"against which" in het Nederlands

EN

"against which" - vertaling Nederlands

EN

against which {voorzetsel}

volume_up
against which
It seems to me that this is a further negative signal against which this House must react.
Ik denk dat dit een ander negatief signaal is waartegen dit Parlement moet reageren.
We have therefore approved a text against which I fought as hard as I could.
We hebben dus voor een tekst gestemd waartegen ik me uit alle kracht verzet heb.
That is something we as MEPs cannot accept and against which we must protest.
Dat is iets wat wij als parlementsleden niet kunnen aanvaarden en waartegen we moeten protesteren.

Voorbeeldzinnen voor "against which" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishLet me turn now to the fight against doping, which is an absolute priority issue.
Dan kom ik nu bij de strijd tegen doping, een dossier dat alle voorrang verdient.
EnglishThere is some unfinished business which speaks against granting a discharge.
Er zijn nog niet­opgehelderde zaken die tegen het verlenen van kwijting pleiten.
EnglishWe have therefore approved a text against which I fought as hard as I could.
We hebben dus voor een tekst gestemd waartegen ik me uit alle kracht verzet heb.
EnglishThe USA was one of four countries which voted against the creation of the Council.
De VS was een van de vier landen die tegen de instelling van de raad hebben gestemd.
EnglishI note 12 Member States against which we have started an infringement procedure.
Ik tel twaalf lidstaten waarvoor wij een inbreukprocedure hebben ingeleid.
EnglishThis is, however, no reason to vote against the report, which is itself uncontentious.
Dat is evenwel geen reden om dit verslag, dat onomstreden is, niet aan te nemen.
EnglishThey were demanding changes to the laws which discriminate against women in Iran.
Ze eisten wijzigingen van de wetten die vrouwen in het land discrimineren.
EnglishIn any case, we are voting against the resolution which includes this condition.
Wij zullen in ieder geval tegen de resolutie stemmen waarin deze bepaling is opgenomen.
EnglishThis would constitute a clear goal against which progress could be measured.
Door deze doelstelling kan worden gemeten hoeveel vooruitgang er is geboekt.
EnglishThose are things against which we must caution one another with extreme seriousness.
Dat zijn dingen waar wij elkaar ontzettend ernstig voor moeten waarschuwen.
EnglishI have voted against increases in agriculture which are of a non-compulsory nature.
Ik heb gestemd tegen verhogingen binnen de landbouw die van niet-verplichte aard zijn.
EnglishThe ELDR Group will also vote against paragraph 22, which is quite simply incorrect.
De ELDR-Fractie zal ook stemmen tegen paragraaf 22, die ronduit onjuist is.
EnglishWe will vote against this clause, which we think is exaggerated and dangerous.
Wij zullen tegen deze bepaling stemmen, want ze lijkt ons heel overdreven en gevaarlijk.
EnglishWe have voted against Amendment No 13, which was submitted by Olle Schmidt.
We hebben tegen amendement 13 gestemd, dat is ingediend door Olle Schmidt.
EnglishThe draft report directs substantial criticism against Eurodac with which we agree.
In de ontwerpresolutie wordt forse kritiek op Eurodac geuit, waar wij het mee eens zijn.
EnglishThe Commission must take very strong action against any Member States which do not comply.
De Commissie dient met kracht op te treden tegen alle lidstaten die dat niet doen.
EnglishThis is something against which every parliamentarian should really protest vigorously.
Dat is iets waar elke parlementariër eigenlijk onmiddellijk voor moet gaan stijgeren.
EnglishThis reduction goes against all that which we have discussed here in the past months.
Deze verlaging druist in tegen alles wat we hier de afgelopen maanden hebben besproken.
EnglishThe EU must speak out against sanctions which amount to virtual genocide.
De EU dient zich uit te spreken tegen sancties die bijna gelijkstaan met volkerenmoord.
EnglishWe therefore felt bound to vote against the report, which is what we did.
Daarom restte ons niets anders dan tegen te stemmen, hetgeen wij dan ook hebben gedaan.

Vergelijkbare vertalingen voor "against which" in Nederlands

which voornaamwoord
against voorzetsel
of which bijvoeglijk naamwoord
through which
Dutch
in which bijwoord
Dutch