EN

agents {meervoud}

volume_up
agents (ook: dealers)
It used to be the major sports clubs that bought and sold people, now it is the agents.
Zij die vroeger in mensenhandel deden waren de grote sportclubs, vandaag zijn het die makelaars.
Agents will still find a way of getting round that.
Makelaars vinden altijd wel een manier om dat verbod te ontduiken.
Some Member States also chose to pass legislation in order to supervise more closely the activities of football agents.
Een aantal lidstaten heeft ook besloten regels op te stellen teneinde de activiteiten van makelaars nader te omlijnen.
NL

agent {de}

volume_up
We moesten verlost geraken van Agent Clark...... zodat Robert Gant het kon overnemen.
We had to get rid of Agent Clark...... so there could be a Robert Gant.
Hij had als Brits agent de illegale tekeningen geleverd.
As an agent working for the British, Hans had supplied the illegal drawings.
Wij weten allemaal dat hij blijkbaar een agent van de Duitse geheime dienst is.
We all know that he is an agent of the German secret service.
Ik kan met die agent praten...... vanuit hier en zeggen dat alles in orde is.
I can talk to the police officer from here using that,
De vrouw van een agent kan van pas komen.
A policeman's wife might come in handy.
Because you're a policeman.
Wat denk je dan wat we moeten doen Mr de agent? uh?
Policeman?

Voorbeeldzinnen voor "agents" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe tried many different chemicals and agents, and we failed over and over again.
We probeerden vele chemicaliën en middelen, en we faalden keer op keer.
EnglishWhat is no less necessary is harmonised licensing of plant protection agents.
Ook een harmonisatie van de goedkeuring van gewasbestrijdingsmiddelen is onontbeerlijk.
EnglishMr Lund suggested that the colouring agents are added to unprocessed food.
De heer Lund suggereerde dat de kleurstoffen worden toegevoegd aan onbewerkt voedsel.
EnglishAnd finally, there must be participation by social agents and the sectors involved.
Tot slot moeten de sociale actoren en de relevante sectoren bij het beleid betrokken worden.
EnglishThis proposal concerning physical agents is a very real proposal to me.
Dit voorstel over de risico's van trillingen is voor mij heel herkenbaar.
EnglishHowever, the rules governing auxiliary agents should be identical for all medicinal products.
De regels voor hulpstoffen dienen echter identiek te zijn voor alle geneesmiddelen.
EnglishSo that gives them an advantage in negotiations with travel agents.
Zij verwerven daardoor een voorsprong in de onderhandelingen met reisbureaus.
EnglishIt is clear to all of us that the effects of plant protection agents are not only beneficial.
Wij weten allemaal dat gewasbeschermingsmiddelen niet alleen nuttige effecten hebben.
EnglishUnfortunately, a small clique of agents provocateurs also caused violence and disturbances.
Helaas veroorzaakte een kleine kliek van provocateurs vernielingen en gewelddadigheden.
EnglishI am firmly opposed to the introduction of levies and taxes on plant protection agents.
Ik ben absoluut tegen de invoering van heffingen en belastingen op gewasbeschermingsmiddelen.
EnglishIn this case that is the airlines and possibly travel agents.
In dit geval zijn dat dus de luchtvaartmaatschappijen en eventueel de reisbureaus.
EnglishIn other words, it's the agents of our imagination who really shape who we are.
Met andere woorden, het is de substantie van onze verbeelding die ons maakt zoals we werkelijk zijn.
EnglishWe therefore hope to see a move soon from the Commission on chemical agents.
Wij hopen bijgevolg dat de Commissie snel werkt maakt van de voorstellen inzake chemische agentia.
EnglishDouble agents, exploding bikinis, tigers hanging from helicopters!
Dubbelagenten, exploderende bikinis, tijgers die aan helicopters hangen!
EnglishAgents of the former secret service, the Darzavna Sigurnost, continued to control the state.
Agenten van de voormalige geheime dienst, de Darzavna Sigurnost, bleven de staat beheersen.
EnglishAnd many of the agents shredded as many of the documents as they could and left them behind in piles.
Vele agenten vernietigden zoveel mogelijk documenten en lieten ze op hopen achter.
EnglishIt used to be the major sports clubs that bought and sold people, now it is the agents.
Zij die vroeger in mensenhandel deden waren de grote sportclubs, vandaag zijn het die makelaars.
Englishgranting the right of asylum to victims of persecution by non-government agents;
de toekenning van het recht op asiel voor mensen weliswaar vervolgd worden, maar niet door hun regering;
EnglishThey are then termed rather scornfully 'NATO agents ' and 'traitors of the mother country '.
Die heten dan smadelijk " agenten van de NAVO " respectievelijk " verraders van het vaderland ".
EnglishNo colouring agents are added to unprocessed food at all.
Aan onbewerkte levensmiddelen worden helemaal geen kleurstoffen toegevoegd.

Synoniemen (Engels) voor "agent":

agent
active agent
English