"to agree upon" in het Nederlands

EN

"to agree upon" - vertaling Nederlands

volume_up
agreed upon {volt.deelw.}
EN

to agree upon {werkwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "to agree upon" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishEmployees use ballots to agree upon the conditions under which they wish to work.
De werknemers aanvaarden bij stemming de omstandigheden waaronder zij wensen te werken.
EnglishIt is therefore important that what we agree upon is balanced and of help to everyone.
Daarom is het belangrijk dat onze besluiten goed uitgebalanceerd en voor iedereen nuttig zijn.
EnglishShe gave the example of USITs, which it look a long time to agree upon.
Ze gaf als voorbeeld de USIT-richtlijnen, waarbij het lang duurde voordat men het eens werd.
EnglishThere is so much we must do and agree upon within these institutions.
Er is nog zoveel wat wij moeten doen en waarover wij het in alle betrokken instellingen eens moeten worden.
EnglishI am also delighted that it has been possible to agree upon a review of the various categories of boat.
Het verheugt mij ook dat men het eens is geworden over een herziening van de verschillende bootcategorieën.
EnglishEuropean fleet policy is a sensitive and complicated issue - this is something we all agree upon.
Het Europees beleid op het gebied van de vloot is een gevoelige - daarover zijn wij het alvast eens - maar ook ingewikkelde kwestie.
EnglishWe must agree upon a common, humane and generous refugee policy and a migration strategy for the whole of Europe.
Er moet een gemeenschappelijk, humaan en ruimhartig vluchtelingenbeleid, een migratiestrategie, voor geheel Europa komen.
EnglishWe do not agree upon certain, very specific, issues, but we will deal with these when the time is right.
De tekst bevat evenwel enkele zeer concrete punten waarover wij het oneens zijn, maar daar zullen we het te zijner tijd over hebben.
EnglishThe time leading up to the Helsinki Summit must be used by Turkey and by us to agree jointly upon a timetable for Turkey.
Wij moeten, samen met Turkije, de tijd tot de top van Helsinki gebruiken om voor Turkije een stappenplan op te stellen.
EnglishI do not think it is necessary for us to agree upon woolly compromises a few weeks before we have the directives in front of us.
Ik denk dat het zinloos is warrige compromissen te sluiten slechts enkele weken voordat de richtlijn op tafel komt.
EnglishThat much we all agree upon.
EnglishThink how dependent the individual employees are on their companies when they are to agree upon wages and working time.
Bedenkt u eens hoe afhankelijk de individuele werknemer is van de onderneming als ze het eens moeten worden over het loon en de arbeidstijd.
EnglishThe Council will have taken good note and this issue, which is one on which all Members no doubt agree, will be acted upon and monitored by Parliament.
De Raad heeft terdege nota genomen van deze kwestie naar aanleiding waarvan het Parlement tot actie zal overgaan.
EnglishNevertheless, and I think that this is a point we can all agree upon, it is clear that there are major problems about continuing to follow up the Eurostat case.
De volgende fase - ik denk dat wij het op dit punt weer allemaal met elkaar eens zijn - zorgt echter voor grote problemen.
EnglishYes, we can agree upon the fact that the process is coming to an end, but how happy it will be is, I think, something that will be decided in the vote.
Wij zijn het met hem eens dat het einde in zicht is, maar hoe gelukkig dat einde wordt, zal naar mijn mening uit de stemming blijken.
EnglishThe next time the European Council is called upon to agree a constitution for Europe it is essential for there to be a successful outcome.
Als wij willen dat de Europese Raad in staat is een akkoord te sluiten over een Grondwet voor Europa, moeten er spijkers met koppen worden geslagen.
EnglishWe succeeded in formulating sets of values which 15 countries - perhaps 27 countries following enlargement - can provisionally agree upon.
We zijn erin geslaagd een reeks waarden te formuleren waarover momenteel vijftien landen het eens zijn, en misschien zelfs 27 landen na de uitbreiding.
EnglishOn both occasions, rich and poor countries will have an opportunity to agree upon a long-term plan to eradicate poverty step by step.
Rijke en arme landen krijgen bij deze twee gelegenheden de kans het eens te worden over een langetermijnstrategie voor een stapsgewijze bestrijding van de armoede.
EnglishMr President, whenever we discuss food regulations in this House, we end up having to decide what compromises to agree upon.
Mijnheer de Voorzitter, elke keer wanneer wij in dit Parlement over de voorschriften voor levensmiddelen debatteren, rijst de vraag tot wat voor compromissen wij bereid zijn.
EnglishWe can only achieve this if we agree upon a comprehensive strategy at European, national and regional level, and that is indeed what the Commission is proposing.
Dat kan echter pas wanneer wij het op Europees, nationaal en regionaal niveau eens worden over een algehele strategie, en dat stelt de Commissie ook voor.

Synoniemen (Engels) voor "agreed upon":

agreed upon

Vergelijkbare vertalingen voor "to agree upon" in Nederlands

upon voorzetsel
frowned upon bijvoeglijk naamwoord
to peep upon werkwoord