"agro-" in het Nederlands

EN

"agro-" - vertaling Nederlands

NL
NL

"agro-" - vertaling Engels

volume_up
agro- {bn.}
EN
EN

agro- {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
agro-
volume_up
agro- {bn.}
We should not continue to give preferential treatment to large-scale agro-industry alone.
Wij mogen de grote agro-industrie niet uitsluitend blijven bevoordelen.
The winners will be the large agro-industrial companies.
De winnaars zijn de grote agro-industriële bedrijven.
For our part, we believe that a tax on agro-business profits would be a way of releasing these resources.
Wij zijn van mening dat door een belasting te heffen op de winsten van de agro-industrie deze middelen kunnen worden vrijgemaakt.
NL

agro- {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Wij mogen de grote agro-industrie niet uitsluitend blijven bevoordelen.
We should not continue to give preferential treatment to large-scale agro-industry alone.
De winnaars zijn de grote agro-industriële bedrijven.
The winners will be the large agro-industrial companies.
Wij zijn van mening dat door een belasting te heffen op de winsten van de agro-industrie deze middelen kunnen worden vrijgemaakt.
For our part, we believe that a tax on agro-business profits would be a way of releasing these resources.

Voorbeeldzinnen voor "agro-" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishBetween the agro-food sector and the farming sector there are over 10 million employees.
De voedingsindustrie en de landbouw hebben samen meer dan 10 miljoen werknemers.
EnglishWe should not continue to give preferential treatment to large-scale agro-industry alone.
Wij mogen de grote agro-industrie niet uitsluitend blijven bevoordelen.
EnglishThey must be helped to do so in the face of the two or three agro-industrial monopolies.
Wij moeten ze daarbij helpen tegenover de twee of drie monopolies in de landbouw- en veeteeltsector.
EnglishIn some regions, agro-tourism will not be enough.
In sommige regio's zal het toerisme op de boerderij niet toereikend zijn.
EnglishThe winners will be the large agro-industrial companies.
De winnaars zijn de grote agro-industriële bedrijven.
EnglishIt must be independent with regard to the Member States, the European institutions and the agro-food industry.
De EAV moet onafhankelijk staan tegenover de lidstaten, de Europese instellingen en de levensmiddelensector.
EnglishFor our part, we believe that a tax on agro-business profits would be a way of releasing these resources.
Wij zijn van mening dat door een belasting te heffen op de winsten van de agro-industrie deze middelen kunnen worden vrijgemaakt.
EnglishHas the Commission analyzed the effects of the change in the agro-monetary system which took place on 1 January 1995?
Heeft de Commissie geanalyseerd wat het effect geweest is van de verandering in het agromonetaire systeem per 1 januari 1995?
EnglishSince the 1950s, however, we have been caught in an unstoppable spiral, fed by agro-chemical multinationals and banks.
Maar sinds de jaren " 50 zijn we in een vicieuze cirkel terechtgekomen, die zichzelf in stand houdt door de agrochemische multinationals en door de banken.
EnglishSince 1999, ECHO has financed Food-for-Work projects in Kabul for men and women through German Agro Action and Medair from Switzerland.
Sinds 1999 financiert ECHO voedsel-voor-werk-programma's in Kabul voor mannen en vrouwen via het Duitse AGRO ACTION en het Zwitserse MEDAIR.
EnglishA total exclusion would be only warranted if the agro-environmental regulation ensured the same level of environmental protection as the liability directive.
Een totale uitsluiting is alleen gerechtvaardigd als zo'n verordening dezelfde mate van milieubescherming biedt als de aansprakelijkheidsrichtlijn.
EnglishThis has come about because in the last six months farmers and the ancillary agro-industries of Northern Ireland have been discriminated against.
Dit heeft kunnen gebeuren omdat de landbouwers en de toeleveringsbedrijven van de landbouwindustrie in NoordIerland de voorbije zes maanden gediscrimineerd zijn.
English- restructuring of the agro-environmental measures so that this measure may be regarded as effective support, as happens in other sectors of agriculture.
- aanpassing van de milieumaatregelen in de landbouw opdat de betreffende maatregel als effectieve steun in beschouwing genomen kan worden, zoals gebeurt in andere landbouwsectoren.
EnglishThe Americans have already done it with their Farm Bill and, most of all, they are proposing to us an aggressive strategy in the exporting of unsubsidized agro-food products.
De Amerikanen hebben dat reeds met hun farm bill gedaan; zij stellen ons voor een agressieve strategie te volgen bij de uitvoer van niet gesubsidieerde voedingsmiddelen.
EnglishI should be pleased if a positive list was indeed to be produced and we were to stop undermining the legislation on account of pressure and lobbying from the agro-industry.
Ik zou het appreciëren als er inderdaad een positieve lijst komt en dat wij stoppen met het uithollen van de wetgeving op basis van de druk en de lobby van de agro-industrie.
EnglishAs regards agriculture, the European Union defended only European agro-industry exporters against their North American competitors and the exporters of the Cairns Group.
Wat de landbouw betreft heeft de Unie alleen de Europese exporterende agro-industrie verdedigd tegenover haar Noord-Amerikaanse concurrenten en de exporteurs van de Cairns-groep.
EnglishThe Commission fully agrees with Parliament that the second pillar, the measures for rural development, presents a great opportunity, in particular for agro-ecological development.
De Commissie is het met het Parlement eens dat de tweede pijler, de maatregelen voor de ontwikkeling van de plattelandsgebieden, de ecologische ontwikkeling van de landbouw goede kansen biedt.
EnglishOtherwise, in my country, there will be just such a transfer of pig places to agro-industrial concerns, with all the consequences that we are now witnessing in terms of swine fever.
Anders komt het bij ons precies tot een verschuiving van de varkensplaatsen naar de agro-industriële productie, met alle gevolgen van dien, zoals wij nu weer met de varkenspest kunnen vaststellen.
EnglishMadam President, I would just like to say that this question of the labelling of beef, in political terms, is one of the most sensitive issues in relation to agricultural and agro-food policy.
Mevrouw de Voorzitter, ik wil enkel zeggen dat de etikettering van rundvlees politiek gezien een van de meest gevoelig liggende kwesties van het landbouwbeleid en de agro-alimentaire sector is.
EnglishStill today, the way in which the agro-industry is organised, and the fact that it is infiltrated by international mafia-like networks, make the fight to eradicate BSE and TSEs even more difficult.
De wijze waarop de landbouwindustrie is georganiseerd en haar verwikkeling in internationale, door de maffia gecontroleerde netwerken, maken de bestrijding van BSE en TSE's er niet eenvoudiger op.