EN

to aggravate [aggravated|aggravated] {werkwoord}

volume_up
Enlargement to the East, which has been decided in haste, will aggravate this phenomenon.
De haastig in elkaar geflanste oostwaartse uitbreiding zal dit fenomeen alleen nog maar verergeren.
By these means we might even aggravate them.
Als we die weg bewandelen kunnen we de situatie zelfs nog verergeren.
In fact, they aggravate it because they act as an incentive for middlemen involved in smuggling more groups of immigrants into Europe.
Eigenlijk verergeren ze het probleem alleen maar, omdat ze een stimulans zijn voor lieden die meer immigranten Europa willen binnensmokkelen.
Instead of informing and reassuring the public, they simply aggravate the situation.
Ze behoren het grote publiek te informeren en gerust te stellen, maar ze maken het allemaal alleen maar erger.
Mr President, this report does not solve any problems whatever; it only serves to aggravate the ones that already exist.
-- Voorzitter, dit verslag lost geen enkel probleem op, het maakt de bestaande problemen alleen maar erger.
This is not the right method; it only aggravates the problem.
Deze methode is niet goed, ze maakt het kwaad alleen maar erger.
A severe shortage of cereals, with an economic crisis in the background: this is what can aggravate a social situation which is already sufficiently explosive.
Een gruwelijk tekort aan graan, met een economische crisis op de achtergrond, dat is iets om de toch al explosieve sociale situatie nog te verslechteren.
But in all events Council and Parliament should together strive to ensure that this situation is not aggravated further by administrative and technical obstacles.
Maar in ieder geval dienen de Raad en het Parlement zich er samen voor in te zetten het beeld niet nog te verslechteren door administratieve en technische hindernissen.
to aggravate (ook: to defy, to incite, to provoke)

Voorbeeldzinnen voor "to aggravate" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishEnlargement of the European Union would merely aggravate the problem.
Als de Europese Unie zich verder uitbreidt, wordt het probleem alleen maar groter.
EnglishThe disinformation measures have only served to aggravate the problem.
Die gewoonte om misleidende informatie te verspreiden, heeft het probleem alleen maar verergerd.
EnglishThese are problems that aggravate the relationship with Greece and also with the European Union.
Problemen die de verhouding met Griekenland maar ook de verhoudingen met de Unie belasten.
EnglishIf there were to be another postponement it would seriously aggravate the problem.
Indien het wederom zou worden uitgesteld, dan zou dit een serieuze verergering van het probleem betekenen.
EnglishEnlargement to the East, which has been decided in haste, will aggravate this phenomenon.
De haastig in elkaar geflanste oostwaartse uitbreiding zal dit fenomeen alleen nog maar verergeren.
EnglishAs a matter of fact, I am of the opinion that we should not aggravate the situation by supplying arms.
Ik denk trouwens dat we die niet moeten vergroten door wapenleveringen.
EnglishInstead of informing and reassuring the public, they simply aggravate the situation.
Ze behoren het grote publiek te informeren en gerust te stellen, maar ze maken het allemaal alleen maar erger.
EnglishOn the contrary, they further aggravate these social cleavages.
Integendeel, ze vergroten de sociale kloof alleen maar.
EnglishBy these means we might even aggravate them.
Als we die weg bewandelen kunnen we de situatie zelfs nog verergeren.
EnglishWe know, after all, that the present bureaucratic and ineffective system of administration tends to aggravate the situation.
Wij weten immers dat het huidige bureaucratische en inefficiënte beheer de situatie bemoeilijkt.
EnglishTherefore, I believe that Latvian membership of NATO would not aggravate this problem but would alleviate it.
Derhalve ben ik van mening dat een Lets lidmaatschap van de NAVO dit probleem niet vergroot, maar juist verkleint.
EnglishMr President, this report does not solve any problems whatever; it only serves to aggravate the ones that already exist.
-- Voorzitter, dit verslag lost geen enkel probleem op, het maakt de bestaande problemen alleen maar erger.
EnglishIt is not they, but the opposition powers working against this government that seem to aggravate the situation within the Moluccas.
Niet zij, maar oppositionele krachten tegen deze regering lijken de situatie op de Molukken te provoceren.
EnglishIt was in this context that the military took power, which, as ever, only helped to aggravate the situation.
In deze context vond de machtsovername door de militairen plaats, waardoor, zoals altijd, de situatie alleen nog maar slechter is geworden.
EnglishThe Ukrainian nation is already a very much divided one, and we should not add to or aggravate this division and the policies it relies on.
Het Oekraïnse volk is nu al sterk verdeeld en wij mogen deze deling, deze scheidslijnen, niet vergroten of verscherpen.
EnglishI do not want to see anyone taking advantage of this to aggravate an already difficult and delicate situation.
Ik zou niet graag willen dat een aantal mensen hier misbruik van maakt en de toch al zo penibele situatie in dit land nog eens een graadje erger maakt.
EnglishNew walls are now being built between the Czech Republic and Slovakia, something which the EU could aggravate if Slovakia is completely isolated.
Tussen Tsjechië en Slowakije worden nu nieuwe muren gebouwd, de EU kan dit proces verergeren door Slowakije geheel te isoleren.
EnglishIn fact, they aggravate it because they act as an incentive for middlemen involved in smuggling more groups of immigrants into Europe.
Eigenlijk verergeren ze het probleem alleen maar, omdat ze een stimulans zijn voor lieden die meer immigranten Europa willen binnensmokkelen.
EnglishThe statement has been made that something like one half of the Budget would help to further aggravate the poverty of women in the developing world.
Er is gezegd dat zo ongeveer de helft van de begroting zou bijdragen aan de versterking van de armoede onder vrouwen in de derde wereld.
EnglishIf the EU adopts a more active and aggressive approach to the export of arms, this will also serve to aggravate conflict situations where they occur in the world.
Met een agressievere en actievere wapenexport vanuit de Europese Unie maken we de conflicten in de wereld alleen maar erger.

Synoniemen (Engels) voor "aggravating":

aggravating
aggravation