EN

agenda {zelfstandig naamwoord}

volume_up
First and foremost, it is a question of putting the European agenda above national agendas.
Het gaat er bovenal om dat de Europese agenda vóór de nationale agenda's komt.
First of all, the new agenda is a response to the renewed Lisbon agenda.
Om te beginnen vormt de nieuwe agenda een antwoord op de vernieuwde Lissabon-agenda.
We are calling for a change to the agenda, in fact to an item of the agenda.
Wij vragen om een wijziging van de agenda, of eigenlijk van een punt op de agenda, meer niet.
We have made climate change into a concept which is politically correct and which is to be found in wordings, in documents and at the top of agendas.
Het is politiek correct en duikt overal en in elke dagorde op, maar helaas gaat de evolutie de verkeerde richting uit.
NL

agenda {de}

volume_up
Het gaat er bovenal om dat de Europese agenda vóór de nationale agenda's komt.
First and foremost, it is a question of putting the European agenda above national agendas.
Om te beginnen vormt de nieuwe agenda een antwoord op de vernieuwde Lissabon-agenda.
First of all, the new agenda is a response to the renewed Lisbon agenda.
Wij vragen om een wijziging van de agenda, of eigenlijk van een punt op de agenda, meer niet.
We are calling for a change to the agenda, in fact to an item of the agenda.
Wij moeten vandaag de amendementen indienen voor de agenda voor het komend jaar.
Today is the deadline for tabling amendments to next year's calendar of part-sessions.
Ten tweede is onze agenda nu eenmaal zo ingericht dat er op donderdagmiddag door het Parlement wordt vergaderd.
Secondly, our calendar is set up in such a way that Parliament sits on a Thursday afternoon.
We namen zo'n zes maanden van mijn agenda door.
We read about six months of my calendar.

Voorbeeldzinnen voor "agenda" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThat is why full employment actually needs to be right at the top of the agenda.
Daarom moet de volledige werkgelegenheid inderdaad bovenaan op onze agenda staan.
EnglishThe Tampere agenda had three elements: control, harmonisation and integration.
De agenda van Tampere had drie elementen: controle, harmonisering en integratie.
EnglishIndeed, the next item on the agenda is a resolution on Euro 2000 and hooligans.
Er staat namelijk op de agenda straks een resolutie over EURO2000 en hooligans.
EnglishThat now brings us to the next item on the agenda, but we have a slight problem.
Wij kunnen nu overgaan tot het volgende agendapunt, maar er is een klein probleem.
EnglishSo the issue of a European public prosecutor is still on the agenda, of course.
In zoverre blijft het onderwerp openbare aanklager natuurlijk op de agenda staan.
EnglishWe do not think the Commission is seeking to demolish the CAP with Agenda 2000.
Wij geloven niet dat de Commissie in Agenda 2000 het GLB tracht te ontmantelen.
EnglishBut the problem of aid to tobacco producers was not on the agenda of this debate!
Maar de steun aan de tabakstelers stond bij dat debat helemaal niet op de agenda!
EnglishTo put it mildly, does that not amount to an unfortunate clash in our agenda?
Hebben we hier niet op z'n minst te maken met een ongelukkige tegenstrijdigheid?
EnglishThus, this agenda item is closed, as the report was referred back to the committee.
Dit agendapunt is gesloten, want het verslag is naar de commissie terugverwezen.
EnglishWe know from experience in this House that the agenda is very often changed.
We zijn er in dit Parlement aan gewend dat de agenda nogal eens gewijzigd wordt.
EnglishThe DIPECHO agenda includes south-east Asia, Central America and the Caribbean.
Op de agenda van DIPECHO staan Zuid-Oost-Azië, Midden-Amerika en de Caraïben.
EnglishThis should be an item on the agenda of the Ecofin Council to be held next week.
Dat punt zou op de agenda van de Ecofin-Raad van volgende week moeten staan.
EnglishI am glad that at this stage I can now discuss Agenda 2000 with you in detail.
Ik verheug mij erover dat ik vandaag met u uitvoerig over Agenda 2000 kan spreken.
EnglishBut we actually want guarantees that legal instruments might also be on the agenda.
We willen echter garanties dat ook juridische middelen aangepakt kunnen worden.
EnglishThe Council keeps Burma high on its agenda for intergovernmental discussions.
Birma blijft hoog op de Raadsagenda voor intergouvernementele discussies staan.
EnglishI should like to highlight two things that are necessary to the European agenda.
Ik wil graag twee dingen vermelden, die op de Europese agenda moeten staan.
EnglishThat is why sweeping reforms are necessary and, hence, a widened IGC agenda.
Daarom zijn grondige hervormingen noodzakelijk en dus een uitgebreide IGC-agenda.
EnglishIt is obvious that Syria, Iran, Cuba indeed, and North Korea are also on the agenda.
Het is overduidelijk dat Syrië, Iran, Cuba en Noord-Korea ook op de agenda staan.
EnglishI would like to point out that the proposal was taken off the agenda, not withdrawn.
Ik wil u erop wijzen dat het voorstel van de agenda is gehaald, niet ingetrokken.
EnglishMad cow disease, of course, was not officially on the European Council's agenda.
De gekke-koeienziekte stond niet formeel op de agenda van de Europese Raad.

Synoniemen (Engels) voor "agenda":

agenda