"afield" in het Nederlands

EN

"afield" - vertaling Nederlands

EN

afield {bijwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "afield" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe Commission is forced to look further and further afield to find fish.
De Commissie wordt genoopt steeds verder weg naar vis te zoeken.
EnglishThere is no need to seek further afield for the reasons for the results that have been obtained.
De gevolgen van deze situatie voor de ontwikkelingslanden zijn duidelijk.
EnglishAnd further afield, indeed, there are babies available for adoption.
En verderop zijn er inderdaad baby's beschikbaar voor adoptie.
EnglishI have no need to look as far afield as Mrs Günther did when she used China as an example.
Ik hoef wat dat betreft helemaal niet zo ver te gaan als mevrouw Günther en het voorbeeld van China noemen.
EnglishFurther afield, Brazil is waiting in the wings to increase massively its sugar production.
Even verderop staat Brazilië immers achter de coulissen te wachten om zijn suikerproductie gigantisch te verhogen.
EnglishDespite the increased competition from further afield, shipbuilding remains an important European industry.
Ondanks de toegenomen concurrentie van verre landen blijft de scheepsbouw een belangrijke Europese industrie.
EnglishThe first is that we were under the impression that it was interested in human rights both within the Balkans and further afield.
Ten eerste heeft zij willen laten zien dat zij op de bres staat voor de mensenrechten in de Balkan en daarbuiten.
EnglishIf necessary, we could always look further afield, but at this stage, I have no reason to assume this.
Mocht het dan niet nodig zijn, dan kunnen wij altijd nog verder kijken, maar in dit stadium heb ik geen enkele reden om dat te veronderstellen.
EnglishIf so, why does Britain have lower quotas in the waters around our shores than some other countries from further afield?
Als dat zo is, waarom heeft Groot-Brittannië dan lagere quota's voor de wateren rond onze kusten dan sommige andere landen verder weg?
EnglishIf we want to support the market, we must support the transportation necessary for export to places further afield.
Als wij de markt willen ondersteunen, moeten wij dus steun verlenen voor het vervoer om het hout naar verre bestemmingen te kunnen exporteren.
EnglishOn this occasion, however, throughout Europe and further afield, people were deeply touched at the tragic loss of the lives of so many young children.
In dit geval zijn mensen in heel Europa en daarbuiten diep geraakt door het tragische feit dat zulke jonge kinderen zijn omgekomen.
EnglishA committed European ought, after all, to look much further afield and go beyond what Members have already – and rightly – said.
Als toegewijde Europeanen zouden wij veel verder vooruit moeten kijken en zouden wij ook verder moeten gaan dan hetgeen door onze collega's al terecht naar voren is gebracht.
EnglishWe are talking about the most hated and most loved directives which have consequences quite far afield in the national administrations in various parts of the EU.
Het betreft de meest gehate en meest geliefde richtlijnen die nogal wat consequenties hebben voor de verschillende nationale overheden in de Unie.
EnglishWe hope that after the Amsterdam Treaty this part of the EU's foreign policy will play an even greater role and will help carry our message even further afield.
Wij hopen dat na het Verdrag van Amsterdam dit deel van het buitenlands beleid van de Unie een nog grotere rol zal spelen en onze idee nog verder zal dragen.
EnglishFurther afield, we need to review our policies on trade and co-operation with Pakistan, India and Iran as well as with Saudi Arabia and the Gulf States.
We moeten onze horizon verruimen en ons uitwisselings- en samenwerkingsbeleid met Pakistan, India en Iran, maar ook met Saoedi-Arabië en de Golfstaten, opnieuw bezien.
EnglishMay your enthusiasm not wane for the next two-and-a-half years and may it prove to be infectious as you represent us throughout Europe and indeed further afield.
Ik hoop dat uw bezieling de komende tweeëneenhalf jaar niet afneemt en dat zij aanstekelijk blijkt te zijn wanneer u ons in heel Europa en daarbuiten vertegenwoordigt.
EnglishThese days, refugees mostly hail from further afield, look different to western Europeans, and there is far less understanding for the situation from which they are fleeing.
Tegenwoordig komen de vluchtelingen meestal van verder weg, zien ze er anders uit dan West-Europeanen, en bestaat er ook veel minder begrip voor de toestand die ze ontvluchten.
EnglishMore children who are available for adoption have disabilities - mental or physical or behavioural problems - and so couples, not surprisingly, look further afield for babies to adopt.
Er worden meer gehandicapte kinderen ter adoptie aangeboden - kinderen met geestelijke, lichamelijke of gedragsstoornissen - en dus zoeken adoptieouders het verderop.
EnglishThe second is to set up a Community programme to stimulate brand creation and to encourage product promotion further afield, such as at international trade fairs.
Er zou verder een communautair programma kunnen worden opgezet voor het ontwikkelen van merken en de promotie van kleding- en textielproducten buiten de EU, met name op internationale beurzen.
EnglishAs fish stocks closer to Europe are depleted, Community fishermen are increasingly looking further afield for new fishing areas, like the Antarctic, to exploit.
Naarmate de visbestanden dichterbij Europa uitgeput raken, gaan vissers uit de Gemeenschap steeds verder van huis op zoek naar nieuwe gebieden om te exploiteren, waaronder de Antarctische wateren.

Synoniemen (Engels) voor "afield":

afield
English