EN

afternoon {zelfstandig naamwoord}

volume_up
afternoon (ook: midday, noon, noonday)
The mushibayashi plants are spreading their afternoon spores.
De mushibayashi planten verspreidden hun middag sporen.
This is my response to criticism from my two colleagues this afternoon.
Dit is mijn antwoord aan de twee collega's die deze middag kritiek hebben geleverd.
I look forward to a stimulating and thought-provoking discussion this afternoon.
Ik verheug me op een stimulerend en gedachterijk debat deze middag.
afternoon
Thank you for being so very helpful this afternoon, Mr Danielsson.
Dank u, mijnheer Danielsson, voor uw fantastische medewerking deze namiddag.
Mr President, this is a very special afternoon for us Luxembourgers.
Mijnheer de Voorzitter, dit is een bijzondere namiddag voor ons Luxemburgers.
You give those hours in the afternoon to the students in the neighborhood.
Je besteedt die uren in de namiddag aan de leerlingen uit de buurt.

Voorbeeldzinnen voor "afternoon" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThank you very much for your cooperation with Parliament this afternoon, Mr Monti.
Hartelijk dank, mijnheer Monti, voor uw medewerking vanmiddag aan het Parlement.
EnglishWhen I woke later that afternoon, I was shocked to discover that I was still alive.
Toen ik later die middag bijkwam, ontdekte ik tot mijn schrik dat ik nog leefde.
EnglishThe issues that we have been discussing this afternoon are extremely important.
De onderwerpen die we vanmiddag hebben besproken, zijn van zeer groot belang.
EnglishThe President-in-Office has heard that from the Members here this afternoon.
De fungerend voorzitter heeft dat hier vanmiddag van de afgevaardigden vernomen.
EnglishI should like to provide a different perspective on the debate this afternoon.
Ik zou het debat van vanmiddag graag vanuit een andere hoek willen benaderen.
EnglishSo I left work an hour early that afternoon and picked Harry up at the school gates.
Dus ging ik die middag op tijd weg van het werk en haalde ik Harry op van school.
EnglishMr Martens, this matter appears on the agenda of this afternoon's Bureau meeting.
Mijnheer Martens, het punt staat voor vanmiddag op de agenda van het Bureau.
EnglishI really do not see why their distribution has to wait until the afternoon.
Ik begrijp werkelijk niet waarom de notulen nu pas 's middags worden rondgedeeld.
EnglishI am grateful for the contributions that I have heard to the debate this afternoon.
Ik ben dankbaar voor de bijdragen die ik vanmiddag in dit debat heb gehoord.
EnglishI would urge most strongly that we should vote on Wednesday afternoon after the debate.
Ik dring er echt op aan dat wij woensdagmiddag stemmen na dit belangrijke debat.
EnglishMr Rato y Figaredo, thank you for speaking to the European Parliament this afternoon.
Hartelijk dank, mijnheer Rato, dat u het Europees Parlement heeft willen toespreken.
EnglishI was cut off relatively promptly by the previous President twice this afternoon.
Ik werd vandaag tijdens twee interventies door uw voorganger tamelijk stipt onderbroken.
EnglishWill it be at the start of this afternoon ’ s sitting or at some other time?
Zal dat aan het begin van de zitting van vanmiddag gebeuren of op een ander tijdstip?
EnglishWe have a debate this afternoon on the budget where catch-the-eye is to be applied.
Wij hebben vanmiddag een debat over de begroting waarin deze procedure wordt toegepast.
EnglishI would like to thank the Commissioner for his measured statement this afternoon.
Ik dank de commissaris voor zijn zorgvuldige verklaring van vanmiddag.
EnglishThank you very much for your cooperation this afternoon, Mr Verhaugen.
- Dank u wel mijnheer Verheugen dat u ons vanmiddag te woord hebt willen staan.
EnglishWe shall proceed to the vote on the motions for resolutions debated this afternoon.
Wij gaan nu over tot de stemming over de ontwerpresoluties die vanmiddag zijn besproken.
EnglishOn Tuesday afternoon, I went to Poland to take part in an international conference.
Dinsdagavond ben ik naar Polen afgereisd om deel te nemen aan een internationaal congres.
EnglishThat would of course be entered on the agenda of Wednesday afternoon.
Die verklaring zou uiteraard op de agenda van woensdagmiddag worden ingeschreven.
EnglishThis is my response to criticism from my two colleagues this afternoon.
Dit is mijn antwoord aan de twee collega's die deze middag kritiek hebben geleverd.

Synoniemen (Engels) voor "afternoon":

afternoon
good afternoon
English