Voorbeeldzinnen voor "agonizing" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt was time for me to go to Cleveland and to start the agonizing wait for a match.
Ik moest naar Cleveland... om te wachten op een passende donor.
EnglishI've seen them in those agonizing moments when they were scared to death.
Ik zag ze in die kwellende momenten als ze doodsbang waren.
EnglishThey are dangerous to give birth to, are agonizing to give birth to.
Ze zijn kwellend pijnlijk bij het geboren worden.
EnglishAlready I, as a physician and a humanist, have long been faced by the agonizing question: where are they going to stop?
Al lange tijd vraag ik mij als medicus en humanist angstig af, waar deze lieden zullen stoppen.
EnglishThe question is how we can help to break the current agonizing and dramatic deadlock in the peace process.
Het gaat erom hoe wij ertoe kunnen bijdragen dat er een eind komt aan de gevechten en aan de uitzichtloze situatie waarin het vredesproces verkeert.
EnglishThe refugees and displaced persons in eastern Zaire are in an agonizing situation, and repatriation is still not taking place without difficulties.
De toestand van de vluchtelingen en de ontheemden in Oost-Zaïre is schrijnend en de repatriëring verloopt nog immer niet zonder problemen.
EnglishAt the same time, the context of this proposal reveals the agonizing inadequacy of the provisions on fundamental civil rights contained in the Treaty on Union.
Tevens herkent men aan de context van dit voorstel de kwellende ontoereikendheid van de bepalingen over de grondrechten in het verdrag betreffende de Europese Unie.
EnglishIt's kind of agonizing, because a lot of people say, "Well, let's do it at the state level," because, of course, states are more nimble than the feds, just because of size.
Het is een beetje pijnlijk, omdat veel mensen zeggen, "Nou, laten we het op het niveau van de staat doen." ~~~ Omdat staten wat flexibeler zijn dan de federale regering, alleen al door de grootte.

Synoniemen (Engels) voor "agonizing":

agonizing
agone
English