EN

agencies {meervoud}

volume_up
Agencies and the decentralisation of agencies are part of regionalisation.
Agentschappen en de decentralisatie van agentschappen maken deel uit van de regionalisering.
These agencies are evidently to be given their own legal personality.
Blijkbaar moeten deze agentschappen ook een eigen rechtspersoonlijkheid krijgen.
We decided, on the basis of the facts, to consider the agencies individually.
Wij hebben er feitelijk voor gekozen de agentschappen individueel te bekijken.

Voorbeeldzinnen voor "agencies" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThese agencies are generally already used to working within a regulated framework.
Deze bureaus functioneren doorgaans reeds binnen een degelijk regelgevingskader.
EnglishThe question is why should we have a paragraph on the satellite agencies again.
De vraag is waarom er nu weer een paragraaf over de satellietorganen in moet.
EnglishWe decided, on the basis of the facts, to consider the agencies individually.
Wij hebben er feitelijk voor gekozen de agentschappen individueel te bekijken.
EnglishAt the same time, the activity of travel agencies has undergone a profound change.
Intussen is de aard van de activiteiten van de agentschappen enorm veranderd.
EnglishThe number of staff posts for the Agencies has risen from 418 in 2000 to 2695.
Het aantal posten in de agentschappen is toegenomen van 418 in 2000 tot 2695.
EnglishIt is, however, the Commission which forced the agencies to sign the contracts.
De Commissie heeft de agentschappen echter gedwongen deze contracten te ondertekenen.
EnglishAs has been said, it relates to the Commission, the agencies and Parliament itself.
Ze betreft, zoals dus gezegd, de Commissie, de agentschappen en het Parlement zelf.
EnglishWe will require that the agencies show the greatest attention to cost management.
We zullen eisen dat de bureaus de kostenbeheersing uitermate serieus nemen.
EnglishThis process could well involve the rating agencies making their own proposals.
Eventueel kunnen de ratingbureaus hiertoe binnen dit proces ook zelf voorstellen doen.
EnglishThis is an impressive number but it is creating a large problem for the aid agencies.
Dit is een gigantisch aantal dat de hulporganisaties voor grote problemen plaatst.
EnglishWe must not have agencies just so that all the Member States can have their 'baby '.
De agentschappen moeten er niet alleen zijn omdat elke lidstaat zijn eigen kind wil.
EnglishCould the tasks not equally well be given to the agencies that we already have?
Kunnen de taken niet evengoed door de reeds bestaande agentschappen worden waargenomen?
EnglishNational agencies operate in Member States in concrete national languages.
De nationale agentschappen werken in de lidstaten in concrete nationale talen.
EnglishThe agencies are proving to be an excellent working instrument within the Commission.
De bureaus blijken een uitstekend werkinstrument binnen de Commissie te zijn.
EnglishWe also need to improve the way our intelligence agencies work together.
Ook moeten we de wijze waarop onze inlichtingendiensten samenwerken verbeteren.
EnglishThis morning I spoke to some aid agencies that have long experience in this area.
Ik sprak vanochtend met een aantal hulporganisaties met een lange ervaring op dit gebied.
EnglishThere are at least four issues to be resolved regarding credit rating agencies.
Er zijn ten minste vier kwesties die moeten worden opgelost in verband met ratingbureaus.
EnglishAt the same time, such agencies are growing in importance all around Europe.
Tegelijkertijd neemt het belang van de uitzendbureaus in heel Europa toe.
EnglishAll these agencies deserve special praise for their very proactive approach.
Al deze agentschappen verdienen veel lof voor hun zeer proactieve aanpak.
EnglishThese agencies are evidently to be given their own legal personality.
Blijkbaar moeten deze agentschappen ook een eigen rechtspersoonlijkheid krijgen.

Synoniemen (Engels) voor "agency":

agency
advertising agency
English