"aftercare" in het Nederlands

EN

"aftercare" - vertaling Nederlands

NL
EN

aftercare {zelfstandig naamwoord}

volume_up
aftercare (ook: after-care)
Our healthcare network, from prevention to aftercare, is bankrupting the public coffers.
De kosten van onze gezondheidszorg, van voorzorg tot nazorg, rijzen de pan uit.
An enormous amount of money is still required, particularly for the aftercare of the victims and the relatives.
Vooral ook voor de nazorg van de getroffenen en de verwanten is ook nog heel veel geld nodig.
One of the important aspects of this legislation is after-care.
Een van de belangrijke aspecten van deze regelgeving ligt in de nazorg.

Voorbeeldzinnen voor "aftercare" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishOur healthcare network, from prevention to aftercare, is bankrupting the public coffers.
De kosten van onze gezondheidszorg, van voorzorg tot nazorg, rijzen de pan uit.
EnglishOne of the important aspects of this legislation is after-care.
Een van de belangrijke aspecten van deze regelgeving ligt in de nazorg.
EnglishLikewise, the introduction of the cost aspect and after-care of landfill sites are positive points.
Ook de introductie van het kostenaspect en de nazorg van de stortplaatsen zijn winstpunten.
EnglishAn enormous amount of money is still required, particularly for the aftercare of the victims and the relatives.
Vooral ook voor de nazorg van de getroffenen en de verwanten is ook nog heel veel geld nodig.
EnglishEurope must not prescribe a 'national breast-implant register ' or annual 'compulsory aftercare examinations '.
Europa moet geen " nationaal borstimplantatenregister " of jaarlijks " verplicht nazorgonderzoek " voorschrijven.
EnglishWhat is more, it strives for a completely antiquated after-care style of environmental protection.
Bovendien wordt met dit initiatief een volledig verouderd milieubeleid nagestreefd, gebaseerd op zorg achteraf in plaats van preventie.
EnglishEvery woman should have access to high-quality screening for, treatment of and aftercare in the event of breast cancer.
Iedere vrouw heeft recht op kwalitatief hoogstaande controles om borstkanker in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken, alsmede op een goede behandeling en goede nazorg.
EnglishHigh-quality screening, diagnosis, treatment and aftercare for breast cancer must form an integrated whole and be provided in Member States.
Preventie, vroegdiagnostiek, diagnose, behandeling en nazorg voor borstkankerpatiënten moeten één optimaal geheel vormen en in de lidstaten worden omgezet.
EnglishHere the introduction of a passport for implant recipients and compulsory aftercare examinations might also be helpful for gathering data.
Voor het verkrijgen van de benodigde gegevens kan ook gedacht worden aan de invoering van een paspoort voor alle vrouwen die een implantaat krijgen en aan verplicht nazorgonderzoek.
EnglishIt is particularly not about customers who will not be paying their own bills, customers who may need aftercare and follow-up treatments when they return home.
Het gaat vooral niet om cliënten die hun eigen rekeningen niet hoeven te betalen of om cliënten die nazorg en verdere behandeling nodig hebben wanneer zij thuiskomen.
EnglishSince aftercare is an important part of the directive, it is essential that these sites due to be closed come under the directive.
Aangezien nazorg een belangrijk onderdeel is van de richtlijn, is het van groot belang dat de stortplaatsen die gesloten moeten worden, onder het toepassingsbereik van de richtlijn worden gebracht.
EnglishIn building up conflict prevention and after-care instruments, the focus needs to be on combining a reduction in the production and sale of arms and stricter controls.
Bij de ontwikkeling van instrumenten voor conflictpreventie en -beheer moet meer aandacht worden besteed aan het terugschroeven van de wapenproductie en -verkoop en aan strikte controles.
EnglishEarly detection, diagnosis and treatment and aftercare help thousands of women to survive, but these chances of survival vary from 81 % in France to 58 % in Poland and Slovakia.
Vroege detectie, diagnose en behandeling en nazorg helpen wel duizenden vrouwen overleven, maar die overlevingskansen variëren van 81 procent in Frankrijk tot 58 procent in Polen en Slowakije.
EnglishFollowing the trip to Poland, a heated debate arose about the use of the non-approved abortion pill, and there are now discussions about the aftercare that cannot be provided.
Naar aanleiding van het uitvaren naar Polen was er een grote discussie over het gebruik van de niet goedgekeurde abortuspil en nu wordt gediscussieerd over de nazorg die niet kan worden geleverd.
EnglishTogether with Mrs Stihler, we now call on all of the Member States to introduce a national register including information about how medical aftercare is provided and how it is taken up.
Samen met mevrouw Stihler roepen wij daarom alle lidstaten op een nationaal register in te voeren, waarin wordt vastgelegd hoe de medische nazorg geregeld is en hoe hiervan gebruik wordt gemaakt.