EN

again {bijwoord}

volume_up
You see, the gods have to come back again and again and again as Ram, as Krishna.
De goden komen weer terug, en weer, en weer als Ram, als Krishna.
There's a lot of opportunities to make it powerful again and again and again.
Er zijn veel kansen om het telkens weer opnieuw te versterken.
It is an issue that we raise again and again in our human rights dialogue.
Dit is een kwestie die wij in onze mensenrechtendialoog telkens weer naar voren brengen.
Sometimes repeatedly: again, again, again, the same repetition.
Soms herhaaldelijk, opnieuw, opnieuw, opnieuw. ~~~ Dezelfde herhaling.
Because what newspapers do is they repeat again and again rare risks.
Want kranten doen het volgende: Ze herhalen zeldzame risico's opnieuw en opnieuw.
This comes out repeatedly, again, again, again.
Dit komt eruit, herhaaldelijk, opnieuw, opnieuw, opnieuw.
Again I urge caution and call again on sound scientific evidence.
Ik dring nogmaals aan op voorzichtigheid en deugdelijk wetenschappelijk bewijs.
Let me say yet again that this is a subject on which opinions can differ.
Ik wil nogmaals benadrukken dat hierover verschillende meningen kunnen bestaan.
Once again, the compromise arrived at means that there will be no conciliation.
Nogmaals, het bereikte compromis betekent dat er geen bemiddeling nodig zal zijn.
The European Union will again be an important participant in the conference.
De Europese Unie zal wederom een belangrijke deelnemer aan de conferentie zijn.
And then climbed back up again, looked down at those clouds again, climbed back into the capsule again.
Toen keek ik opnieuw naar die wolken onder mij, en klom wederom in de capsule.
The civilian population are suffering yet again as a result of the destruction caused by this war.
Wederom is de burgerbevolking slachtoffer van dit weer vernietigende conflict.
Again, an unfortunate limitation from the point of view of the public interest.
Dit is alweer een ongelukkige beperking tegenover de publiek opinie.
We are once again having to deal with this tiresome issue of comitology.
Wij moeten ons alweer met het ellendige comitologieprobleem bezighouden.
Why does this directive again concern itself with the reunification of families?
Waarom gaat het in deze richtlijn nu alweer om gezinshereniging?
again
Once again, the Association Agreement too could be an excellent tool in this respect.
Ook het associatieverdrag kan daarbij andermaal een uitstekend middel zijn.
Yet again they were torpedoed by political games in the Council.
Zij zijn andermaal getorpedeerd door politieke spelletjes in de Raad.
Therefore, once again, we want to roundly condemn the Taliban regime.
Wij willen het Talibanregime dan ook andermaal krachtdadig veroordelen.
It would not be advisable today to have to begin the whole process again.
Het verdient geen aanbeveling dat hele proces weer van voren af aan te beginnen.
Things keep starting over and over again from square one.
Het begint elke keer weer van voren af aan.
Which means the debate would start all over again.
Dat betekent dat alles weer van voren af aan zou beginnen.

Voorbeeldzinnen voor "again" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI therefore again ask the Commission if it has perhaps revised its opinion here.
Ook nu zou ik van de Commissie willen weten of ze haar standpunt heeft herzien.
EnglishA solution must be found, and disasters of this nature must never happen again.
Dat moet worden opgelost, en een dergelijke ramp mag nooit opnieuw plaatsvinden.
EnglishThis unfortunate incident proves yet again that the environment has no borders.
Dit ongelukkige voorval toont eens te meer aan dat het milieu geen grenzen kent.
EnglishOnce again, the compromise arrived at means that there will be no conciliation.
Nogmaals, het bereikte compromis betekent dat er geen bemiddeling nodig zal zijn.
EnglishThank you for your understanding and I will ensure that it never happens again.
Ik dank u voor uw goede begrip en zal er voor zorgen dat het niet weer gebeurt.
EnglishThe players slowly explore the environment, and begin again to test things out.
De spelers gaan langzaam de omgeving verkennen, en proberen opnieuw dingen uit.
EnglishBut again this was not taken up by the committee or by the Arias Cañete report.
Dat werd echter evenmin behandeld in de commissie of in het verslag-Arias Cañete.
EnglishEurope needs a new direction which can again give the Member States more weight.
Europa heeft behoefte aan een nieuwe weg die de lidstaten weer meer gewicht geeft.
EnglishI am therefore very appreciative of the efforts yet again of Mr González Triviño.
Daarom ben ik de heer Gonzalez Triviño bijzonder dankbaar voor zijn inspanningen.
EnglishThis report does not do so, but I would like to highlight this issue once again.
Dat gebeurt weliswaar niet in dit verslag, maar ik wil er nogmaals op wijzen.
EnglishThe validity of this procedure was again confirmed by the Council’ s Legal Service.
De geldigheid van deze procedure is opnieuw door de juridische dienst bevestigd.
EnglishSo again, I look at the globe here and the disproportionate share of HIV in Africa.
Ik kijk naar de hele wereld en zie het onevenredig grote deel van hiv in Afrika.
EnglishSecondly, we are again presenting Amendment 22 on the sectoral social dialogue.
Ten tweede dienen wij amendement 22 over de sectoriële sociale dialoog opnieuw in.
EnglishThis REACH is a missed opportunity and one that will probably not come round again.
Dit REACH is een gemiste kans, een kans die waarschijnlijk nooit meer terugkomt.
EnglishAgain, I repeat that when I went to the College I stated the facts and figures.
Ik herhaal dat ik uitsluitend de feiten en cijfers aan het College heb voorgelegd.
EnglishI am emphasising this again, although Mr Fabra Vallés has already made the point.
De heer Fabra Vallés heeft het al gezegd en ik kan het alleen maar bevestigen.
EnglishWe all know that, time and again, the European Union is faced with new challenges.
We weten allemaal dat de Europese Unie steeds weer voor nieuwe uitdagingen staat.
EnglishIt should once again be stressed that we are to vote on the texts of the report.
We dienen dus nogmaals te onderstrepen dat we over de verslagteksten stemmen.
EnglishIt will thus need to be raised again in separate meetings of a bilateral nature.
Het zal dus weer moeten gebeuren in afzonderlijke vergaderingen van bilaterale aard.
EnglishThat is why I am very glad that we in this House are again returning to this issue.
Daarom verheugt het mij dat wij in dit Parlement weer spreken over dit onderwerp.

Synoniemen (Engels) voor "again":

again
born-again