"afresh" in het Nederlands

EN

"afresh" - vertaling Nederlands

EN

afresh {bijwoord}

volume_up
The time has come to start afresh and get the European project back on track.
Wij moeten deze bladzijde omslaan en de Europese eenwording weer in de goede richting sturen.
The fear is that the momentum has been lost and the American negotiators will change and we start afresh in May.
De vrees bestaat dat de vaart er nu uit is, dat er andere Amerikaanse onderhandelaars zullen komen en dat wij in mei weer van voor af aan moeten beginnen.
If we change the English version as well, Mr President, we will have to start the debate afresh and, seeing as your plane leaves at 4.30 this afternoon, this does not seem appropriate.
Als u nu de Engelse tekst verandert, krijgen wij weer een nieuwe discussie, en aangezien u om 16.30 uur een vliegtuig hebt, lijkt mij dat niet raadzaam.
Mr President, put the Constitution to one side and start afresh.
Mijnheer de Voorzitter, leg de Grondwet terzijde en begin opnieuw.
With that he is forcing his country afresh into isolation.
Hij drukt zijn land daarmee opnieuw in een isolement.
It would appear that 15 years after the European Year of SMEs, attention returns every year afresh to this area of business life.
Het lijkt wel alsof vijftien jaar na het Europees Jaar voor de KMO nu elk jaar opnieuw de focus op dit segment van het bedrijfsleven is gericht.
afresh (ook: again, once more)
The process of obtaining legislation in this area must be started afresh.
Het wetgevingsproces op dit terrein moet van voren af aan beginnen.

Voorbeeldzinnen voor "afresh" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSort of having beginner's mind, scraping your mind clean and looking at things afresh.
'Beginnersgeest' hebben, je geest schoonschrapen en de dingen vers zien.
EnglishBegin afresh with openness, democracy and proximity to the people.
Maak een nieuw begin met openheid, democratie en een nauw contact met de burgers.
EnglishThe time has come to start afresh and get the European project back on track.
Wij moeten deze bladzijde omslaan en de Europese eenwording weer in de goede richting sturen.
EnglishThe process of obtaining legislation in this area must be started afresh.
Het wetgevingsproces op dit terrein moet van voren af aan beginnen.
EnglishThese institutions are now in place and in many regions do not need to be established afresh.
Die organisaties bestaan nu en hoeven dus in vele regio's niet meer te worden opgericht.
EnglishMr President, put the Constitution to one side and start afresh.
Mijnheer de Voorzitter, leg de Grondwet terzijde en begin opnieuw.
EnglishThis means that Parliament must be consulted afresh.
Een nieuwe raadpleging van het Parlement is daarom noodzakelijk geworden.
EnglishPerhaps now is the time to look at this afresh.
Misschien is dit het moment om een frisse blik te werpen op deze kwestie.
EnglishWith that he is forcing his country afresh into isolation.
Hij drukt zijn land daarmee opnieuw in een isolement.
EnglishI know that this is a complex issue, as I know what a utopian idea it would be to try to start afresh.
Ik weet dat het een complex probleem is en ik weet ook dat het een utopie is met een schone lei te willen beginnen.
EnglishThe Commission's demand that wetlands be restored or produced afresh strikes me as being ineffective.
De eis die de Commissie nu stelt om wetlands te restaureren of nieuwe tot stand te brengen, lijkt mij weinig effectief.
EnglishNow we have a new Parliament and a new Commission, and this is our opportunity to start afresh.
Thans is er een nieuw Parlement en een nieuwe Commissie en dit is dus de kans om een nieuwe start te maken op een nieuwe grondslag.
EnglishLet us, rather, start afresh.
EnglishThe elections took place - we were not disappointed - and they did provide a turning-point from which to start afresh.
De verkiezingen zijn geweest, teleurstellingen zijn er niet; de verkiezingen vormen hoe dan ook een ommekeer van waaruit men verder kan.
EnglishThe fear is that the momentum has been lost and the American negotiators will change and we start afresh in May.
De vrees bestaat dat de vaart er nu uit is, dat er andere Amerikaanse onderhandelaars zullen komen en dat wij in mei weer van voor af aan moeten beginnen.
EnglishIt would appear that 15 years after the European Year of SMEs, attention returns every year afresh to this area of business life.
Het lijkt wel alsof vijftien jaar na het Europees Jaar voor de KMO nu elk jaar opnieuw de focus op dit segment van het bedrijfsleven is gericht.
EnglishObviously, we could not - we cannot - accomplish such a process without going right back to grass roots and starting completely afresh.
Het is duidelijk dat een dergelijk proces niet kon en kan slagen zonder tot op de bodem te gaan, zonder elk aspect ervan onder de loep te nemen.
EnglishI thus look forward eagerly to the Commission's communication and I should like to start this debate afresh with a number of questions.
Ik verwacht dus de mededeling van de Commissie met grote spanning en wil graag opnieuw dit debat ingaan waarbij ik een aantal vragen zou willen stellen.
EnglishThis is an issue that the Commissioners would do well to consider afresh: the Phare programme, the Tacis programme and the Meda programme.
Dit is een kwestie waarover de commissarissen zich maar beter nog eens zouden buigen: het PHARE-programma, het TACIS-programma en het MEDA-programma.
EnglishIf, as is rumoured, the Council rejects Article 3, I would strongly urge you, Mr Monti, to withdraw your entire proposal and start afresh.
Indien de Raad artikel 3 verwerpt, wat volgens geruchten zou gebeuren, verzoek ik u, mijnheer Monti, het volledige voorstel in te trekken en opnieuw te beginnen.

Synoniemen (Engels) voor "afresh":

afresh
English