EN

ago {bijwoord}

volume_up
ago (ook: agone)
And we found it right over here three seconds ago -- the previous one, six seconds ago.
. ~~~ drie seconden geleden -- het voorgaande, zes seconden geleden.
There were gray whales in Chesapeake Bay a long time ago -- 500 years ago.
Er waren daar lang geleden grijze walvissen -- 500 jaar geleden.
And a long time ago -- well, about 40 years ago -- my mom had an exchange student.
Lang geleden, ongeveer 40 jaar geleden, woonde er een uitwisselingsstudente bij mijn moeder.

Voorbeeldzinnen voor "ago" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishFive years ago, Mrs Bloch von Blottnitz was the rapporteur for food irradiation.
Undine Bloch von Blottnitz was 5 jaar geleden rapporteur over voedselbestraling.
EnglishThat means any signal we detect would have started its journey a long time ago.
Dat betekent dat als we een signaal bespeuren, het lang geleden zijn reis begon.
EnglishUnquestionably, you leave the Union in a better state than it was six months ago.
Het staat buiten kijf dat de Unie er nu beter voorstaat dan zes maanden geleden.
EnglishThe measures and proposals presented should have come about a very long time ago.
De gepresenteerde maatregelen en voorstellen hadden al veel eerder moeten komen.
EnglishAt the same time, the European Union is no longer the same as it was 40 years ago.
Tegelijkertijd is de Europese Unie niet meer hetzelfde als veertig jaar geleden.
EnglishThere have been changes which would have been unimaginable a little while ago.
Er heeft zich een ontwikkeling voorgedaan die enige tijd geleden ondenkbaar was.
EnglishAs Commissioner Lamy said, Seattle two years ago failed on all kinds of fronts.
Zoals commissaris Lamy heeft gezegd, was Seattle twee jaar geleden een mislukking.
EnglishDo they want to weaken Ireland the same way they weakened Denmark ten years ago?
Willen ze Ierland verzwakken zoals ze Denemarken tien jaar geleden hebben verzwakt?
EnglishThe only problem is, the first edged weapons only appeared about 200,000 years ago.
Het enige probleem is, de eerste scherpe wapens kwam pas 200,:,000 jaar geleden.
EnglishThis is two weeks ago in CCP in Coventry, who build parts for Bentleys and so on.
Dit is twee weken geleden in CCP in Coventry, die delen van Bentleys bouwen en zo.
EnglishA long time ago I used to listen to your speeches, and now you listen to mine.
Lang geleden luisterde ik naar uw toespraken en nu luistert u naar die van mij.
EnglishAs far as biodiversity is concerned, we opted for the status quo ten years ago.
Wat de biodiversiteit betreft is tien jaar geleden gekozen voor de status quo.
EnglishUnder the Spanish Presidency, all our problems are worse than six months ago.
Na het Spaans voorzitterschap is de toestand nog erger dan zes maanden geleden.
EnglishA few weeks ago, they submitted a dossier to the Court of Justice in Luxembourg.
Enkele weken geleden hebben zij een dossier overgemaakt aan de Luxemburgse justitie.
EnglishWe saw this happen in Europe two years ago, and in Kosovo a year and a half ago.
In Europa hebben we dat anderhalf en twee jaar geleden in Kosovo meegemaakt.
EnglishFour months ago the direct night train from Stockholm to Berlin disappeared.
Vier maanden geleden is de rechtstreekse nachttrein Stockholm-Berlijn verdwenen.
EnglishWhy did the Commission not do so four years ago at the time of the Toricelli law?
Waarom heeft de Commissie dat niet al vier jaar geleden bij de Toricelliwet gedaan?
EnglishRemember at 10 years old -- so 34 years ago I saw opportunity in this stuff.
Nogmaals, ik was 10 jaar oud -- dus 34 jaar geleden zag ik een kans in dat spul.
EnglishA public, Dewey long ago observed, is constituted through discussion and debate.
Dewey observeerde lang geleden dat een publiek zich vestigt door discussie en debat.
EnglishThis is a parchment music page that I found in a Paris bookstall 50 years ago.
Dit perkamenten muziekblad vond ik in een Parijs' boekenstalletje 50 jaar geleden.

Synoniemen (Engels) voor "ago":

ago
English