EN

to agree with {werkwoord}

volume_up
to agree with (ook: to match)
It is more a question of whether its people agree and have understood all the consequences of such a move.
De vraag is eerder of zijn burgers het eens zijn met alle consequenties van die overgang en of zij die begrepen hebben.
The only thing to be said is to agree with the rapporteur, Mr des Places, on the urgency of giving a little more impetus to the wine sector.
We kunnen niet anders dan het eens zijn met rapporteur des Places dat er urgent wat meer dynamiek in de wijnbouwsector moet komen.
to agree with (ook: to second)
Mr President, I cannot entirely agree with the previous speaker, although I would like to.
Mijnheer de Voorzitter, ik kan de vorige spreker niet helemaal bijvallen, hoewel ik het gaarne zou doen.
However, none of this is contained in the compromise, and I can therefore only agree with those colleagues who say that it should be rejected.
Dit alles staat echter niet in het compromis en daarom kan ik de leden die zeggen dat wij dit compromis moeten verwerpen alleen maar bijvallen.

Voorbeeldzinnen voor "to agree with" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI agree with you on this point and I hope that you will work towards this goal.
Ik onderschrijf die mening en ik hoop dat u in deze richting te werk zult gaan.
EnglishI can very much identify, and indeed agree, with the different elements he listed.
De verschillende elementen die hij noemde, kan ik zeer goed volgen en ook delen.
EnglishWe are happy to support its general approach and agree with its main conclusions.
Wij hebben er geen enkele moeite mee dit verslag in zijn algemeenheid te steunen.
EnglishBut on balance it is impossible to agree with important sections of this report.
Maar al met al kunnen wij met belangrijke delen van dit verslag niet akkoord gaan.
EnglishNevertheless, there are a few points on which I fail to agree with the rapporteur.
Toch zijn er een aantal punten waarop ik met de rapporteur van mening verschil.
EnglishI agree with Mr Perry that the situation at present is highly unsatisfactory.
Ik ben het met de heer Perry eens dat de huidige situatie zeer onbevredigend is.
EnglishThe Commission does not agree that there is a lack of clarity in this directive.
De Commissie is het er niet mee eens dat deze richtlijn onduidelijk zou zijn.
EnglishI totally agree with all the proposals tabled by the Commission on this issue.
Ik ben het eens met alle voorstellen die de Commissie op dit vlak heeft gedaan.
EnglishI do agree with you, however, we could be discussing this for a long time to come.
Ik ben het echter met u eens dat wij hier nog lang over zouden kunnen doorgaan.
EnglishAs for myself, I agree with her on one point: there will always be scoundrels.
Persoonlijk ben ik het op één punt met haar eens: er zullen altijd schurken zijn.
EnglishI absolutely agree with the framework of principles which he has set out for us.
Ik kan mij volledig vinden in het zojuist door hem geschetste kader met beginselen.
EnglishMr President, I would just like to say that I agree with your interpretation.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil alleen maar zeggen dat ik uw interpretatie steun.
EnglishUnder no circumstances can I agree to a central compensation fund at an EU level.
In geen geval kan ik instemmen met een centraal compensatiefonds op EU-niveau.
EnglishI hope you agree to the resolution and that the House will vote for it tomorrow.
Ik hoop dat u met deze voorstellen instemt en dat het Huis morgen voor zal stemmen.
EnglishI agree with what a few of the speakers said concerning the situation of women.
Ik ben het eens met wat enkele sprekers gezegd hebben over de situatie van vrouwen.
EnglishWe agree to everything, we also agree to the reservations Mr Färm has mentioned.
Wij zijn het met alles eens, ook met de voorbehouden die de heer Färm heeft gemaakt.
EnglishLadies and gentlemen, if you agree, I shall introduce a sort of procedural motion.
Geachte collega's, met uw welnemen maak ik er een soort voorstel van orde van.
EnglishBut for the rest I readily agree with much of what has been said about Kosovo.
Maar voor het overige ben ik het graag eens met veel wat er over Kosovo is gezegd.
EnglishThe Group of the Party of European Socialists does not agree to that omission.
De fractie van de Europese Sociaal-Democraten is het niet met deze weglating eens.
EnglishI entirely agree with her, and my group will also be supporting her position.
Ik ben het helemaal met haar eens en mijn fractie zal haar standpunt ook steunen.

Vergelijkbare vertalingen voor "to agree with" in Nederlands

with voorzetsel
with bijwoord
Dutch
to put up with werkwoord
together with bijwoord
to deal with werkwoord