EN

agriculture {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. landbouw
agriculture (ook: farming)
That applies not only to organic agriculture but also to agriculture as a whole.
Dat geldt niet alleen voor de biologische landbouw maar ook voor de landbouw in haar geheel.
Agriculture: Prime Minister, you yourself have questioned the compromise on agriculture.
Landbouw: mijnheer de premier, u zet zelf vraagtekens bij het compromis voor de landbouw.
draftsman of the opinion of the Committee on Agriculture and Rural Development.
, rapporteur voor advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling.
agriculture (ook: farming)
That's not a business, and it isn't agriculture.
Het is het ondernemersplan geweest van de Amerikaanse agricultuur.
I mean, we're the only ones with architecture and agriculture.
We zijn de enigen met architectuur en agricultuur.
agriculture (ook: farming)
agriculture (ook: agronomics)
agriculture (ook: agronomics)
I got a scholarship, went to university, studied international agriculture, studied anthropology, and decided I was going to give back.
Ik kreeg een beurs en ging naar de universiteit, studeerde internationale landbouwkunde, en antropologie, en besloot dat ik iets terug zou gaan geven.
NL

agricultuur {de}

volume_up
1. algemeen
2. landbouw
Het is het ondernemersplan geweest van de Amerikaanse agricultuur.
That's not a business, and it isn't agriculture.
We zijn de enigen met architectuur en agricultuur.
I mean, we're the only ones with architecture and agriculture.
agricultuur (ook: landbouw, akkerbouw)

Voorbeeldzinnen voor "agriculture" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt will have an adverse effect on our agriculture, our farmers and our fishermen.
Het zal een nadelig effect hebben op onze landbouw, onze boeren en onze vissers.
EnglishThere is indeed a difference between agriculture and fisheries in this respect.
Het klopt dat er een onderscheid tussen de landbouw en de visserij wordt gemaakt.
EnglishWe are now aware of the consequences of using genetic engineering in agriculture.
Vandaag kennen wij de gevolgen van het gebruik van gentechnologie in de landbouw.
EnglishWe need to change fundamental aspects of our agriculture policy for the long term!
Wij moeten de fundamentele aspecten van ons landbouwbeleid blijvend veranderen.
Englishdraftsman of the opinion of the Committee on Agriculture and Rural Development.
, rapporteur voor advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling.
EnglishSo the European Union takes 1 %, of which in the past, agriculture took 80 %.
De Europese Unie kost dus 1%, waarvan in het verleden 80% naar de landbouw ging.
EnglishWith the European agriculture model, we have a common agricultural policy in mind.
Met het Europese landbouwmodel beogen wij een gemeenschappelijk landbouwbeleid.
EnglishIt is the dictates of nature that should control agriculture throughout the EU.
De landbouw in de hele EU dient te worden bepaald door natuurlijke omstandigheden.
EnglishWith the beginning of plow agriculture, men's roles became extremely powerful.
Met het begin van de landbouw met ploeg, werd de rol van de man extreem krachtig.
EnglishEuropean agriculture must become more competitive and environmentally sustainable.
De Europese landbouw moet concurrentiekrachtiger en milieuvriendelijker worden.
EnglishIts industry, agriculture and services sector also have good development prospects.
Ook zijn industrie, landbouw en dienstensector hebben goede ontwikkelingskansen.
EnglishBut it is an amendment by the Committee on Agriculture and Rural Development.
Maar het is een amendement van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling.
EnglishIt is also no secret that the lion's share of expenditure goes on agriculture.
Het is ook bekend dat het grootste deel van de uitgaven landbouwuitgaven zijn.
EnglishIn the Chapter on agriculture, payments were again affected by material errors.
In het landbouwhoofdstuk doen zich opnieuw materiële fouten voor bij de betalingen.
EnglishThe Committee on Agriculture therefore supports this request for urgent procedure.
De landbouwcommissie staat dus positief tegenover dit verzoek om urgentverklaring.
EnglishFinally, we must be pro-active in the promotion of agriculture and its products.
Tot slot moeten we pro-actief zijn in de promotie van landbouw en landbouwproducten.
EnglishThe second topic that has been raised by various Members is agriculture and budgets.
Een ander thema dat meermaals aan bod is gekomen, betreft landbouw en begroting.
EnglishThe agriculture budget is neither a self-service shop nor a high-yielding dairy cow.
De landbouwbegroting is geen zelfbedieningswinkel en ook geen weelderige melkkoe.
EnglishThe Committee on Agriculture and Rural Development has tabled 26 amendments.
De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling heeft 26 amendementen ingediend.
EnglishThis is an agriculture which ultimately destroys its own basis for existence.
Dit is een landbouw die uiteindelijk de basis van zijn eigen bestaan bedreigt.

Synoniemen (Engels) voor "agriculture":

agriculture
agricultural