EN

agreed {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
During his time in office, will he build on the already agreed enlargement programme?
Zal het voorzitterschap voortbouwen op het reeds afgesproken uitbreidingsprogramma?
What is, and will remain, important is that the agreed accession date is respected.
Uitgangspunt is en blijft het handhaven van de afgesproken toetredingsdatum.
That is something about which we, of course, agreed in the budget conciliation.
Dat hebben we immers afgesproken tijdens het begrotingsoverleg.
With this, we believe that we are totally in line with what we agreed.
Wij zijn van mening dat we onze afspraken zo goed nakomen.
It would be very good if a plan of action could be agreed there.
Het zou heel goed zijn als daar een actieplan werd aangenomen.
Partners have agreed with us in good faith and in a positive and constructive way.
We hebben in goed vertrouwen en op een positieve en constructieve manier overeenstemming met onze partners bereikt.
agreed
It was agreed at the Florence summit that these issues should receive priority.
De Top van Florence heeft vastgesteld dat deze vraagstukken prioriteit moeten krijgen.
We agreed at Turin that Dublin One would not be a decision-making Council.
Wij zijn in Turijn overeengekomen dat op de eerste Top van Dublin geen beslissingen genomen zouden worden.
I often read, and it amuses me, that this summit was agreed on in order to give the French Government a present.
Ik lees vaak, en ik vind dat grappig, dat die top als cadeau voor de Franse regering bedoeld is.
This is one of the reasons why we agreed to an accelerated procedure.
Daarom zijn wij onder andere ook akkoord gegaan met een versnelde procedure.
- In March 2000, the European Council agreed on the Lisbon Strategy.
- In maart 2000 bereikte de Europese Raad een akkoord over de strategie van Lissabon.
Mr President, the Council also accepts the amendments as agreed.
Mijnheer de Voorzitter, ook de Raad gaat akkoord met de overeengekomen amendementen.
agreed (ook: right, alright)
It is important that we are all agreed that, once the Copenhagen criteria have been met, everything will be in place.
Het is belangrijk dat wij het er allemaal over eens zijn dat wanneer aan de criteria van Kopenhagen wordt voldaan, de situatie in orde is.
agreed (ook: nice, right)

Voorbeeldzinnen voor "agreed" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe are all agreed on this, and I therefore hope that we can make good progress.
We zijn het daar allemaal over eens en ik hoop dat we dus snel kunnen vooruitgaan.
EnglishThat has now been agreed by the Committee on Civil Liberties and Internal Affairs.
Dat is nu goedgekeurd door de Commissie openbare vrijheden en binnenlandse zaken.
EnglishMr President, I wholeheartedly agreed with the three reports on acidification.
Voorzitter, ik heb van harte ingestemd met de drie verslagen over de verzuring.
EnglishIn principle, there would not be a problem over this, provided Parliament agreed.
Als het Parlement dat zou aanvaarden, zou dat in beginsel geen probleem zijn.
EnglishMember States are still not agreed on the nuts and bolts of this mechanism.
Nog steeds zijn de lidstaten het niet eens over de invulling van dit mechanisme.
EnglishWe appreciate it very much that Mrs Oomen-Ruijten has agreed to these compromises.
Wij zijn mevrouw Oomen-Ruijten zeer dankbaar dat zij met deze compromissen instemt.
EnglishI believe that the fundamental rule is that we must comply with what is agreed.
Mijns inziens luidt de basisregel dat de gemaakte afspraken moeten worden nageleefd.
EnglishI understand that the budgetary authority has already agreed to this politically.
Ik begrijp dat de begrotingsautoriteit hier politiek al mee heeft ingestemd.
EnglishWe are all agreed that this new challenge requires prompt action to be taken.
Deze nieuwe uitdaging vereist - daarover is iedereen het eens - snel handelen.
EnglishThis is why Member States have agreed to look again at these issues in 2004.
Daarom hebben de lidstaten besloten om deze zaken in 2004 opnieuw te bekijken.
EnglishThe implementation of the action plan agreed in Rabat in July is a key priority.
De uitvoering van het in juli in Rabat overeengekomen actieplan heeft hoge prioriteit.
EnglishWe have an agreed legal framework for their protection – the 1951 Refugee Convention.
Het Vluchtelingenverdrag uit 1951 is het wettelijke kader voor hun bescherming.
EnglishThey simply indicate that the Member States have agreed on a common course of action.
Veeleer zullen de lidstaten afspraken maken over gemeenschappelijke handelwijzen.
EnglishYou will get no more money until you finally do what we originally agreed '.
Jullie krijgen geen geld meer tot jullie eindelijk doen wat we hebben afgesproken.
EnglishIt agreed to work towards the establishment of a common European asylum system.
Daarmee werd ook besloten te streven naar een gemeenschappelijk Europees asielbeleid.
EnglishWe are all agreed on this, but should we be sharing this with the entire world?
Wij zijn het hierover eens, maar moeten we dit de hele wereld laten weten?
EnglishWhat is, and will remain, important is that the agreed accession date is respected.
Uitgangspunt is en blijft het handhaven van de afgesproken toetredingsdatum.
EnglishIt was agreed at the Florence summit that these issues should receive priority.
De Top van Florence heeft vastgesteld dat deze vraagstukken prioriteit moeten krijgen.
EnglishMr Bolkestein has agreed to have studies carried out into a number of points.
De heer Bolkestein heeft toegezegd op een aantal punten studies te laten verrichten.
EnglishThat is what I understood you to have said, and we are agreed on that point.
Dat heb ik uit uw woorden begrepen en ik hoop dat wij het daarover eens zijn.

Synoniemen (Engels) voor "agreed":

agreed
agreed upon