EN

aggressive {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
aggressive
In New York State, Robert Moses spearheaded an aggressive highway expansion campaign.
In de staat New York begon Robert Moses een agressieve expansie van snelwegen.
Its aggressive expansion in neighbouring countries is doing nothing to further this aim.
Zijn agressieve expansie in de buurlanden draagt hier niet toe bij.
Secondly, sound criteria are needed to protect minors from aggressive TV commercials.
Ten tweede zijn er goede criteria nodig om minderjarigen tegen agressieve tv-reclame te beschermen.
aggressive (ook: invasive)
So these animals are wonderfully aggressive, and are really hungry all the time.
Deze dieren zijn fantastisch agressief, en hebben echt altijd honger.
That may sound presumptuous, too aggressive for some, too optimistic for others.
Dat mag wat arrogant klinken, voor de één te agressief, voor de ander te optimistisch.
The message is a strong one, without being aggressive.
De boodschap is vastberaden zonder agressief te zijn.
aggressive (ook: offensive)
It advocates an aggressive, expansive policy.
Dit verslag bepleit een offensief, expansief beleid.
I would also like to mention a couple of different areas where we are adopting a very aggressive approach.
Ook wil ik een paar verschillende gebieden noemen waarop wij een zeer offensief standpunt innemen.
Currency union ought to take other forms, compatible with an aggressive policy against social unrest and unemployment.
De monetaire samenwerking dient andere vormen aan te nemen, die te verenigen zijn met een offensief beleid tegenover de crisis en de werkloosheid.
aggressive (ook: offensive)
aggressive (ook: violent)
aggressive

Voorbeeldzinnen voor "aggressive" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThat may sound presumptuous, too aggressive for some, too optimistic for others.
Dat mag wat arrogant klinken, voor de één te agressief, voor de ander te optimistisch.
EnglishIn New York State, Robert Moses spearheaded an aggressive highway expansion campaign.
In de staat New York begon Robert Moses een agressieve expansie van snelwegen.
EnglishWe therefore welcome the aggressive approach of Mr van Hulten's report.
Daarom juichen wij het offensieve gezichtspunt van het verslag-Van Hulten toe.
EnglishSo these animals are wonderfully aggressive, and are really hungry all the time.
Deze dieren zijn fantastisch agressief, en hebben echt altijd honger.
EnglishAn aggressive strategy must include a change to our energy systems.
Een actieve strategie moet zorgen voor een verandering van ons energiebeleid.
EnglishNow males, when they fight, if they're really aggressive, they turn white.
Dat doen ze door hun konten tegen elkaar te laten kaatsen, wat een interessant concept is.
EnglishYou've been very aggressive, and I'm not moving until you Iet me pee.
Je bent heel vijandig geweest, maar nu beweeg ik niet voordat je me hebt laten plassen.
EnglishWe see aggressive competition between users of these resources.
Tussen de gebruikers van die hulpbronnen is een harde competitie aan de gang.
EnglishIts aggressive expansion in neighbouring countries is doing nothing to further this aim.
Zijn agressieve expansie in de buurlanden draagt hier niet toe bij.
EnglishThe Turkish Government has adopted an aggressive posture towards two Greek islands.
De Turkse regering heeft twee Griekse eilandjes aangevallen.
EnglishSecondly, sound criteria are needed to protect minors from aggressive TV commercials.
Ten tweede zijn er goede criteria nodig om minderjarigen tegen agressieve tv-reclame te beschermen.
EnglishI am expressly grateful to the Commission for taking an aggressive approach to this subject.
Ik dank de Commissie uitdrukkelijk dat ze dit thema kordaat aanpakt.
EnglishIt starts to select out for those bad, aggressive cells, what we call clonal selection.
Het begint met het selecteren van die slechte, agressieve cellen, wat wij noemen klonale selectie.
EnglishThe EU must take an aggressive stance to defend its own sustainable course of action.
De Europese Unie moet zich agressief opstellen bij het verdedigen van de eigen duurzame werkmethode.
EnglishAgainst this backdrop, aggressive statements from Washington are not helpful.
In deze context zijn de oorlogsverklaringen van de kant van Washington bepaald geen positieve bijdrage.
EnglishThe only way we can get that is through aggressive diplomacy.
Er is maar één manier waarop dat kan lukken en dat is middels een agressieve diplomatie.
EnglishThe statement concludes: 'we must stop the aggressive war on Iraq.
De verklaring eindigt met de conclusie dat we deze aanvalsoorlog tegen Irak moeten tegenhouden.
EnglishThis is why he is using the aggressive tactics of Serb nationalism.
Daarom bedient hij zich van een agressief Servisch nationalisme.
English.– EU policy towards the other countries of the Mediterranean is becoming more and more aggressive.
Het beleid van de EU ten aanzien van de andere mediterrane landen wordt steeds agressiever.
EnglishDo you believe, Mr Poettering, that this aggressive policy will bring peace to the Basque country?
Denkt u, mijnheer Poettering, dat dit agressieve beleid tot vrede voor Baskenland zal leiden?

Synoniemen (Engels) voor "aggressive":

aggressive
aggression