"afoot" in het Nederlands

EN

"afoot" - vertaling Nederlands

NL
EN

afoot {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "afoot" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishCould we cite the changes that are afoot as regards religious freedoms?
Blijkt dat uit de veranderingen op het gebied van de godsdienstvrijheid?
EnglishNevertheless I think that we must support moves afoot in that direction.
Toch vind ik dat we elke inspanning in deze richting moeten steunen.
EnglishYet, since your Presidency started three days ago, I see changes are already afoot.
Sinds uw voorzitterschap drie dagen geleden is aangetreden, zie ik echter al tekenen van verandering.
EnglishPlans are afoot to synchronise the two electricity grids.
Er bestaan plannen om de twee elektriciteitsnetten op elkaar aan te laten sluiten.
EnglishAre there plans afoot to quickly set up a campaign in this way?
Is men van plan om op die manier nog snel een campagne ineen te steken?
EnglishAs you know, there are plans afoot for dialogue of this kind to take place and there is also due to be a meeting on 8 November.
Zoals u weet is er zo'n dialoog in de maak en zal er op 8 november ook een bijeenkomst zijn.
EnglishI gather that there are indeed certain plans afoot, but what is the situation as regards human health?
Ik heb begrepen dat er inderdaad bepaalde plannen in voorbereiding zijn maar hoe zit het met de menselijke gezondheid?
EnglishThere is something spooky afoot when the President of the Council talks about a fair and balanced budget.
De rillingen lopen je over de rug als je hoort dat de voorzitter van de Raad over een evenwichtig resultaat spreekt.
EnglishThirdly, I have heard that there are plans afoot to buy the building because the rent amounts to rather a lot of money.
Ten derde heb ik begrepen dat er plannen zijn, omdat die huurkosten vrij hoog oplopen, om het gebouw te kopen.
EnglishPlans are afoot for further workshops.
Momenteel staan ook andere workshops op stapel.
EnglishI am sorry that you did not do this because, of course, moves are now afoot which we perhaps do not like at all.
Het spijt mij dat u daar geen gehoor aan heeft willen geven, want nu is er iets in beweging gekomen dat ons misschien helemaal niet bevalt.
EnglishI have been a fervent advocate of this for years and happily moves are now afoot in the Netherlands to set up something of that kind.
Ik ben daar al sinds jaren een groot voorstander van en gelukkig is zoiets op het ogenblik in Nederland aan het komen.
EnglishThe EU is not a party to that Arrangement, but plans are now afoot for the EU to adopt a Directive on the subject.
De EU is geen lid van het Akkoord van Wassenaar, maar toch is de EU momenteel bezig met het voorbereiden van een ontwerpverordening over dit onderwerp.
EnglishIt is a pity that these reports are short on points supporting our reflection on the consequences of what is afoot.
Het is jammer dat er in deze verslagen weinig punten te vinden zijn, waarop wij ons kunnen stoelen om na te denken over de gevolgen van wat er aan de gang is.
Englishthere is sth afoot
EnglishFortunately, there are now plans afoot to phase these subsidies out, but the Committee on Agriculture and Rural Development is still opposed to these plans.
Gelukkig zijn er nu plannen om die subsidies geleidelijk af te schaffen, maar de landbouwcommissie verzet zich daar nog tegen.
EnglishSo, today I'm back just to show you a few things, to show you, in fact, there is an open data movement afoot, now, around the world.
Dus, vandaag ben ik terug om een paar dingen te laten zien, jullie te laten zien, in feite, dat er een open data beweging in aantocht is, nu, over de wereld.
EnglishIn fact, Commissioner, there are plenty of discussions and rumours afoot, and perhaps today ’ s debate will help clarify matters.
Er is inderdaad sprake van menige discussie en allerlei geruchten, mevrouw de commissaris, maar wellicht dat het debat van vandaag voor meer duidelijkheid kan zorgen.

Synoniemen (Engels) voor "afoot":

afoot
English