EN

against {voorzetsel}

volume_up
This is wrong, Europe is not against Cuba and definitely not against the Cubans.
Dit klopt niet, Europa is niet tegen Cuba en al helemaal niet tegen de Cubanen.
Factory is pitted against factory and worker against worker.
Fabrieken worden tegen elkaar opgezet, arbeiders worden tegen elkaar opgezet.
Against the background of this enlargement process, I voted against this resolution.
Tegen de achtergrond van het uitbreidingsproces heb ik tegen die resolutie gestemd.
We won the war against Germany, but we lost the war against Russia.
De oorlog met Duitsland hebben wij gewonnen, de oorlog met Rusland hebben wij echter verloren.
"The war against terror is bound up in the war against poverty."
De strijd tegen terreur is verstrengeld met de strijd tegen armoede.
Amendment No 50, in particular, actually goes against the Cartagena Protocol.
Met name amendement 50 is feitelijk in strijd met het Protocol van Cartagena.
The second is political responsibility against officials.
Een tweede probleem is de politieke verantwoordelijkheid tegenover ambtenaren.
This is a step which, in the first place, discriminates profoundly against women.
Deze maatregel is ten eerste uitermate discriminerend tegenover vrouwen.
Result: democracy and citizens over against this continent's Sun Kings.
Resultaat: democratie en burgers tegenover de zonnekoningen van dit continent.
Women and the environment, violence against women, and women and health.
Vrouwen en milieu, geweld jegens vrouwen en vrouw en gezondheid.
An important part of the Daphne programme is the campaign against violence against women.
De campagne tegen het geweld jegens vrouwen maakt een belangrijk deel uit van het DAPHNE-programma.
In certain countries, the governments are employing a pure apartheid policy against women.
In bepaalde landen voert het regime een regelrecht apartheidsbeleid jegens vrouwen.
It is these limits which the rapporteur, and Parliament too, I think, is now coming up against.
Het zijn nu net die grenzen waar de rapporteur en ik denk het Parlement ook, tegenaan loopt.
A dead tree is sympathetic, and you can lean against it, whether it is warm or cold; you can only lean against a rock when it is warm.
Hout is ook sympathiek als het dood is en je kunt er bij kou en warmte tegenaan leunen, tegen steen alleen als het warm is.
This is, in fact, the first obstacle which OLAF, the anti-fraud office, faces when it wishes to expedite a case against the staff of the European institutions in national courts of law.
Dit is het eerste probleem waar de fraudebestrijdingsorganisatie OLAF tegenaan loopt in haar poging de vervolging van Europese functionarissen door nationale rechtbanken te versnellen.
Mr President, it is a case of David and Goliath, minor languages against major languages.
Voorzitter, David en Goliath, kleine talen versus grote talen.
Incidentally, how does the EU view the latest Russian manoeuvre against Georgia?
Hoe stelt de EU zich trouwens op tegenover het laatste Russische manoeuvre versus Georgië?
against (ook: up against)
The rapporteur's appreciation, expressed in Paragraph 29, of the Turkish contribution to the fight against international terrorism counts for very little in this.
Daar weegt de waardering van de rapporteur, uitgesproken in paragraaf 29, voor de Turkse bijdrage aan de strijd tegen het internationaal terrorisme, echt niet tegenop.

Voorbeeldzinnen voor "against" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishStrikes against this unreasonableness are the only weapon the people have left.
Staken tegen die onredelijkheid is het enige wapen dat de mensen nog overhouden.
EnglishThis is wrong, Europe is not against Cuba and definitely not against the Cubans.
Dit klopt niet, Europa is niet tegen Cuba en al helemaal niet tegen de Cubanen.
EnglishThe Commission is not against debt relief in favour of middle-income countries.
De Commissie is niet a-priori tegen schuldverlichting voor middeninkomenslanden.
EnglishI would strongly recommend the House to vote against those amendments tomorrow.
Ik raad het Parlement met klem aan om morgen tegen deze amendementen te stemmen.
EnglishMadam President, I have voted against the Watson report for the following reasons.
Voorzitter, ik heb tegen het verslag-Watson gestemd en wel om de volgende reden.
EnglishThat is why I am against any kind of manipulation of the origins of human life.
Daarom ben ik tegen elke manipulatie van de oorsprong van het menselijke leven.
EnglishWe are opening up an enormous breach in our defences against the death penalty.
Wij zijn bezig een enorme bres te slaan in onze verdediging tegen de doodstraf.
EnglishThis was the opinion of the Committee on Fisheries, with just one vote against.
Dat standpunt is in de Commissie visserij op één stem na unaniem onderschreven.
EnglishLet me turn now to the fight against doping, which is an absolute priority issue.
Dan kom ik nu bij de strijd tegen doping, een dossier dat alle voorrang verdient.
EnglishThe Council did renew, but in a weakened form, the sanctions against the regime.
De Raad heeft de sancties tegen het regime wel vernieuwd, maar in afgezwakte vorm.
EnglishIs it possible to insure ourselves in future against these kinds of calamities?
Is het mogelijk zich in de toekomst te verzekeren tegen dit soort calamiteiten?
EnglishThis initiative against synthetic drugs ought therefore to be warmly welcomed.
Wij moeten dit initiatief tegen synthetische drugs dan ook van harte toejuichen.
EnglishYou are being measured against them there and I am measuring you against them.
U zult in die regio's daarop worden beoordeeld, net zoals ik u daarop beoordeel.
EnglishWe would then cross a line which we would certainly advise against approaching.
Dan overschrijden we een grens, hetgeen we zeker als negatief zullen adviseren.
EnglishOn the contrary, they can turn out to militate against the employment of women.
Deze eisen kunnen een averechts effect hebben op de werkgelegenheid voor vrouwen.
EnglishMy group does not think so, and has therefore voted against all these amendments.
Mijn fractie vindt van niet en heeft daarom tegen al deze amendementen gestemd.
EnglishThat is why, if they are not withdrawn, they will come up against the fighting...
Als de voorstellen niet van tafel verdwijnen, zullen ze botsen op de virulente...
EnglishConsequently, I would rather vote against paragraph 33 and vote on the amendment.
Daarom wil ik liever tegen paragraaf 33 stemmen en over het amendement stemmen.
EnglishThis is a scene of house-to-house fighting in Mostar, neighbor against neighbor.
Dit is een scène van huis-aan-huis-gevechten in Mostar, buurman tegen buurman.
EnglishThat is why normal police work is also important in the fight against terrorism.
Daarom is het gewone politiewerk ook belangrijk in de strijd tegen het terrorisme.