EN

agricultural product {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. landbouw
agricultural product
Unlike cotton, tobacco is not simply an agricultural product.
In tegenstelling tot katoen is tabak niet zomaar een landbouwproduct.
On the other hand, the European Union still considers wool to be a non-agricultural product.
Voorts blijft Europa weigeren wol als een landbouwproduct te beschouwen.
Wine is an agricultural product, made once a year.
Wijn is een landbouwproduct dat eenmaal per jaar wordt gemaakt.

Voorbeeldzinnen voor "agricultural product" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishTobacco products are made from the agricultural product called the tobacco plant.
Tabakswaren worden uit het landbouwprodukt tabak vervaardigd.
EnglishOn the other hand, the European Union still considers wool to be a non-agricultural product.
Voorts blijft Europa weigeren wol als een landbouwproduct te beschouwen.
EnglishThat said, agricultural product refunds present a range of risks and disadvantages.
Desalniettemin kleven er aan het RPA tal van bezwaren en zijn er de nodige risico's aan verbonden.
EnglishUnlike cotton, tobacco is not simply an agricultural product.
In tegenstelling tot katoen is tabak niet zomaar een landbouwproduct.
EnglishIs the President-in-Office aware that the Council can change the designation of wool as an agricultural product?
Weet de fungerend voorzitter dat de Raad wol als landbouwproduct kan erkennen?
EnglishWine is an agricultural product, made once a year.
Wijn is een landbouwproduct dat eenmaal per jaar wordt gemaakt.
EnglishHowever, in modern agriculture they are an unavoidable by-product of agricultural production methods.
In de hedendaagse landbouw zijn dit echter onontkoombare nevenproducten van de agrarische productiemethoden.
EnglishAt the centre of our concerns is the desire to clearly affirm that wine is an agricultural product and not an industrial one.
Wij willen in het bijzonder benadrukken dat wijn een landbouwproduct is en geen industrieel product.
EnglishIt is an unadulterated agricultural product.
EnglishWe believe that any extension to the agricultural product refunds should be subject to very strict supervision and follow-up.
Iedere uitbreiding van het stelsel moet ons inziens in een ruimer kader passen en gepaard gaan met een zeer gedegen follow-up.
EnglishConsumer groups have pointed out that it is notoriously difficult to trace a disease back to the primary agricultural product.
Consumentenbonden hebben erop gewezen dat het uitermate moeilijk is om een ziektegeval terug te voeren op een primair landbouwproduct.
EnglishUnlike other major agricultural product areas, the common organization of the market in wine has not been reformed for 15 years.
In tegenstelling tot andere belangrijke landbouwsectoren is de gemeenschappelijke marktordening voor wijn sinds vijftien jaar niet herzien.
EnglishThe very structure of the text of the COM in wine shows us that wine is an agricultural product rather than an industrial product.
Uit de wijze waarop de tekst van de GMO voor de wijnmarkt is opgezet, blijkt al dat wijn een landbouwproduct is en geen industrieel product.
EnglishTobacco is the only agricultural product subsidized by the EU which kills its consumers when used as it is intended to be used.
Tabak is het enige landbouwproduct dat subsidies van de Europese Unie krijgt dat de gebruikers doodt wanneer het gebruikt wordt zoals het hoort.
EnglishWe consider that this is extremely dangerous and destructive to beekeeping, precisely because honey is primarily a quality agricultural product.
Volgens ons is dit een groot gevaar en een regelrechte ramp voor de bijenteelt, juist omdat honing een kwaliteitsproduct bij uitstek is.
EnglishAny amendment to the Treaty to designate wool as an agricultural product would be difficult to achieve and would require the agreement of all Member States.
Een wijziging in het Verdrag om wol als landbouwproduct te beschouwen ligt uiterst moeilijk en vergt de instemming van alle lidstaten.
EnglishBut the honourable Member will be aware that wool is not included in Annex II of the Treaty of Rome and is therefore not considered as an agricultural product.
De geachte afgevaardigde weet dat wol niet in Bijlage II bij het Verdrag van Rome is opgenomen en dus niet als een landbouwproduct wordt beschouwd.
EnglishFirst of all, a disadvantage in terms of principle: agricultural product refunds do, indeed, by their nature circumvent the Community's expressed preference.
Een eerste bezwaar is principieel van aard: de regeling voor actieve veredeling als zodanig is strijdig met het stelsel van communautaire preferentie.
EnglishThe report therefore maintains a definition of the quality of wine, an agricultural and viticultural product, and in this way rejects all forms of industrialisation.
Dit verslag definieert wijn als een kwaliteitsproduct afkomstig van de landbouw, meer bepaald de wijnbouw, en verwerpt daarmee elke vorm van industrialisering.
EnglishThat is why we are proposing a series of amendments which ought to be taken into consideration overall to reinforce this residual character of the agricultural product refunds.
Daarom stellen wij een aantal amendementen voor die als één pakket gezien moeten worden en waarmee het aanvullende karakter van het RPA versterkt wordt.

Vergelijkbare vertalingen voor "agricultural product" in Nederlands

agricultural bijvoeglijk naamwoord
product zelfstandig naamwoord
end product zelfstandig naamwoord
intermediate product zelfstandig naamwoord
breakdown product zelfstandig naamwoord
vector product zelfstandig naamwoord
agricultural worker zelfstandig naamwoord
agricultural labourer zelfstandig naamwoord
final product zelfstandig naamwoord
agricultural laborer zelfstandig naamwoord
agricultural exhibition zelfstandig naamwoord