EN

agreeing {gerundium}

volume_up
agreeing (ook: corresponding)
It has always been the biggest provider of funds, but giving money is obviously much easier than agreeing a common political line.
Wel is de Unie al tijden de grootste geldschieter, maar geld geven is blijkbaar nog steeds gemakkelijker dan een gezamenlijke politieke lijn overeen te komen.
At the Lisbon Summit, in addition to agreeing on a strategy, I would like us to define a set of measures and an open form of coordination.
Ik zou graag zien dat wij bij de top van Lissabon in staat zouden zijn niet alleen een strategie overeen te komen, maar ook een pakket concrete maatregelen en een open methode voor coördinatie.

Voorbeeldzinnen voor "agreeing" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWhy are we agreeing now to something that does not yet exist in its entirety?
Waarom zouden wij nu instemmen met iets wat nog niet volledig op tafel ligt?
EnglishWe ought to be agreeing to its submission to the plenum equally promptly.
Wij moeten echter even snel hierover in de plenaire vergadering gaan stemmen.
EnglishIf you talk in the right way, you make it very clear that talking is not agreeing.
Als je op de juiste wijze praat, maak je heel duidelijk dat praten geen goedkeuring inhoudt.
EnglishFirst, the Member States must act in concert, agreeing a common standpoint.
Allereerst moeten de Vijftien in goed overleg en eensgezind optreden.
EnglishWith this, the last obstacles have been removed on the road to agreeing on the achieved result.
Daarmee staat thans niets meer in de weg om in te stemmen met het bereikte resultaat.
EnglishWe had a lot of amendments, but succeeded in agreeing upon a report.
Er zijn veel amendementen voorgesteld, maar wij zijn het over het verslag eens geworden.
EnglishThis would also be the reason for the rapporteur agreeing to reject Amendment No 20.
Dit zou ook de reden zijn voor de rapporteur om akkoord te gaan met verwerping van amendement 20.
EnglishWhile agreeing with those conditions, I fear that this may be no more than an incantation.
Ik onderschrijf die voorwaarden, maar ik vrees dat dit niet meer is dan een bezweringsformule.
EnglishWe have rather broken this taboo by agreeing on this occasion to look at other institutions than our own.
Dat taboe is nu doorbroken, we hebben ons nu met een andere instelling bemoeid.
EnglishI thank Mrs Buitenweg and Mr Podestà for agreeing to the proposal.
Mijn dank gaat uit naar mevrouw Buitenweg en de heer Podestà voor hun steun aan het voorstel.
EnglishWhich, of course, I am not agreeing with because, ~~~ although I am 94, I am not still working.
Daarmee ben ik het uiteraard niet eens omdat, zelfs al ben ik 94, ik werk niet 'nog steeds'.
EnglishI am grateful to the Socialist spokesperson, who knows my wife, for agreeing with me.
Ik dank de socialistische woordvoerder, die mijn vrouw kent, voor het feit dat hij het met mij eens is.
EnglishI am able, however, to go some way towards agreeing with the Commission when it comes to paragraph 9.
Wat paragraaf 9 betreft, ben ik het tot op zekere hoogte evenwel met de Commissie eens.
EnglishHe has been very helpful in agreeing compromises with us in the PPE-DE Group.
Hij heeft zich zeer bereidwillig getoond bij het bereiken van compromissen met ons van de PPE-DE-Fractie.
EnglishThe chances of agreeing on a common policy should therefore be good.
De voorwaarden om tot een gemeenschappelijk beleid te komen, zouden dan ook aanwezig moeten zijn.
EnglishIt also implies agreeing to what the governments were opposed to at the Convention.
We aanvaarden dan ook datgene waartegen de regeringen zich binnen het kader van de Conventie hebben verzet.
EnglishWe should not be agreeing to Plan Colombia on that basis.
Wij zouden op deze basis geen steun moeten geven aan het Plan-Colombia.
EnglishFrom the very beginning, the Council encountered great difficulties in agreeing on a common position.
Vanaf het allereerste begin had de Raad grote moeite om tot een gezamenlijk standpunt te komen.
EnglishI will go on record as agreeing with Mr Walter.
Ik ben het wat dat betreft volledig met mijn collega, de heer Walter, eens.
EnglishIn agreeing to this, Poland did significant damage to its economic potential.
Polen stemde hiermee in, maar de prijs daarvoor was aanzienlijke schade voor het economisch potentieel van het land.

Synoniemen (Engels) voor "agreed":

agreed
agreed upon