"to agree in principle" in het Nederlands

EN

"to agree in principle" - vertaling Nederlands

EN

to agree in principle [voorbeeld]

volume_up
to agree in principle
volume_up
in principe accepteren [vb.]
In that context, the Commission could agree in principle with amendments 1, 2, 3, 7, 8, 12 and 13.
In dat verband kon de Commissie de amendementen 1, 2, 3, 7, 8, 12 en 13 in principe accepteren.
in principe accepteren

Voorbeeldzinnen voor "to agree in principle" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI can understand that from a theoretical point of view and agree in principle.
Daar kan ik in theorie inkomen en in beginsel mee instemmen.
EnglishAs far as the general legal provisions of the Council are concerned, I agree in principle.
Wat de algemene wettelijke voorschriften van de Raad betreft, ben ik het daar principieel mee eens.
EnglishIn that context, the Commission could agree in principle with amendments 1, 2, 3, 7, 8, 12 and 13.
In dat verband kon de Commissie de amendementen 1, 2, 3, 7, 8, 12 en 13 in principe accepteren.
EnglishThus, in these five central points of reform, the Commission and Parliament agree in principle.
Over deze vijf centrale punten van de hervorming zijn Commissie en Parlement het dus principieel eens.
EnglishI cannot but agree in principle with the report being debated today.
Ik ga akkoord met de grote lijnen van het verslag dat wij hier vandaag bespreken - hoe kan het ook anders!
EnglishWe do agree in principle that we must continue to reduce emissions and improve air quality.
In beginsel zijn wij het natuurlijk eens met een vermindering van de emissies en een betere luchtkwaliteit.
EnglishMr President, there is a risk associated with enlargement, concerning which we all of course agree in principle.
We zijn het er in dit verband over eens dat de uitbreiding van de Unie gevaren inhoudt.
English... for some we agree in principle; some we reject, and for some we reserve our position.
u2026 sommige steunen we in principe; sommige verwerpen we, en over sommige kunnen we ons nog niet uitspreken.
EnglishSimilarly, I agree in principle with Amendment 36 which refers to the Eurydice information network.
Evenzo neem ik het principe van amendement 36 over, dat verwijst naar het informatienetwerk Eurydice.
EnglishI agree, in principle, with Mrs Peijs.
EnglishI agree with them that we need a sensible solution here, and that is why I can agree in principle to Amendment No 4.
Ik ben het met u eens dat we hier op zoek moeten naar een goede oplossing, en daarom stem ik in principe in met amendement 4.
EnglishWe all agree in principle.
Englishto agree in principle
EnglishWe cannot agree in principle to the discharge - which is dealt with in a separate report - being discussed in relation to the 1999 budget.
Wij zijn er principieel tegen dat de kwestie van de kwijting, die in een afzonderlijk verslag wordt behandeld, in verband met de begroting voor 1999 wordt bediscussieerd.
EnglishIt is easy to agree in principle with Mr Newton Dunn's wish that coordinated messages on what is happening in the Union be disseminated as widely as possible.
Ik kan mij in beginsel vinden in de wens van de heer Newton Dunn dat coherente informatie over wat er in de Unie gebeurt zo uitgebreid mogelijk moet worden gegeven.
EnglishRegarding Amendment No 4, the Commission can agree in principle with this analysis, since TACs are not instruments which will necessarily solve the problem of discards.
De Commissie kan in beginsel instemmen met de analyse die in amendement 4 wordt gegeven, aangezien TAC's geen instrumenten zijn die het probleem van de bijvangsten noodzakelijkerwijs zullen oplossen.

Vergelijkbare vertalingen voor "to agree in principle" in Nederlands

principle zelfstandig naamwoord
in voorzetsel
agreement in principle zelfstandig naamwoord