EN

agreements {meervoud}

volume_up
Recent agreements between Germany and France do by no means serve this purpose.
De recente afspraken tussen Duitsland en Frankrijk zijn volstrekt onvoldoende.
The political aspects of the agreements are, of course, just as important.
Even belangrijk zijn natuurlijk de politieke aspecten van de afspraken.
It is obvious that international agreements are the only means left of tackling this.
Dit kan natuurlijk alleen maar worden aangepakt door internationale afspraken.
Is Deby aware that he is irrevocably bound to honour the agreements he has made?
Beseft Deby dat hij zich onherroepelijk aan de gemaakte afspraken moet houden?
In ancient times the price of olives was stabilised by means of agreements made beforehand.
In vroeger tijden werd hun prijs vastgesteld door van tevoren gemaakte afspraken.
A second reason lies in the agreements reached in Berlin by Mr Kok and Mr Zalm in 1999.
Een tweede oorzaak zijn de in Berlijn, door Kok en Zalm, in 1999 gemaakte afspraken.

Voorbeeldzinnen voor "agreements" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe most important examples of this are the Multilateral Recognition Agreements.
De belangrijkste voorbeelden hiervan zijn de Multilateral Recognition Agreements.
EnglishWe want multilateral cooperation and agreements, and support for a reformed UN.
We willen multilaterale samenwerking en afspraken, en steun aan een hervormde VN.
EnglishIs Deby aware that he is irrevocably bound to honour the agreements he has made?
Beseft Deby dat hij zich onherroepelijk aan de gemaakte afspraken moet houden?
EnglishWho does the European Union ultimately conclude agreements with, Commissioner?
Met wie sluit de Europese Unie eigenlijk overeenkomsten, mijnheer de commissaris?
EnglishCommissioner Mandelson will now pin his hopes on bilateral trading agreements.
Commissaris Mandelson vestigt zijn hoop nu op bilaterale handelsovereenkomsten.
EnglishThe enforceability of agreements is closely bound up with their legal status.
De toepasbaarheid van de convenanten hangt nauw samen met hun juridische status.
EnglishThis system has the advantage of being authorised under the GATT-WTO agreements.
Zo'n systeem heeft het voordeel dat het toegelaten is binnen de GATT-WHO akkoorden.
EnglishRecent agreements between Germany and France do by no means serve this purpose.
De recente afspraken tussen Duitsland en Frankrijk zijn volstrekt onvoldoende.
EnglishMost of the association agreements are already ratified, signed or initialled.
De meeste associatieovereenkomsten zijn geratificeerd, ondertekend of geparafeerd.
EnglishThis, I feel, will be the aspect of the agreements which will cause most concern.
Dit is naar mijn mening het meeste zorgwekkende aspect van de overeenkomsten.
EnglishFinally, satisfactory agreements are not always concluded regarding dissemination.
Tenslotte, er worden niet altijd goede afspraken gemaakt over de verspreiding.
EnglishThe future of the European fisheries fleet is closely tied to these agreements.
De toekomst van de Europese visserijvloot hangt nauw samen met deze overeenkomsten.
EnglishThat is why it would be inappropriate to include these agreements in the guidelines.
Het zou daarom onjuist zijn deze overeenkomsten op te nemen in de richtsnoeren.
EnglishIf we wish to comply with the Kyoto agreements then this is a necessary condition.
Willen wij de afspraken van Kyoto nakomen, dan is dat een noodzakelijke voorwaarde.
EnglishThen I can imagine that voluntary agreements at European level might make sense.
Dan kan ik mij voorstellen dat vrijwillige convenanten op Europees niveau zin hebben.
EnglishWe welcome the abolition of the notification requirement for competition agreements.
Wij zijn blij met de afschaffing van de meldingsplicht voor mededingingsafspraken.
EnglishThe fact is that some of those agreements will be far harder than this one.
Het punt is dat een aantal van deze overeenkomsten veel moeilijker ligt dan deze.
EnglishThere is also a need to harmonize the various agreements that exist at present.
Ook dienen de diverse overeenkomsten die momenteel bestaan, geharmoniseerd te worden.
EnglishWe have thus been able to observe political agreements on three horizontal programmes.
Zo hebben wij over de drie horizontale programma's een politiek akkoord bereikt.
EnglishThe fact is that agreements can be a very useful instrument, that is quite clear.
Want convenanten kunnen een heel bruikbaar instrument zijn, dat is evident.

Synoniemen (Engels) voor "agreement":

agreement