EN

after-sales {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "after-sales" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI would now like to say a few words on after-sales services, which are also extremely important.
Ik wil nog een opmerking maken over de eveneens zeer belangrijke kwestie van de dienstverlening na verkoop.
EnglishWhat, for instance, is 'appropriate after-sales service '?
Wat is bijvoorbeeld een " adequate service na verkoop "?
EnglishAlso applying the general regime would not be a satisfactory means of improving competition on the after-sales market.
De toepassing van het algemene regime zou ook geen bevredigende methode zijn om de concurrentie te verbeteren op de after-salesmarkt.
EnglishI am delighted at the ban on bullbars, not only when cars are sold, but also an as after-sales purchase.
Ik ben opgetogen over het verbod op koeienvangers, dat niet alleen geldt voor nieuwe auto's, maar ook voor auto's die er later mee worden uitgerust.
EnglishAs one African journalist phrased it: ' The West sells democracy, but it does not provide any after-sales service
Een Afrikaanse journalist heeft geschreven: " het westen weet het democratische idee goed te verkopen, maar het verleent geen service ".
EnglishThe proposal seeks to make it easier for independent operators on the after-sales market to compete.
Wat de onafhankelijke bedrijven op de markt voor dienstverlening na verkoop betreft, willen wij met dit voorstel hun mededingingsmogelijkheden versterken.
EnglishThe draft regulation also seeks to alter the, at present, extremely close link between the sale of new vehicles and after sales services.
Met de ontwerpverordening willen wij ook de momenteel zeer nauwe band tussen verkoop van nieuwe auto's en service losser maken.
EnglishThey want quality and after-sales service and they want to be clear about their rights and remedies for redress.
Zij willen kwaliteit, service na verkoop en eisen duidelijkheid over hun rechten en de rechtsmiddelen die tot hun beschikking staan om verhaal te zoeken.
EnglishAfter all, seasonal clearance sales of this kind operate well in the seven Member States that do not have such provisions.
Immers in de zeven lidstaten waar dergelijke verbodsbepalingen niet bestaan, vinden wel degelijk goed functionerende seizoensuitverkopen plaats.
EnglishSince after sales services can only be subcontracted to authorised repairers, a high level of quality and safety is guaranteed.
Aangezien de service alleen kan worden uitbesteed aan erkende autoreparatiebedrijven, wordt een hoog kwaliteits- en veiligheidsniveau gegarandeerd.
EnglishWe must not underestimate the service you have done for consumers by opening up competition in after-sales and spare parts.
U hebt de consument ongetwijfeld een enorme dienst bewezen door concurrentie mogelijk te maken op het gebied van reparatie- en onderhoudsdiensten en onderdelen.
EnglishThe Commission has highlighted the differences between the Member States in its Green Paper 'Consumer Goods Guarantees and After-Sales Service '.
De Commissie heeft in haar Groenboek " Garantie op consumptiegoederen en service na verkoop " gewezen op de verschillen tussen de lidstaten.
EnglishMr Nisticò, even after a sales ban, of course existing products should continue to be sold as products which are recognised as being safe.
Mijnheer Nisticò, natuurlijk mogen de bestaande producten waarvan is aangetoond dat ze veilig zijn ook na een verbod op dierproeven nog worden verkocht.
EnglishMoreover, the draft regulation seeks to reorganise the existing relationship between sales and after-sales services, allowing specialisation.
Met de ontwerpverordening wil men bovendien de verbinding tussen verkoop en dienstverlening na verkoop herstructureren, en wel door middel van specialisatie.
EnglishMr President, I have heard it said that there is nothing left for the Greek Presidency, other than providing the after-sales service for Copenhagen.
Mijnheer de Voorzitter, ik heb de opmerking gehoord dat het Griekse voorzitterschap zich alleen nog maar bezig hoeft te houden met de nazorg van Kopenhagen.
EnglishIt is as well to remember that in June 1996 the Commission submitted a proposal for a directive of guarantees for consumer goods and after-sales services.
Het is goed om nog eens in herinnering te brengen dat de Commissie in juni 1996 een voorstel voor een richtlijn inzake garanties op consumptiegoederen en reparatiediensten heeft ingediend.
EnglishIt should therefore no longer suffer distortions of competition from tax-free sales after the 30 June 1999 deadline, which is the end of the period of adaptation.
Daarom zou hier na de deadline van 30 juni 1999, de datum waarop de aanpassingsperiode afloopt, ook geen sprake meer mogen zijn van concurrentieverstoring door belastingvrije verkopen.
EnglishThe new regulation seeks to ensure that vehicles are safe products, that they are provided with very reliable after sales services and that they respect environmental standards.
Met de nieuwe verordening willen wij garanderen dat veilige auto's worden gebouwd waarvoor een zeer betrouwbare serviceverlening bestaat en die voldoen aan de milieuvoorschriften.
EnglishDistributors will be able to opt to provide after-sales services themselves, as dealerships currently do, or they will be able to subcontract to one or more authorised repairers.
De distributeurs kunnen kiezen of zij de dienstverlening na verkoop zelf gaan verzorgen, zoals de huidige autoverkopers doen, ofwel deze gaan uitbesteden aan een of meer erkende reparatiebedrijven.

Vergelijkbare vertalingen voor "after-sales" in Nederlands

sales zelfstandig naamwoord
after voorzetsel
after dark bijvoeglijk naamwoord
after that bijwoord
after all bijwoord
field sales zelfstandig naamwoord
after which bijwoord
Dutch