"to affront" in het Nederlands

EN

"to affront" - vertaling Nederlands

NL

"affront" - vertaling Engels

NL

affront {het}

volume_up
affront (ook: belediging, smaad)
Overigens was het feit dat de Britse minister van landbouw Hogg niet is komen opdagen niet alleen een affront tegenover het Parlement, maar tegenover alle Europese burgers.
Furthermore, the fact that the British Agriculture Minister, Mr Hogg, did not attend is an insult not just to Parliament, but to all the citizens of Europe.
De presentatie van dit schandalige perscommuniqué van 16 december aan het eind van het onderzoek als zou deze enquêtecommissie helemaal niet hebben bestaan, heb ik als een affront beschouwd.
And presenting this appalling press release of 16 December at the end of the investigations, as if this committee of inquiry had never existed, struck me as an insult.

Voorbeeldzinnen voor "to affront" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis is an affront to the dignity of individuals, women and mothers.
Dit is een belediging van de waardigheid van het individu, de vrouw en de moeder.
EnglishI consider that to be an insult to the Czech Government and an affront to the Czech people.
Ik vind dit een belediging voor de Tsjechische regering en de Tsjechische bevolking.
EnglishThe violation of children's rights is the greatest possible affront to human dignity.
De schending van de rechten van het kind is de grootste aanslag op de waardigheid van de persoon.
EnglishI believe that this is quite unacceptable and an affront to democracy.
Ik vind dat onaanvaardbaar en een belediging voor de democratie.
EnglishIt is unnecessary, and we would interpret it as an affront and as a breach of the law.
Dat zou voor ons een klap in het gezicht en een wetsovertreding zijn, want die maatregel is niet nodig.
EnglishI hope that all Italian Members will join me in denouncing this affront to our country.
Ik hoop dat alle Italiaanse leden zich bij mijn klacht over deze belediging van ons land zullen aansluiten.
EnglishIt is certainly an affront to the dignity of this House.
Het doet in ieder geval afbreuk aan de waardigheid van dit Parlement.
EnglishThis is an affront to human dignity and also signifies a commercialisation of the human body.
Ook dat doet afbreuk aan de menselijke waardigheid en komt neer op commercialisering van het menselijk lichaam.
EnglishIt is an affront to and an assault upon both.
De Grondwet is namelijk een aanfluiting voor en een aanval op beide.
EnglishI find it an affront to democracy in this House.
Ik vind dit een belediging voor de democratie in dit Parlement.
EnglishIt would, after all, be an affront to the representatives of the candidate countries present here today.
Dat zou tenslotte ook een belediging zijn voor de aanwezige vertegenwoordigers van de kandidaat-lidstaten.
EnglishThis wall is a human and environmental disaster, and is also an affront to the values that we hold dear.
Die muur is een humanitaire en ecologische ramp en maakt daarnaast de waarden die wij uitdragen te schande.
EnglishTo reject it would be an affront to democracy.
Afwijzing hiervan zou een belediging zijn voor de democratie.
EnglishThings agreed in Washington are an affront to its partners in the Quartet, and the EU in particular.
Wat in Washington werd afgesproken, is een belediging voor de partners van het Kwartet en de EU in het bijzonder.
EnglishIt would not be fair because, without the green light from the UN, it would be an affront to international law.
Ongerechtvaardigd, omdat zonder groen licht van de VN het internationale recht met voeten wordt getreden.
EnglishThis is a major affront to human dignity.
Dat is een zware aanval op de menselijke waardigheid.
EnglishWe are faced here with a proposal that is an affront to all constructive forces working in favour of the environment.
We worden hier geconfronteerd met een voorstel dat een affront is voor allen die zich inspannen voor een beter milieu.
EnglishI feel that it is almost an affront to Parliament that the Belgian Prime Minister is not going to be here at this important time.
Nogmaals, het lijkt mij bijna een belediging voor het Parlement dat de Belgische premier deze week niet komt.
EnglishRestricting pornography that uses or targets children should not be seen as an affront to true freedom.
Restricties opleggen aan pornografie waarvoor kinderen worden misbruikt, mag niet worden beschouwd als een beknotting van ware vrijheid.
EnglishIt is a monumental affront to human civilization and totally unacceptable that the plant is still in operation.
Het is een monument van schande voor de menselijke beschaving en totaal onaanvaardbaar dat de centrale nog steeds in werking is.