EN

aggravating {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
aggravating (ook: obnoxious)
aggravating

Voorbeeldzinnen voor "aggravating" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishRacism must be considered an aggravating factor when punishment is meted out.
Racisme moet een verzwarende omstandigheid zijn bij het opleggen van een straf.
EnglishThe Commission is flexible with regard to other aggravating circumstances.
De Commissie is flexibel als het gaat om extra verzwarende omstandigheden.
EnglishThe recent opening-up of the market to China is aggravating the situation.
De recente opening van de markt voor China heeft de situatie verergerd.
EnglishThis is a very difficult subject technically speaking, and its political sensitivity is an aggravating factor.
Technisch gezien is het een bijzonder complex probleem en daar komt dan nog bij dat het ook vanuit politiek oogpunt een zeer delicate kwestie is.
EnglishHe has followed the line of aggravating confrontation with the rebels and he has side-stepped the country's political forces.
Hij heeft de lijn van toenemende confrontatie met de rebellen gevolgd en is die met de politieke krachten in het land uit de weg gegaan.
EnglishHowever, the EU must act with caution: there are dangers in this unstable time of aggravating a fragile situation.
De EU moet daarbij wel behoedzaam opereren: in deze tijd van onzekerheid ligt het gevaar op de loer dat de toch al broze situatie alleen maar verslechtert.
EnglishOtherwise, we may achieve the opposite of what we intended and contribute to aggravating rather than calming the conflict.
Anders bereiken we misschien juist het tegenovergestelde van wat we beogen en gooien we alleen maar olie op het vuur in plaats van het conflict te apaiseren.
EnglishThere are a number of things missing, of course, for example a mention of aggravating circumstances, which we had included previously.
Natuurlijk zijn er een aantal zaken die wij missen, bijvoorbeeld zoiets als verzwarende omstandigheden, daar hadden we een en ander over opgenomen.
EnglishThe Albanians driven out of core Serbia scarcely get a mention in our media, yet they are significantly aggravating the situation in this region.
De verdreven Albanezen uit Kern-Servië worden in onze media amper genoemd, terwijl zij een wezenlijke belasting vormen voor de situatie in deze regio.
EnglishAnd the fact that this kind of shortcoming quite often has an impact not on a particular individual, but on an entire nation, is of course an aggravating circumstance.
En het feit dat een dergelijke lacune vaak geen individu maar een heel volk treft, vormt uiteraard een verzwarende omstandigheid.
EnglishWe think, however, that the French Government is right to maintain their programme of reducing taxation in order to avoid aggravating the current crisis.
Desalniettemin vinden wij het terecht dat Frankrijk zijn programma van belastingvermindering handhaaft om de crisis op dit moment niet erger te maken.
EnglishWith regard to the size of the fine, it must be borne in mind that it is set in accordance with the seriousness of the violation and with the aggravating circumstances.
Wat de omvang van de boetes betreft: die wordt vastgesteld door te kijken naar de ernst van het vergrijp en de verzwarende omstandigheden.
EnglishWe should be wondering whether accelerated economic liberalisation, in the guise of free trade, is not an aggravating factor in this deterioration.
We moeten ons afvragen of deze wantoestanden niet verergerd worden door het vrijemarktdenken waartoe deze landen gedwongen worden, onder het mom van bevordering van de vrijhandel.
EnglishNow here we are again with precisely the same problem, this time with the aggravating circumstance that this disastrous policy has been inscribed on a tablet of stone - an international treaty.
Wij staan hier voor hetzelfde probleem, met de verzwarende omstandigheid dat deze rampspoedige beleidskeuze in een internationale overeenkomst is verankerd.
EnglishSome regions and some projects have not had their payments in 1994/ 95, and we end up aggravating the situation of poor implementation and potential underspends.
Sommige regio's en sommige projecten hebben in 1994/5 geen betalingen gekregen, en op deze manier maken we de situatie van slechte uitvoering en mogelijke onderbestedingen alleen nog maar erger.
EnglishFirstly, single monetary policy excludes any possibility of a franc tireur, or lone gunman if you prefer, aggravating the consequences of a shock on the economies of the other Member States.
In de eerste plaats ontneemt één enkel monetair beleid een eenling, een " sniper " zo u wilt, elke mogelijkheid om de gevolgen van een schok voor de economie van de andere lidstaten te verergeren.
EnglishIn truth, if you think about it properly, this is a war, not a war of impressions, but a war of substance at all levels, which is aggravating Europe's and the United States ' relations with Beijing.
Op de keper beschouwd is dit een oorlog, geen verbale oorlog maar een echte oorlog, op elk niveau, een oorlog die de betrekkingen van Europa en de Verenigde Staten met China achteruit doet gaan.

Synoniemen (Engels) voor "aggravating":

aggravating
aggravation