overigens, aan de te verlenen bijstand zijn stevige voorwaarden verbonden.
Very significant humanitarian aid is therefore being provided to Iraq.
De internationale samenleving verleent Irak daarom veel humanitaire bijstand.
Aid to Armenia, Georgia and, if appropriate, Tajikistan
Financiële bijstand aan Armenië, Georgië en, indien van toepassing, Tadzjikistan
Systems which do not comply with these requirements are not an aid, but a threat.
Informatiesystemen die terzake niet voldoen, vormen trouwens geen hulpmiddel, maar een bedreiging.
This money is not being used where it is needed - as aid that actually generates income.
Dat geld wordt niet gebruikt waarvoor het nodig is - als hulpmiddel om inkomsten te genereren.
Registration is an aid and an indicator for consumers, but it is not a remedy for BSE, if I may reiterate that quite plainly.
Het is een hulpmiddel en aanwijzing voor de consument, maar het is geen middel tegen BSE, om dat nog eens duidelijk te stellen.
Once aid is approved, the Technical Assistant monitors its implementation on the ground.
Zodra de hulp is goedgekeurd, controleert de technisch assistent ter plaatse hoe de tenuitvoerlegging verloopt.
Assistants are our personal aids, and are entitled to have rules of their own.
Assistenten zijn onze persoonlijke medewerkers en ze hebben recht op een specifieke regeling.
We are currently preparing a coordinated aid programme for both food aid and public health assistance.
Wij bereiden op dit moment een gecoördineerd hulpprogramma voor dat zowel voedselhulp als assistentie op het gebied van de openbare gezondheidszorg inhoudt.
In the Convention, majorities and minorities must have the same access to qualified aid and be able to put forward, and campaign for, proposals in the same way.
In de Conventie moeten de meerderheid en de minderheid gelijkelijk de beschikking hebben over gekwalificeerde assistentie en op dezelfde manier voorstellen kunnen indienen en daarvoor kunnen ijveren.
NL

aids {mannelijk}

volume_up
1. geneeskunde
In Botswana is veel aids, in Egypte is weinig aids.
Botswana is a place with a lot of AIDS, Egypt is a place without a lot of AIDS.
Het thema van de werelddag tegen aids dit jaar was: vrouwen, meisjes en HIV.
The subject of this year's global campaign against AIDS was women, girls, HIV and AIDS.
AIDS bedreigt de langetermijnontwikkeling in ten minste tien Afrikaanse landen.
AIDS threatens the long-term development of at least ten African countries.

Voorbeeldzinnen voor "aid" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishLet me return now to the concentration of aid on the most disadvantaged regions.
Nog kort iets over de concentratie van de steun op de minst begunstigde regio's.
EnglishBilateral financial aid via the TACIS programme has been reasonably successful.
De bilaterale steun in het kader van het TACIS-programma was redelijk succesvol.
EnglishA special area of concern when granting aid is the protection of the aid workers.
Een bijzonder punt bij de hulpverlening is de bescherming van de hulpverleners.
EnglishAnother issue is that of what we are to do when state aid is declared unlawful.
Wat we doen wanneer overheidssteun onwettig wordt verklaard, is een andere vraag.
EnglishThat means first and foremost great emphasis on the coherence of trade and aid.
Dat betekent eerst en vooral grote nadruk op de coherentie tussen handel en hulp.
EnglishBut the problem of aid to tobacco producers was not on the agenda of this debate!
Maar de steun aan de tabakstelers stond bij dat debat helemaal niet op de agenda!
EnglishThese aid programmes are needed in the Mediterranean and elsewhere in the world.
Deze hulpprogramma's zijn nodig in de Middellandse Zee en waar ook ter wereld.
EnglishWith regard to structural aid, we are largely in agreement with the Commission.
Wat betreft de structurele steun zijn we het grotendeels eens met de Commissie.
English- the little importance the Council attaches to the issues of aid and cooperation;
- het geringe belang dat de Raad aan problemen van hulp en samenwerking toekent;
EnglishThe Commission is not yet sufficiently directing its aid towards reducing poverty.
De Commissie richt haar steun nog onvoldoende op het terugdringen van de armoede.
EnglishThis aid will be provided via the reconstruction agency and the fourth pillar.
Deze steun moet lopen via het agentschap voor de wederopbouw en de vierde pijler.
EnglishThe report by Mr Herzog concerns the newly-introduced scoreboard for state aid.
Het verslag van de heer Herzog gaat over het nieuwe scorebord voor overheidssteun.
EnglishIn practice this would mean that only the new Member States would receive aid.
In de praktijk betekent dit dat slechts de nieuwe lidstaten steun zullen krijgen.
EnglishThe Korean threat has persisted in spite of the contract-related operating aid.
Deze dreiging is blijven bestaan ondanks de aan opdrachten gebonden bedrijfssteun.
EnglishThe package will allow the European Union to deliver more, faster and better aid.
Met dit pakket zal de Europese Unie meer, snellere en betere hulp kunnen verlenen.
EnglishThe Union has constantly to continue optimizing its emergency aid, we know that.
De Unie moet steeds voortgaan met het optimaliseren van de noodhulp, wij weten dat.
EnglishWe are, after all, the largest provider of humanitarian aid in this conflict.
Tenslotte zijn wij de grootste verstrekker van humanitaire hulp in dit conflict.
EnglishFinally, my third point: the decrease in export aid presents further problems.
Ten derde en laatste levert de verlaging van de uitvoersteun nieuwe problemen op.
EnglishIf they do not improve, then chances of more effective aid will quickly dwindle.
Als die niet toenemen, nemen de kansen voor effectievere hulp aanzienlijk af.
EnglishBulgaria has asked the European Commission and the Member States for food aid.
Bulgarije heeft de Europese Commissie en de lid-staten om voedselhulp gevraagd.

Synoniemen (Engels) voor "aid":

aid